PROTOKÓŁ Z XV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 27.08.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
 

Protokół 
Z XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 27.08.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do 19:13.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski.
Sekretarz obrad: Krzysztof Michalak.
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski.
 
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator;
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak;
4. II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski;
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka;
6. Radca Prawny Maciej Dalka;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście i mieszkańcy.
Nieobecni radni: Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w                                    okresie międzysesyjnym:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty i Kultury;
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5) Komisja Rewizyjna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz            artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy          Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018,
5) w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu,
7) w sprawie zamiany nieruchomości,
8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i                  Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe”
    w miejscowości Ciele.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XV Sesji VIII Kadencji
 
Ad. 1. Otwarcie XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XV Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, II zastępcę wójta Jarosława Gołębiewskiego, Radcę Prawnego p. Macieja Dalka, kierowników referatów, Radnych Powiatu Bydgoskiego, Radnych Gminy Białe Błota, Sołtysów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 19 radnych i Rada może podejmować uchwały. Sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
  
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Krzysztofa Michalaka. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wyboru na funkcję sekretarza obrad radnego Krzysztofa Michalaka. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Protokoły zostały przyjęte. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Radny Henryk Sykut zgłosił propozycję wprowadzenia do porządku obrad projekt uchwały 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego. Złożenie powyższego wniosku jest podyktowane faktem, że komisja pozostała 
w składzie jednoosobowym, po złożeniu rezygnacji radnych Łukasza Wyszomirskiego i Anny Banaszek z pracy w komisji. 
Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski poinformował, że otrzymał rezygnacje radnych oraz wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sławomira Ruge w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu uzupełnienie składu komisji. W związku z faktem, że na podjęcie działań były dwa dni robocze, przeprowadził rozmowy z radnymi, którzy złożyli rezygnacje. Przewodniczący otrzymał ustną deklarację, że radni będą kontynuować pracę 
w komisji do wrześniowej sesji. W związku z powyższym nie wprowadził do porządku obrad ze swojej inicjatywy projektu uchwały mającego na celu uzupełnienie składu komisji. 
Radny Henryk Sykut zauważył, że w uzasadnieniu złożonego przez niego projektu uchwały jest informacja, że radni Łukasz Wyszomirski i Anna Banaszek złożyli rezygnację, dlatego po przegłosowaniu projektu uchwały nie będą już musieli brać udziału w pracach komisji. 
Głos zabrał Sławomir Ruge. Zwrócił uwagę, że wnioski powinny wpływać w formie pisemnej. Wniosku o wycofanie rezygnacji nie otrzymał, dlatego podtrzymuje wprowadzenie takiego projektu uchwały. 
Głos zabrał Łukasz Wyszomirski. Powiedział, że nie jest prawdą to co mówi radny Sławomir Ruge, ponieważ wniosek przekazał przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej do ręki wniosek pisemny, co widać na nagraniu. Radny powiedział, że jest to jego decyzja osobista (rezygnacja z prac w komisji), deklaruje pracę jeszcze przez miesiąc aby móc dokonać przemyślanych zmian w składzie komisji. Jest przeciwny zmianie na tej sesji. Mówi że należy poznać nowych kandydatów i podjąć decyzję na kolejnej sesji. 
Głos zabrał ponownie radny Sławomir Ruge. Powtórzył poprzednią wypowiedź, że nie otrzymał wniosku o wycofaniu rezygnacji, bo o rezygnacji otrzymał na Komisji Rewizyjnej w formie pisemnej. 
Głos zabrała radna Anna Banaszek. Powiedziała, że rezygnację przewodniczący komisji otrzymał w formie pisemnej na komisji i nie prawdą jest to, że jej nie otrzymał. Na prośbę przewodniczącego rady deklarują obecność na komisji w okresie wrześniowym. 
Przewodniczący rady zarządził rozpoczęcie głosowania. Po konsultacjach z radcą prawnym przewodniczący uzyskał informację, że zmiany do porządku obrad można wprowadzać przez przegłosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady gminy. W związku z tym projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
Radny Sławomir Ossowski poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie różnicy miedzy większością, a bezwzględną większością, ponieważ nie wszyscy to zrozumieli. 
Radca prawny Maciej Dalka przedstawił podstawę prawną i poinformował, że bezwzględna większość w obecnym przypadku to 11 osób. 

W związku z niewłaściwym procedowaniem głosowania (względną większością głosów) glosowanie powtórzono. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie projektu uchwały zmieniającego skład Komisji Rewizyjnej. Projekt został przedstawiony przez radnego Henryka Sykuta. 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (9) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji 
w okresie międzysesyjnym: 

1) Komisja Budżetu i Finansów; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Ilona Nowakowska, przedstawiła sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Aleksandra Lubońska, przedstawiła sprawozdanie 
z działań w okresie międzysesyjnym. 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Anna Banaszek, przedstawiła sprawozdanie z działań 
w okresie międzysesyjnym. 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
Głos zabrał przewodniczący komisji Łukasz Wyszomirski, przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
5) Komisja Rewizyjna; 
Głos zabrał przewodniczący komisji Sławomir Ruge, przedstawił sprawozdanie z działań 
w okresie międzysesyjnym. 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
Głos zabrał przewodniczący komisji Jacek Grzywacz, przedstawił sprawozdanie z działań 
w okresie międzysesyjnym. 

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Głos zabrał wójt gminy Dariusz Fundator, przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym.
Wójt poprosił aby w sprawach inwestycyjnych głos zabrał jego II zastępca pan Jarosław Gołębiewski. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys Kruszyna Krajeńskiego Anetta Steltmann zabrała głos w sprawie zmian do budżetu. Zwróciła uwagę, że w tych zmianach nie zostało ujęte sołectwo Kruszyn Krajeński i jest pomijane w inwestycjach. 
  
Na prośbę przewodniczącego rady gminy głos zabrał dyrektor zarządzający PKS Bydgoszcz Sp. z o.o. Andrzej Schab. Występował jako mieszkaniec Ciela. Poruszył sprawę dotyczącą połączeń autobusowych z Bydgoszczy do Łochowic. Poinformował, że na tej linii jest wykonywanych 46 połączeń średnio co 26 minut. 
Radna Magdalena Sznajder zadała pytanie jaki jest koszt biletu na tej trasie? 
Cena biletu PKS wynosi ok. 5 zł natomiast biletu MZK 3 zł lub 1,50 zł. 
Pan Andrzej Schab zasugerował, że pieniądze przeznaczone na rozbudowę sieci połączeń można wydatkować na inne cele. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak zgłosiła autopoprawkę w załączniku 2 rozdziale 616 paragraf 4210 zmniejsza się środki z kwoty 94193,99 zł. Pozostaną środki w wysokości 39193,99 zł. Różnica tej kwoty (40000,00 zł) zostanie przeznaczona na zadanie: „Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Gminie Białe Błota Pszczeli Zakątek”. Pozostałe środki (15000,00 zł) pozostaną na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski. Zadał pytanie skąd ta zmiana i czemu ma służyć ta kwota? 
Odpowiedzi udzieliła p.o. kierownika Referatu Inwestycji Sonia Topolewska. Zostało wydane ok 20 000,00 zł na poprawę audytu energetycznego, co zwiększyło kwotę kosztów kwalifikowanych i większego dofinansowania tej inwestycji. Pozostawia się jeszcze 5000,00 zł na ewentualną poprawę kosztorysów inwestorskich. 

Głos zabrał Jacek Grzywacz. Zadał pytanie do Referatu Inwestycji w sprawie połączenia ulicy powiatowej do przedszkola w Łochowie, gdzie była zabezpieczona kwota ok 300 000,00 zł, a zeszło do ok 30 000,00 zł. Co jest tego przyczyną? 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. Kwota 32 500,00 zł jest przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej, a same prace budowlane nie rozpoczną się w tym roku dlatego pieniądze zostaną przesunie na rok 2020. 
Radny Henryk Sykut poprosił przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy aby przedstawił stanowisko w sprawie linii autobusowych. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich poinformował, że nie występuje jako przedstawiciel, uczestniczył w obradach prywatnie. 

Głos zabrał ponownie dyrektor zarządzający PKS Bydgoszcz Sp. z o.o. Andrzej Schab. Poinformował, że porównywanie wozokilometrów jest niezasadne, ponieważ komunikacja miejska jest dotowana przez miasto, a PKS jest finansowany przez tego który z niego korzysta. 

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił poprawkę do treści uzasadnienia dział 710 działalność usługowa zmiana z opracowanie na opracowania, dziale 855 rodzina  pisownia: „do Żłobka w Zielonce. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawki wniesione przez Kierownika Referatu Budżetu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Ilona Nowakowska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawka została przyjęta. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka Kierownika referatu Budżetu w dziale 801 rozdział 80101, par 6050 
w załączniku nr 3 po zmianach zostanie kwota 25 000 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawka została przyjęta. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka w dziale 921, rozdział 92195 par 6059 dokłada się środki 40 000 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawka została przyjęta. 

Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, poprosił o zaprotokołowanie swojej wypowiedzi: 
Panie przewodniczący Pan pozwoli, że przypomnę, że wnosiłem jeszcze dwie poprawki, które uważam, że też powinny być przegłosowane. Kolejna sprawa: te zmiany budzą dość mieszane uczucia, przynajmniej w mojej osobie. Pierwsza sprawa, dobra praktyka przyjęta w tej gminie i nie tylko mówi o tym, że na sesji na której głosowane są zmiany w budżecie były też głosowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dzisiaj sytuacja jest odmienna, mamy zmiany w budżecie, nie mamy tzw. WPF, co mnie dość mocno zdziwiło i też poniekąd martwi. Nie wiem czy przez miesiąc czasu nie pojawią się jakieś okoliczności, które mogą mieć wpływ na ten WPF, czy też budżet i dalej idąc jakieś konsekwencje nie będą z tego wynikały. Poza tym zaproponowana zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatkowania środków na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Przyłękach nie do końca mogę się z tym zgodzić. Budynek powiedziałbym jest wyjątkowy, ponad stuletni. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że potrzebuje nakładów finansowych. Natomiast niewybaczalnym błędem byłoby doprowadzenie tych budynków do ruiny, bo tworzą one niepowtarzalny klimat i są niejako sercem i centrum miejscowości. Przyłęczanie są dumni z tej szkoły, z tych budynków. Wiele osób przyjezdnych również zauważa ten niepowtarzalny charakter tej małej wiejskiej szkoły. Proszę państwa gratuluję wniosku pani radnej Sznajder, pani radnej Lachowicz, nie wiem jeśli kogoś pominąłem, kto się podpisał pod tym wnioskiem to przepraszam, ale panie się podpisały na pewno, co do zwiększenia tej linii. Natomiast nie mogę tutaj znaleźć wytłumaczenia, dlaczego ten wniosek jako jedyny, albo jako jeden z nielicznych nie zawiera źródła finansowania na to zadanie, które jest we wniosku zawarte, czyli zwiększenie ilości kursów linii autobusowej nr 91, 92 i nowej linii 96. Jak wiemy wszyscy takie źródło finansowania powinno być zresztą niejednokrotnie pracownicy urzędu upominają wręcz radnych, że każda zmiana, która niesie skutki finansowe powinna takie źródło finansowania zawierać i wskazane to powinno być przez wnioskodawcę. Natomiast w tym przypadku tą pracę wykonali urzędnicy znajdując to źródło finansowania z termomodernizacji. Faktem jest również, że kwota 7,5 miliona zaproponowana przez oferenta jest nie do przyjęcia. Nie ma o czym dyskutować, bo za kwotę 7,5 miliona można postawić dwa takie budynki, które powstały w Przyłękach. Pod poważną rozwagę należałoby przyjąć zasadność remontowania, czy termomodernizacji starych budynków. Natomiast całym sercem jestem za tym, żeby jeśli nie w całości to przynajmniej w znacznym stopniu środki, które były przeznaczone na zadanie w miejscowości Przyłęki zostały również z przeznaczeniem na inne zadanie, które również spędza sen z oczu również i mnie i sołtysowi i radzie sołeckiej i wszystkim mieszkańcom. Zresztą wszyscy państwo, którzy uczestniczą w zebraniach wiejskich mają okazję te wnioski słyszeć i spisywać. Wiadomo, że tych potrzeb jest całe mnóstwo, a jednym z głównych jest uzupełnienie oświetlenia. Jako jedno z kilku sołectw wielokrotnie przeznaczaliśmy uchwałą zebrania wiejskiego środki na oświetlenie. Te zadania nie zostały zrealizowane jeśli chodzi o sołectwo Przyłęki. To są bardzo poważne środki, które nie zostały wydatkowane i wróciły do budżetu gminy. Zresztą już niejednokrotnie podnosiłem ten argument, żeby tym sołectwom w jakimś stopniu zrefundować, które mówiąc trochę w przenośni przepadły. Przepadły w sensie sołectwa, wróciły do budżetu i zostały w innym celu spożytkowane, a niżeli mówiła o tym uchwała zebrania wiejskiego. Proszę państwa wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i wsłuchując się w te głosy, które zewsząd docierają również do mnie faktycznie te zwiększenie szczególnie na tych liniach 91, 92, które kursują na ten moment jest ważne. To prawda, że ten rok jest wyjątkowy z punktu widzenia rodzin, które posyłają swoje dzieci do szkoły, dwa roczniki będą jeździły, więc tych pasażerów można przyjąć, że będzie znacznie więcej. Natomiast proszę wziąć pod uwagę jak poważne są to środki, to jest około 220 tys. na ten rok, a w przyszłym roku znacznie więcej i trzeba będzie brać pod uwagę fakt żeby te środki zabezpieczyć. Pytanie do pana wójta. Czy pan wójt zakładał jakąś alternatywę? Czy będą to na przykład zwiększone w przyszłym roku dochody z podatków i to będzie źródłem finansowania tego nowego zadania, czy też odbędzie się to kosztem np. inwestycji, co uważam jest niedopuszczalne, bo na rozszerzaniu tej linii nie powinny cierpieć inwestycje drogowe, czy też jakieś inne, czy funkcjonowanie sołectw. Trzeba brać pod uwagę, ze też nie wszyscy z tej komunikacji korzystają, więc byłoby to moim zdaniem niesprawiedliwe. Proszę państwa tak jak wspomniałem wcześniej, bo przypuszczam, że czas mi się kończy przechodzę do mojego wniosku: tak jak wspomniałem środki powinny przynajmniej w jakimś stopniu zostać w Sołectwie Przyłęki w związku z tym zmiany do proponowanych zmian budżetowych które mamy w tej chwili przed sobą, czy na tabletach, czy w formie papierowej przedstawi przewodnicząca Komisji Budżetu i będę przy tym stanowisku by środki zostały w miejscowości Przyłęki i zostały zrealizowane inwestycje, których można tam realizować całe mnóstwo, myślę, że też wesprze mnie pan sołtys i w porozumieniu z urzędem takie inwestycje będzie można wskazać. Mam tu na myśli budowę oświetlenia, sprawa jest czysta i przejrzysta, są projekty, nie trzeba wielkiej pracy wykonywać. Praktycznie od zaraz można przystąpić do wyłaniania wykonawcy i realizować te inwestycje. 
Radny Krzysztof Kocikowski przypomniał zgłoszone przez siebie poprawki. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Poprawki wniesione przez radnego Krzysztofa Kocikowskiego. W treści uzasadnienia w dziale 710 działalność usługowa słowo: Opracowania. Druga poprawka dział 855 Rodzina, Słowo: żłobka w Zielonce.
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Poprawki zostały przyjęte. 
  
Głos zabrała przewodnicząca Komisji Budżetu i finansów Ilona Nowakowska. Poprosiła o zaprotokołowanie swojej wypowiedzi: 
Chciałabym się jeszcze ustosunkować do zwiększenia linii kursowania autobusów. Jest to w tym roku wydatek i w przyszłym bardzo duży wydatek. Jest to bardzo fajne i wspaniałe przedsięwzięcie i inicjatywa, na nową linię która ma iść z Garbary do Łochowic. Na tą chwile w budżecie jest przeznaczone 5 000,00 zł na projekt przyłącza wodociągowego oraz 25 000,00 zł na zakup kontenera, który ma być usytuowany w Łochowicach. Ponoć jest to wymóg Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji, taką na Komisji Budżetu i Finansów otrzymaliśmy informację. Jako mieszkańcy musimy mieć świadomość tego, że linie w takich rozkładach będą kursować w przyszłym roku, to musimy znaleźć jak wspomniał radny Kocikowski źródło finansowania, na przyszły rok to jest 3,5 mln. No niestety musimy mieć tą świadomość, że mogą wzrosnąć podatki. Jak wyliczył redaktor Gazety Wyborczej jest to koszt 169 zł na jednego mieszkańca na rok. Obojętnie ile był zameldowany czy dwa dni, czy trzy. 21 000 mieszkańców razy 169 zł jest to 3 mln 549 tys. To jest moje stanowisko do zwiększania linii 91, 92 i 96 oraz nowej linii z Garbary do Łochowic. Chciałabym wprowadzić zmiany, więc w związku z tym chcielibyśmy zdjąć 40000 z Gminnego Centrum Kultury, ponieważ do dnia wczorajszego do Komisji Oświaty i Wychowania pani dyrektor nie przedstawiła szczegółowej specyfikacji na co maja być przeznaczone środki w wysokości 54 900,00 zł. Chciałabym również nadmienić, że bardzo zdziwiona ta kwotą była również radna Magdalena Sznajder, która była na dyżurze u przewodniczącego i była zdziwiona dlaczego świetlica w Cielu potrzebuje taką dużą kwotę. W związku z powyższym uważam, za zasadne nieprzekazania w całości tej kwoty, tylko w wysokości 14 900,00 zł. Następnie 40 000,00 zł z bieżącego utrzymania dróg oraz 17 000,00 zł z promocji gminy i to przeznaczyć na Sołectwo Przyłęki, gdzie radny Kocikowski wspomniał o budowie oświetlenia. Jest to razem 97 000,00 zł. Jeżeli mam wskazać dział rozdział jestem gotowa przekazać pani kierownik Referatu Budżetu. Jeszcze z promocji chcielibyśmy zdjąć 3 000,00 zł i przekazać na cele reprezentacyjne, bo niedopuszczalne jest, żeby przedstawiciele rady gminy szli na rozpoczęcie roku szkolnego, szli na otwarcie Przedszkola Wróżka, czy zakończenia nie mieli małej wiązanki kwiatów na ręce dyrektora, żeby podziękować za całoroczny trud. 

Przewodniczący rady ogłosił 15 minut przerwy i poprosił o uzgodnienie tej kwestii z Referatem Budżetu. 

Po przerwie wznowiono obrady. Przewodnicząca Komisji Budżetu i finansów Ilona Nowakowska ponownie przedstawiła treść poprawki do projektu uchwały. 

Głos zabrał radny Sławomir Ossowski. Zwrócił uwagę, że na komisji zostały przegłosowane projekty uchwał. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazał, że uchwały budżetowe powinny być omawiane na 7 dni przed, a teraz są na sesji wprowadzane zmiany z którymi radni się nie zapoznali. W Wieloletniej Prognozie Finansowej są zawarte inwestycje związane z budową oświetlenia, dlatego nie ma podstaw aby przeznaczać 100 tys. zł na oświetlenie w Sołectwie Przyłęki. 

Radna Magdalena Sznajder zadała pytanie w jaki sposób ma funkcjonować świetlica w Cielu
za 10 tys. zł? 
Radna Aleksandra Lubońska powiedział, że poprawka została zmieniona i nie ma w niej ani słowa o lampach. Zwróciła się do radnej Magdaleny Sznajder, powiedziała że Komisja Oświaty i Kultury chce się pochylić w najbliższym tygodniu nad budżetem GCK. 

Radna Ilona Nowakowska powiedziała, że na świetlicę w Cielu zostało nie 10 000,00 zł, a 14 900,00 zł. Zauważył również, że są ludzie dobrej woli, którzy wspomogą świetlicę i na początku świetlica może tak działać. Poinformowała, że dyrektor GCK została poproszona o szczegółową specyfikację wydatków, której jeszcze komisja nie otrzymała. 

Radny Sławomir Ruge przypomniał zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski odniósł się do zaleceń RIO. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Przypomniała, że w roku bieżącym rada już zwiększyła budżet Gminnego Centrum Kultury. 

Głos zabrała dyrektor GCK Violetta Drążkowska. Przedstawiła sytuację budżetową Gminnego Centrum Kultury. Omówiła wydatki, które będą ponoszone w związku z nową świetlicą. 

Kierownik Referatu Budżetu potwierdziła, że nie zostały zachowane procedury dokonywania zmian. Komisja Budżetu i Finansów nie zapoznała się z proponowaną zmianą i nie przegłosowała jej. 

Radny Sławomir Ossowski poprosił o sprecyzowanie wniosku dla kogo, na co i skąd są środki. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i finansów Ilona Nowakowska ponownie przedstawiła treść poprawki do projektu uchwały. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek radnej Ilony Nowakowskiej dot. z działu 921 rozdział 92109 , par 2480 kwota 40 000 zł Promocja dział 750, rozdział 75075, par 4300 kwota 17 000 zł dział 750 rozdział 75022, par 3030, kwota 3 000 zł dział 600 rozdział 616, par 4210 kwota zmniejszenie 40 000 zł Dział 900 rozdział 965 budowa oświetlenia w miejscowości Przyłęki, kwota 97 000 zł- Zwiększenie i 3 000 zł na fundusz Rady Gminy 
Wyniki głosowania 
ZA: 5, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (5) 
Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (10) 
Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Wniosek nie został przyjęty. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek radnej Ilony Nowakowskiej dot. zdjęcia kwoty 40 000 zł z GCK. 37 000 zł na bieżące utrzymanie dróg i 3 000 dla Rady Gminy na fundusz reprezentacyjny. 
Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (10) 
Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Wniosek nie został przyjęty. 
  
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Krzysztof Kocikowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.122.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,
 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.123.2019 zmieniającą w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego oraz artystycznego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.
 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych, 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.124.2019 zmieniającą w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych,. 

4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018, 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.125.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS za rok 2018. 

5) w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK, 

Przewodniczący rady gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały 
Głosowano wniosek w sprawie: 

Autopoprawki wprowadzone przez Przewodniczącego Rady Gminy w podstawie prawnej, Sprostowanie słowa na słowo: uchwałą zapis Województwa Kujawsko- Pomorskiego z wielkiej litery. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawka została przyjęta. 

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła poprawki do treści pisma. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Poprawki w piśmie przedstawione przez radną Marię Wolsztyńską Słowo: RIPOK-i. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Poprawka została przyjęta 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.126.2019 w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu 

Radna Magdalena Sznajder złożyła autopoprawkę do uzasadniania projektu uchwały. 
Jest w związku ze złożonym wnioskiem przewodniczącej komisji doraźnej do przewodniczącego rady gminy, a powinno brzmieć w związku ze złożonym wnioskiem przewodniczącego do przewodniczącej komisji doraźnej. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez radną Magdalenę Sznajder. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 
Poprawka została przyjęta. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Złożyła wniosek, aby przed podjęciem uchwały w sprawie statutu radni mieli możliwość zapoznania się z nimi z wyraźnie naniesionymi zmianami. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.127.2019 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu. 

7) w sprawie zamiany nieruchomości 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zamiany nieruchomości. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.128.2019 w sprawie zamiany nieruchomości 

8) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska Andrzej Wiekierak zgłosił blok poprawek do projektu uchwały, które wynikły z wad systemu komputerowego Legislator. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawki wniesione przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej p. Andrzeja Wiekieraka. . 
Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawki zostały przyjęte. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.129.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota 

10) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska Andrzej Wiekierak zgłosił blok poprawek do projektu uchwały, które wynikły z wad systemu komputerowego Legislator. 
Głosowano wniosek w sprawie: 

Autopoprawki wniesione przez Kierownika Referatu p. Andrzeja Wiekieraka. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Autopoprawka została przyjęta. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.130.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele. 
  
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

Brak 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Sławomir Ossowski: Czy wpłynął wniosek na piśmie z Komisji Budżetu i Finansów odnośnie zabezpieczenia 6,4 mln zł na budowę wodociągu pod ścieżką pieszo - rowerową Łochowo – Kruszyn Krajeński? 

Odpowiedzi udzielił wójt gminy: Wniosek bezpośrednio nie wpłynął, natomiast prace nad tym zagadnieniem trwają i zapewne wniosek wpłynie w najbliższym czasie. 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o usunięcie roślinności wrastającej na chodnik oraz interwencję w sprawie zalegającej wody opadowej w Łochowie przy ul. Szosa Bydgoska 8. 

Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK Przemysław Kowalski dokonane weryfikacji, kto jest odpowiedzialny za tą drogę i nada bieg sprawie we właściwej jednostce. 

Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie: z jakich środków będzie opłacony dowóz uczniów do szkół? 
Odpowiedzi udzieliła kierownik referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak: Środki na kursowanie autobusów są zabezpieczone. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu zarządzeniem dokonało zmiany i zabezpieczyło środki. 

Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o oczyszczenie dróg z chwastów w Białych Błotach przy ul: Baryckiej, Barwinkowej, Goplany, Chlebowej. 

Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK Przemysław Kowalski poinformował, 
że to zadanie będzie zlecone zewnętrznej firmie. 

Radny Sławomir Ruge złożył wniosek o udostępnienie dokumentów związanych z wycofaniem rezygnacji z prac w Komisji Rewizyjnej radnych Anny Banaszek oraz Łukasza Wyszomirskiego. Oczekuje odpowiedzi pisemnej. 

Radny Sławomir Ruge zadał pytanie: na jakim etapie są prace nad wydatkowaniem środków sołeckich na rozbudowę placów zabaw? 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski: Zostały rozesłane zapytania 
do ewentualnych wykonawców. W dniu 6 września odbędzie się otwarcie składanych ofert na realizację tych inwestycji. 

Radny Sławomir Ruge zadał pytanie: na jakim etapie są prace nad wydatkowaniem środków sołeckich na rozbudowę oświetlenia? 

Odpowiedzi udzieliła p.o. kierownika Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Sonia Topolewska. W tej chwili jest organizowany przetarg na realizacje II etapu oświetlenia. 

Radna Aleksandra Lubońska złożyła wniosek w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia roku szkolnego oraz częstsze patrole policji w pierwszych tygodniach roku szkolnego w okolicach szkół. 

Radna Aleksandra Lubońska złożyła wniosek w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w okolicach sklepu Biedronka (osoby żebrzące). Zmniejszenie liczby patroli na ulicy Azaliowej, a zwiększenie na ulicy Białej. 

Odpowiedzi udzielił radny Krzysztof Michalak: Osoby przebywające przy sklepie są na bieżąco sprawdzane i są wręczane mandaty. Realizowane jest wszystko co może być w tym zakresie. 

Radny Henryk Sykut zadał pytanie: kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu linii autobusowej 91 na ulicy Osiedle i ulicy Kościelnej? 

Kierownik Referatu Dróg i utrzymania PSZOK Przemysław Kowalski poinformował, że zmiana nastąpi już od 1 września. 
  
Radny Henryk Sykut złożył wniosek o wystąpienie do Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy celem złożenia wniosku o przekazanie gruntu znajdującego się na działce nr 185/17 w Cielu na rzecz Gminy Białe Błota z wykorzystaniem w celach sportowo – rekreacyjnych. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska Andrzej Wiekierak potwierdził, że urząd zwróci się z wnioskiem o przekazanie terenu. 

Radny Henryk Sykut zadał pytanie jaka jest krańcowa data składania propozycji do prowizorium budżetu gminy na rok 2020? 

Odpowiedzi udzielił wójt gminy Dariusz Fundator: wnioski do prowizorium budżetowego należy składać do końca września. 

Radny Jacek Grzywacz zadał pytanie: dlaczego od lipca do końca sierpnia nie zostały wykonane żadne prace na placu zabaw w Łochowicach? 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. Z uwagi na potrzebę aktualizacji dokumentacji termin prac został przesunięty. 

Radny Jacek Grzywacz zadał pytanie: na jakim etapie jest budowa ulic w Łochowicach? 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. Obecnie trwają prace nad kompletowaniem dokumentów do przetargów celem ich ogłoszenia. 

Radny Jacek Grzywacz złożył wniosek o udrożnienie ulicy Pawiej w Łochowicach. 

Ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Odpowiedzi były udzielane na bieżąco. 

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania. 

Prowadzenie obrad XV Sesji Rady Gminy przejęła wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski opuścił obrady. 

Głos zabrał radny Sławomir Ossowski: Jakie miejscowości odwiedziła Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 18.06.2017 r. Dlaczego nie ma podpisu wszystkich obecnych członków na protokole z ww. komisji? 

Głos zabrała mieszkanka Małgorzata Kasperuk. Zadała pytanie: Jak byli przygotowani radni do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi skoro nie byli przygotowani do udzielenia jednozdaniowej odpowiedzi w tej sprawie? 

Głos zabrał sołtys Tomasz Konieczyński. Przedstawił sytuację Sołectwa Zielonka, odniósł się do budżetów oraz inwestycji na przestrzeni kilku lat. Złożył wniosek o sprawiedliwy podział środków na inwestycje oraz o zrównoważony rozwój całej gminy. 

Radny Łukasz Wyszomirski opuścił obrady 

Głos zabrał mieszkaniec Maciej Kinal. Podziękował mieszkańcom za pomoc przy pracach nad placem sołeckim. Zadał pytanie w jakim trybie musi wystąpić aby uzyskać odpowiedzi na zadane pytania podczas czerwcowej sesji? Przewodniczący rady poprosił o pisemny wniosek. Złożył również wniosek o określenie w Statucie Gminy Białe Błota maksymalnego czasu przeznaczonego na wypowiedź w punkcie: wolne wnioski i zapytania podczas Obrad Sesji Gminy. Mieszkaniec Pan Maciej Kinal przekazał na miejsce zajmowane przez nieobecnego radnego Łukasza Wyszomirskiego „parę wątpliwej jakości gumofilców z ostrogami”. 

Prowadzenie obrad XV Sesji Rady Gminy przejął Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski. 
Radny Łukasz Wyszomirski powrócił na Obrady Sesji Rady Gminy. 

Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja. Podziękowała za dokonanie poprawek w projekcie uchwały, aczkolwiek dziwi tryb pracy, ponieważ pracownik Biura Rady Gminy był o tym wcześniej poinformowany. Zadała pytanie dlaczego na sesjach trzeba takie rzeczy poprawiać? Pani Marzanna Kreja odniosła się do reklamy wina i sloganu „wino… żadna dobra historia nie rozpoczyna się od jedzenia sałaty”. Przytoczyła obraz skrzynki wypełnionej korkami od wina i zwróciła uwagę, ze nie było w niej korka z napisem „fundator”.  Nawiązując do sałaty zasugerował, że w najbliższym czasie ceny wywozu odpadów od mieszkańców zrównają się z cenami pietruszki. Zapytała pana wójta czy za jego wiedzą i zgodą użyto jego wizerunku w memie publikowanym na portalu społecznościowym oraz jakie działania w tej sprawie wójt zamierza podjąć na drodze prawnej, nie otrzymała w tej sprawie odpowiedzi. Pani redaktor stwierdziła, że w gminie można od kilku miesięcy zaobserwować farmę hejtu, czy farmę trolli i zapytała wójta czy nie należałoby zareagować w związku z wykorzystaniem wizerunku wójta do reklamy taniego wina. Zadała pytanie wójtowi: Jakie działania podjął wójt aby reaktywować Gminną Spółkę Wodną? Redakcja otrzymała informację, że spółka ta będzie likwidowana na skutek braku działań w tym zakresie. Konsekwencją tego będzie utrata dotacji starosty, marszałka, wojewody, w związku z powyższym urządzenia wodne będą musiały być utrzymywane ze środków mieszkańców. Pani Marzanna Kreja odniosła się do sesji, która odbyła się w czerwcu. Wójt podał na niej nieprawdziwe informacje, że odpowiedzi na złożone 41 pytań przez redakcję były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zwróciła również uwagę, że właśnie z inicjatywy redakcji w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiały się informacje, które tam powinny być zawarte. Poinformowała, że pan wójt odmawia możliwości spotkania się z nim. Zwróciła się do wójta o przeciwdziałanie hamowania krytyki zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Pani redaktor zwróciła się do radnej Magdaleny Sznajder aby podała posiadane wykształcenie oraz wyjaśniła dlaczego w złożonym oświadczeniu majątkowym na początku kadencji zataiła swoje dochody? 

Głos zabrał radny Piotr Mądrzyński. Zadał pytanie: Na jakim etapie jest zakup równiarki? 

Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Krzysztof Kocikowski. Zadał następujące pytania: Jak przedstawia się aktualna sytuacja z terenem przy ul. Biznesowej i ul. Antoniego Przysieckiego (teren po zakładach mięsnych w Przyłękach)? Drugie pytanie: Czy istnieją aktualne plany budowy lub przebudowy ul. Antoniego Przysieckiego przez Przyłęki w kierunku miejscowości Olimpin?. Radny złożył wniosek w sprawie oczyszczenia ulic wraz z chodnikami na ulicy Dymnej, Mostowej oraz Biznesowej i Wrzosowej w Przyłękach. Oczekuje odpowiedzi pisemnych. 

Głos zabrał przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski. Zadał pytania: Jakie są podjęte działania w sprawie uszkodzonego chodnika na ulicy Liściastej podczas budowy drogi powiatowej? Drugie pytanie: W związku rozpoczęciem inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Łochowa czy istnieje możliwość rozpoczęcia prac od budowy kładki przez kanał? 

Ad. 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Na wniosek wójta odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie. 

Ad. 15. Zakończenie obrad XV Sesji VIII Kadencji. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, odniosła się do zachowania mieszkańców podczas sesji. 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski również zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowania podczas obrad, które potępił w swojej wypowiedzi. 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski zakończył obrady XV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
  

Przewodniczący Rady Gminy 
      Białe Błota 
  
        Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (28 sierpnia 2019, 14:55:59)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (10 września 2019, 12:49:57)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354