PROTOKÓŁ Z XVI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 02.09.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

Protokół 
Z XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 02.09.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:40 do 18:20.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski.
Sekretarz obrad: Sławomir Ossowski.
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski.
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
 
XVI Sesja Rady Gminy rozpoczęła się z opóźnieniem czterdziestu minut z uwagi na problemy techniczne związane z możliwością przeprowadzenia na żywo transmisji z obrad.
W sesji udział wzięli:
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator;
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak;
4.      II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski;
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka;
6.      Radca Prawny Maciej Dalka;
7.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
9.      Sołtysi;
10.    Zaproszeni goście i mieszkańcy.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie          quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
 
1)      w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy             Białe Błota,
2)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem                   Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
3)      w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
4)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem                       Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
5)      w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
6)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem                   Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota,
7)      w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota,
8)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem                       Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Białe Błota,
9)      w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,
10)    w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,
11)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz                     ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
5. Zakończenie obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
 
 
Ad. 1. Otwarcie XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XVI Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek grupy siedmiu radnych. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Sławomira Ossowskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Głosowano wniosek w sprawie:
wyboru na sekretarza obrad radnego Sławomira Ossowskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
 
Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota, Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Powiedziała, że radny Jacek Grzywacz zwrócił się w kierunku Klubu Radnych Wybieram Gminę Białe Błota, dzięki czemu otrzymał możliwość objęcia funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zwróciła uwagę, że Rada Gminy to nie jest plac zabaw i jak się pojawi „ciekawsza zabawka” to trzeba zmienić opcję. Jeżeli radny Jacek Grzywacz się zdeklarował, że będzie prowadził tak ważną komisję, to należy to kontynuować i będzie głosowała przeciw odwołaniu go z funkcji przewodniczącego. 

Głos zabrał radny Krzysztof Michalak. Zwrócił się do radnej Marii Wolsztyńskiej z pytaniem czy radny Jacek Grzywacz otrzymał funkcję za przystąpienie do klubu? 

Radna Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że radny Jacek Grzywacz nie miał szans na żadną funkcję dopóki nie przystąpił do większości, została mu przekazana taka propozycja, którą przyjął. 

Głos zabrała Magdalena Sznajder zadała pytanie czy aby uzyskać jakąś funkcję należało przystąpić do klubu Wybieram Gminę Białe Błota, w przeciwnym razie radni byli skreśleni? 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski powiedział, że różne „układanki” występują również przy wyborach do parlamentu, a wyniki głosowania rozwieją wszelkie wątpliwości. 

Radny Krzysztof Michalak powiedział, że funkcje obejmuje się zgodnie z doświadczeniem
 i posiadanymi umiejętnościami, a teraz dowiaduje się że są one rozdawane ze względu na przynależność do grupy. Słowa były kierowane do radnej Marii Wolsztyńskiej. 

Przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski zakończył dyskusję. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (4) 
Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Anna Banaszek, Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.131.2019 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,. 

2) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Zgłoszono trzech kandydatów: Zbigniew Moroz, Jacka Krzyżanowski, Sławomir Ruge. Kandydaturę poddano głosowaniu. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
zgłoszenia kandydatury do Komisji Skrutacyjnej Zbigniewa Moroza, Jacka Krzyżanowskiego, Sławomira Ruge. 
Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 
ZA (21) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 

Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.132.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Ogłoszono 15 minut przerwy w celu przygotowania komisji skrutacyjnej do głosowania 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Sławomir Ruge. 
  
3) w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Odczytano regulamin głosowania. 

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota głos zabrał Bronisław Balcerowski. Odczytał swoje stanowisko do przeprowadzonego głosowania w sprawie odwołania go z funkcji przewodniczącego, Odniósł się również do uzasadnienia zawartego w uchwale. 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

Ogłoszono 3 minuty przerwy celem podliczenia głosów. 

Radny Sławomir Ruge odczytał protokół komisji skrutacyjnej. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.133.2019 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Sesję opuściła radna Partycja Harczenko 

Radny Bronisław Balcerowski podziękował za współpracę podczas pełnienia funkcji przewodniczącego rady gminy. 

Prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca rady gminy Maria Wolsztyńska. 

4) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Zaproponowano pozostawienie składu komisji skrutacyjnej 

Głosowano w sprawie: 
zgłoszenie kandydatury do Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Moroz, Jacek Krzyżanowski, Sławomir Ruge. 
Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 

Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,. 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.134.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota 

5) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Radny Sławomir Ruge poprosił o 5 minut przerwy. 

Wiceprzewodnicząca wznowiła obrady po przerwie. 
Radny Henryk Sykut zgłosił kandydaturę radnego Jacka Grzywacza na funkcję przewodniczącego rady gminy. 

Radny Jacek Grzywacz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radna Aleksandra Lubońska zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego. 

Radny Sławomir Ossowski odrzucił propozycję. 

Ogłoszono 5 minut przerwy celem przygotowania kart do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Sławomir Ruge odczytał regulamin głosowania. 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

Ogłoszono 5 minut przerwy celem podliczenia głosów. 

Radny Sławomir Ruge odczytał protokół komisji skrutacyjnej. 
  
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.135.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Prowadzenie obrad przejął radny Jacek Grzywacz. 

Przewodniczącym rady gminy został radny Jacek Grzywacz, który podziękował za poparcie. Poinformował, że w związku z pełnieniem nowej funkcji jest zmuszony wystąpić z klubu radnych. 

Głos zabrała radna Anna Banaszek, która pogratulowała przewodniczącemu rady gminy Jackowi Grzywaczowi. 

6) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota, 

Zaproponowano pozostawienie składu komisji skrutacyjnej. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zgłoszenie kandydatury do komisji skrutacyjnej Zbigniew Moroz, Jacek Krzyżanowski, Sławomir Ruge. 
Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Wniosek został przyjęty 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (1) 
Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.136.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota. 

7) w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota, 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Zajęła stanowisko w sprawie odwołania jej z funkcji wiceprzewodniczącej rady gminy. Poprosiła radnego Jacka Krzyżanowskiego o podanie jednego merytorycznego argumentu za odwołaniem radnej z funkcji wiceprzewodniczącej. 
Radny Jacek Krzyżanowski powiedział, ze nie ma nic do powiedzenia. 

Ogłoszono 5 minut przerwy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Sławomir Ruge odczytał regulamin głosowania. 

Przeprowadzono głosowanie tajne. 

Ogłoszono 5 minut przerwy celem podliczenia głosów. 

Radny Sławomir Ruge odczytał protokół komisji skrutacyjnej. 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota, 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.137.2019 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe Błota, 

Radna Maria wolsztyńska podziękowała za dotychczasową współpracę. 

8) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 
Zaproponowano pozostawienie składu komisji skrutacyjnej. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Zgłoszenie kandydatury do Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Moroz, Jacek Krzyżanowski, Sławomir Ruge . 
Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.138.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota 

9) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zgłosił kandydaturę radnego Henryka Sykuta. 

Radny Henryk Sykut wyraził zgodę na udział w wyborach. 

Radna Aleksandra Lubońska zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego. 

Radny Sławomir Ossowski odrzucił propozycję. 

Ogłoszono 5 minut przerwy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Sławomir Ruge odczytał regulamin głosowania. 
Przeprowadzono głosowanie tajne. 

Ogłoszono 5 minut przerwy celem podliczenia głosów. 
Radny Sławomir Ruge odczytał protokół komisji skrutacyjnej. 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota, 
Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.139.2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota 

Radny Henryk Sykut podziękował za obdarzenie zaufaniem i wybór na funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy. 
  
10) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota, 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Sznajder. 

Radna Magdalena Sznajder wyraziła zgodę. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
kandydatury radnej Magdaleny Sznajder na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (2) 
Ilona Nowakowska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Kandydatura została przegłosowana 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota,. 

Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (2) 
Ilona Nowakowska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.140.2019 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota. 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023 

Głosowano wniosek w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Anny Banaszek. 

Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Bronisław Balcerowski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Radna Anna Banaszek została odwołana z funkcji członka Komisji Rewizyjnej 

Głosowano wniosek w sprawie: 
odwołanie radnego Łukasza Wyszomirskiego z prac w Komisji Rewizyjnej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Radny Łukasz Wyszomirski został odwołana z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. 
Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydaturę radnej Katarzyny Tomickiej – kandydatura została zaakceptowana 
Radny Sławomir Ruge zgłosił Kandydaturę radnego Piotra Mądrzyńskiego - kandydatura została zaakceptowana. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
kandydatury Katarzyny Tomickiej, Piotra Mądrzyńskiego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.141.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

5. Zakończenie obrad XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 

Wójt gminy Dariusz Fundator podziękował odchodzącym członkom prezydium za współpracę i pogratulował nowo powołanym życząc owocnej pracy. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył obrady XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
  
Jacek Grzywacz 
  
  
Przewodniczący Rady Gminy 
    Białe Błota

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (3 września 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (3 września 2019, 16:43:38)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (25 września 2019, 13:53:52)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244