PROTOKÓŁ Z XVII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 24.09.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

 
Protokół 
Z XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 24.09.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do 18:00. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Radna Patrycja Harczenko 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
1.      Radni Gminy Białe Błota; 
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator; 
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; 
4.      II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; 
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka; 
6.      Radca Prawny Maciej Dalka; 
7.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; 
9.      Sołtysi; 
10.    Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecni radni: Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 

Porządek obrad: 
1.      Otwarcie XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2.      Wybór sekretarza obrad. 
3.      Przyjęcie protokołu z XIV  Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
4.      Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6.      Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie                         międzysesyjnym: 
  
1)      Komisja Budżetu i Finansów; 
2)      Komisja Oświaty i Kultury; 
3)      Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
4)      Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
5)      Komisja Rewizyjna; 
6)      Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
  
7.      Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
8.      Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
9.      Podjęcie uchwał: 

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
2)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025, 
3)      w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
4)      w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata 
         na ławnika, 
a)      sprawozdanie z prac zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
5)      w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023, 
6)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru                 ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023, 
7)      w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 
         2020-2023, 
8)      w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru                 ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023, 
9)      w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 
         2020-2023. 
  
10.  Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
11.  Interpelacje i zapytania radnych. 
12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
13.  Wolne wnioski i zapytania. 
14.  Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
15.  Zakończenie obrad XVII Sesji VIII Kadencji 

Ad. 1. Otwarcie XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie 
oraz stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz otworzył XVII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na sesji obecnych jest 
19 radnych i Rada może podejmować uchwały. Sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 

Ad.2. Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zaproponował kandydaturę radnej Patrycji Harczenko na funkcję sekretarza. Propozycja została zaakceptowana przez radną. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnej Patrycji Harczenko. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Sekretarzem obrad została wybrana radna Patrycja Harczenko. 
  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Protokół z XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota został przyjęty. 

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
  
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji 
w okresie międzysesyjnym: 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Ilona Nowakowska, przedstawiła sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
Głos zabrała w imieniu nieobecnej przewodniczącej komisji Aleksandry Lubońskiej radna Maria Wolsztyńska, przedstawiła sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Anna Banaszek, przedstawiła sprawozdanie z działań 
w okresie międzysesyjnym. 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
Głos zabrał przewodniczący komisji Łukasz Wyszomirski, przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
5) Komisja Rewizyjna; 
Głos zabrała radna Katarzyna Tomicka w imieniu nieobecnego przewodniczącego komisji Sławomira Ruge, przedstawiła sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym. 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
Głos zabrała przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder, przedstawiła sprawozdanie 
z działań w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Głos zabrał wójt gminy Dariusz Fundator, przedstawił sprawozdanie z działań w okresie międzysesyjnym.
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak zabrał głos w sprawie zamówień publicznych. 
Głos zabrał II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski w sprawach inwestycyjnych. 
  
Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
Sołtys Anetta Steltmann zajęła stanowisko w sprawie uchwały zmieniającej budżet na 2019 r. i zwróciła uwagę na brak inwestycji w sołectwie Kruszyn Krajeński. 
Sołtys Tomasz Konieczyński poruszył sprawę dotyczącą międzysołeckich połączeń drogowych i zwrócił uwagę na konieczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych do realizacji inwestycji na terenie gminy. 
  
Ad. 9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
  
Zmiana w dochodach i wydatkach o kwotę 500 000,00 zł – dotacja z powiatu zostaje przeniesiona jako wydatek inwestycyjny, z uwagi na fakt że ten wydatek musi być poczyniony w roku bieżącym i nie ma możliwości przeniesienia go do przyszłorocznego budżetu. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie na co zostaną przeznaczone te środki? 
Pani Krystyna Kołodziejczak poinformowała, że środki zostaną przekazane na to samo zadanie i będzie ono realizowane częściowo w tym roku. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Autopoprawka dotycząca zabezpieczenia środków na delegację dla radnych. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak kwota 5 000 zł . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Autopoprawka dotyczyła zmian w dziale 600, gdzie wprowadza się kwotę wysokości 700 000,00 zł na zakup kruszywa i czyszczenie chodników oraz budowa odcinka 
ul. Przyrodniczej i łącznika między ul. Zabytkową i Św. Vianneyi w Przyłękach, dokłada się 350 000,00 zł.
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak 
w dziale 600. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Autopoprawka dotycząca zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa ul. Zagajnikowej 
w Przyłękach” na „Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach”. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Kierownik referatu budżetu Krystyna Kołodziejczak zgłosiła autopoprawkę w dochodach bieżących związaną z uzyskaną dotację na realizację programu 500+ 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak dot kwoty 2 431 892,00 zł dochody i wydatki bieżące zarządzenie 96/2019 z 18.09.2019 r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, powiedział że zarówno na Zebraniu Wiejskim, jak 
i na posiedzeniu Komisji Budżetu nikt z członków nie powiedział, że inwestycja jest nieważna, bądź niepotrzebna. Dlatego prosi o niepowielanie tego błędu ponieważ jest to niezgodne 
z prawdą. 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Zadała pytanie na jakim miejscu jest realizacja 
ul. Azalowej. Stwierdziła, że ul Azalowa nie jest ulicą strategiczną, a należałoby pochylić się nad ul. Biała. Pani Maria Wolsztyńska zapytała również czy jest to spłata długu z wyborów dla Pana radnego Krzysztofa Michalaka, oraz czy są plany budowy obwodnicy gdzie ul. Azalowa będzie do niej dojazdem? 
Odpowiedzi udzielił wójt gminy Dariusz Fundator. Ulica Azalowa została zakwalifikowana na listę rezerwową. Ulice które są zakwalifikowane na tą listę mają szansę na realizację w drugiej perspektywie składania wniosków. Czy i w jakim zakresie są szanse na uzyskanie dofinansowania jest zależne w szczególności od realizacji innych wniosków,
 które są sklasyfikowane powyżej zgłoszonego przez gminę. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak poinformowała, że można starać się o dofinansowanie na realizację ul. Białej, jednak najpierw należy posiadać projekt budowlany, którego na chwilę obecną nie ma. Budowa obwodnicy Białych Błot jest na etapie podpisywania porozumienia w sprawie przygotowania koncepcji budowy obwodnicy. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że takim trybem na realizację budowy ul Białej będzie można poczekać jeszcze parę lat. 
II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że termin sporządzenia projektu 
ul. Białej jest ściśle określony. 
Wójt gminy Dariusz Fundator powiedział, że miejsce na liście rezerwowej nie jest deklaratywne do otrzymania środków. Wszystko zależy od wykorzystania tego funduszu przez inne gminy oraz cen za jakie będą realizowane inwestycje. 
Radny Krzysztof Michalak odniósł się do wypowiedzi radnej Marii Wolsztyńskiej, mówiąc 
że Oprócz niego jeszcze mieszkają inni mieszkańcy gminy przy tej ulicy oraz są do niej drogi dojazdowe, dlatego nie rozumie dlaczego w mniemaniu radnej Marii Wolsztyńskiej ta ulica nie ma być zrobiona. 
Radna Ilona Nowakowska zadała pytanie odnośnie sposobu realizacji ulicy Farmerskiej i ulicy Osiedle w Cielu. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak poinformowała, że rozpoczęcie inwestycji zawsze wiąże się z realizacją projektu. 20 000,00 zł przekazuje nadleśnictwo na realizację projektu, po jego sporządzeniu w kolejnych latach będzie realizowana budowa. Pani wójt odniosła się 
do wniosku który wpłynął do Urzędu Gminy w sprawie wycofania tego zadania z budżetu 
na 2019 r. 
Radna Ilona Nowakowska zadała pytanie czy zadanie to będzie zrealizowane w tym roku. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak poinformowała, że zadanie to zostanie w tym roku rozpoczęte. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie na co w takim razie te środki zostaną przeznaczone skoro to zadanie nie zostanie zrealizowane. 
II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że te środki będą przeznaczone 
na rozpoczęcie prac w formie zaliczki. 
Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że należy jeszcze zaprojektować i zbudować sieć wodną aby później nie rozbierać już gotowej drogi. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.142.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
  
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025, 

Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.143.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025,. 
  
3) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
  
Autopoprawka w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na IV kwartał 2019 r. zgłoszona przez radną Marię Wolsztyńską: 

1.      28.10.2019 r., godz. 13.00 
1)      Sprawozdanie z imprez plenerowych GCK 
2)      Materiały na sesję 
3)      Sprawy bieżące 

2.      18.11.2019 r., godz. 13.00 
1)      1.Informacja o czasie pracy w świetlicach 
2)      Wykorzystanie sprzętu w świetlicach 
3)      Oferta dla dzieci i młodzieży w GCK. 

3.      25.11.2019 r.,  godz. 13.00 
1)      Materiały na sesję 

4.      16.12.2019 r., godz. 13.00 
1)      Materiały na sesję 
  
Radny Jacek Krzyżanowski zadał pytanie dlaczego są wprowadzone zmiany godzin rozpoczęcia komisji. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że radny mógł pozostać do końca komisji i mógłby się dzięki temu odnieść do proponowanych zmian, które zostały przegłosowane przez członków komisji. 
Przewodniczący rady gminy zakończył dyskusję, informując że głosowanie rozstrzygnie 
o wprowadzeniu poprawek. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez radną Marię Wolsztyńską. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (2) 
Jacek Krzyżanowski, Magdalena Sznajder 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Jacek Krzyżanowski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.144.2019 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

4) w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. 

Przewodniczący Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądów Powszechnych radny Łukasz Wyszomirski odczytał stanowisko zespołu. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Michalak 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.145.2019 w sprawie w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. 
  
5) w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 

Z uwagi na rezygnację kandydata z kandydowania na ławnika do Sądów Powszechnych przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz wprowadził autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Gminy . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 
  
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.146.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 
  
6) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła kandydatów radnego Zbigniewa Moroza, radnego Jacka Krzyżanowskiego, radnego Piotra Mądrzyńskiego. 
Radni Zbigniew Moroz i Jacek Krzyżanowski odmówili udziału w pracach komisji skrutacyjnej. 
Radna Magdalena Sznajder zaproponowała radną Magdalenę Burdanowską i radną Kamillę Grzelak. 
Kandydatki wyraziły zgodę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
propozycja kandydatury do komisji skrutacyjnej radnego Piotra Mądrzyńskiego, radnej Magdaleny Burdanowskiej i radnej Kamilli Grzelak . 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Kocikowski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Aleksandra Lubońska, Sławomir Ruge 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.147.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. 
Przewodniczący rady gminy zarządził 10 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie. 
  
7) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 

Posiedzenie sesji opuściła radna Katarzyna Tomicka 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej została radna Magdalena Burdanowska, która odczytała regulamin wyborów. 
Przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący rady gminy zarządził 15 minut przerwy, celem obliczenia wyników głosowania tajnego. 
Wznowiono obrady po przerwie 
Posiedzenie sesji opuścił radny Krzysztof Michalak 
Radna Magdalena Burdanowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej 
  
Wyniki głosowania: 
Kandydat Wiesława Kaczanowska: 
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 1 
Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata: 13 
Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2 
Liczba głosów nieważnych: 2 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 
  
Kandydat Irena Jabłońska: 
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 2 
Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata: 10 
Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 3 
Liczba głosów nieważnych: 3 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 
  
Kandydat Wiesława Danuta Baranowska: 
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 1 
Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata: 13 
Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 4 
Liczba głosów nieważnych: 0 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 
  
Kandydat Beata Krajewska: 
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 1 
Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata: 13 
Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 2 
Liczba głosów nieważnych: 2 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat został wybrany na ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.148.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. 
  
8) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023. 
  
Z uwagi na rezygnację kandydata z kandydowania na ławnika do Sądów Powszechnych przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz wprowadził autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawki zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Gminy . 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka 
  
Autopoprawka została przyjęta 
  
Głosowano w sprawie: 
powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023 w składzie radna Magdalena Burdanowska, radna Kamilla Grzelak, radny Piotr Mądrzyński. 
  
Wyniki głosowania 
  
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka 
  
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.149.2019 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 
2020-2023. 
  
9) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023 
  
Ogłoszono 5 minut przerwy 
Wznowiono obrady po przerwie. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Magdalena Burdanowska odczytała regulamin głosowania. 
Przystąpiono do głosowania. 
Przewodniczący rady gminy zarządził 10 minut przerwy, celem obliczenia wyników głosowania tajnego. 
Wznowiono obrady po przerwie 
Radna Magdalena Burdanowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej 
  
Wyniki głosowania: 
Kandydat Marzenna Anna Jankowska: 
Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: 0 
Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata: 17 
Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata: 0 
Liczba głosów nieważnych: 0 
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
na kadencję 2020-2023. 
  
Z uwagi na rezygnację kandydata z kandydowania na ławnika do Sądów Powszechnych przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz wprowadził autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawki zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Gminy. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
BRAK GŁOSU (2) 
Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
NIEOBECNI (4) 
Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka 
Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) 
Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.150.2019 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
na kadencję 2020-2023. 
  
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Brak 
  
Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Magdalena Sznajder: 
W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków Gminnemu Centrum Kultury na Świetlicę Wiejską w Cielu prosi o rozliczenie tych środków oraz przedstawienie planu pracy świetlicy wraz z harmonogramem zajęć. 

Radny Bronisław Balcerowski: 
Wniosek o weryfikację oznakowania na ścieżce pieszo-rowerowej z Łochowa do Łochowic i dokonanie jej przeklasyfikowania jako ścieżki umożliwiającej poruszanie się po niej również rowerem Wnioskuje o zachowanie dotychczasowego wjazdu na nieruchomość położonej w Lisim Ogonie przy ul. Wyczynowej stanowiącej obecnie własność Spółki Belma Accessories Systems dawniej TARO Sp. z o.o. Wnioskuje o wycięcie wrastającej roślinności na chodniki w Lisim Ogonie na ul. Potulickiej w rejonie nr 34 i 36 oraz oczyszczenie chodników. 

Ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Wójt gminy Dariusz Fundator poinformował, że odpowiedź na zapytanie radnej Magdaleny Sznajder będzie przygotowane w formie pisemnej. 
Na odpowiedzi radnego Bronisława Balcerowskiego odpowiedział II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. 
  
Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania. 

Głos zabrał mieszkaniec Pan Tomasz Sikorski. 
Wnosi o uruchomienie środków na budowę ul. Iglastej w Białych Błotach. 
  
Głos zabrał radny Sławomir Ossowski zadał następujące pytania: 
Jakie miejscowości odwiedziła Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu podczas komisji wyjazdowej 18-06-2019 r. oraz dlaczego nie ma podpisów członków na protokole z ww. Komisji? 
Czy radna Kamilla Grzelak była nieobecna na całym posiedzeniu, czy jego części, Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 18-06-2019 r? 
Czy Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska będzie wizytować inne sołectwa? 
Kiedy Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa zajmie się szeroko rozumianą ochroną środowiska na terenie gminy? 
Czy do budowy ul. Sobótki i Judyma partycypowali przedsiębiorcy prowadzący tam działalność oraz czy nie było bardziej strategicznych inwestycji? 
  
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie: 
Jakie kroki Gmina planuje w sprawie walki ze smogiem? 
  
Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja, zadała następujące pytania:
Czy wójt Gminy Białe Błota Pan Dariusz Fundator wyraził zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do produkcji mema, ewentualnie reklamy, taniego wina ze sklepu monopolowego, lub zlecił przygotowanie takiej reklamy farmie trolli Białe Błota2? 
Pytanie zostało zaprotokołowane na wniosek mówcy. 
Czy wójt Gminy Białe Błota Pan Dariusz Fundator podjął działania na drodze prawnej lub faktycznej
w związku z wykorzystaniem własnego wizerunku do produkcji tego mema – reklamy i ustalenia winnych tej słabej wizerunkowo sytuacji zarówno dla Wójta Gminy Białe Błota, jak również organów Gminy Białe Błota i całej Gminy Białe Błota? 
Pytanie zostało zaprotokołowane na wniosek mówcy. 
Co dalej z dopłatami do wody oraz stawkami opłat za wodę i ścieki? 
Jakie są podjęte działania w sprawie dowozu osób starszych na żądanie? 
Jakie są podjęte działania w sprawie instalacji filtrów na kominy, gdzie są spalane paliwa stałe
i możliwość partycypacji w kosztach instalacji? 
Jakie są podjęte działania w sprawie dopłat do przedszkoli i żłobków dla mieszkańców gminy? 
Dlaczego radni nie poinformowali zarówno pozostałych radnych i mieszkańców, że sprawa absolutorium
i wotum zaufania dla wójta została definitywnie przesądzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Urząd Wojewódzki? 
Czy wójt Gminy Białe Błota Pan Dariusz Fundator prowadził działalność gospodarczą jako mediator
w okresie styczeń 2016 – do listopada 2018 co składa się na okres  5 lat, jak przedstawił to w kampanii wyborczej? Czy w związku z tym było to nadużycie, czy być może wójt prowadził działalność gospodarczą w szarej strefie? 
Czy przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz będzie wypełniał swoje obowiązki rzetelnie
i terminowo?
Przewodniczący rady Gminy Jacek Grzywacz zapewnił, że będzie realizował swoje zadania w terminie. 
  
Ad. 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Radny Łukasz Wyszomirski udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Ossowskiego. 

Radna Kamilla Grzelak udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Ossowskiego. 

Radna Anna Banaszek udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Ossowskiego. 

Radna Maria Wolsztyńska udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Ossowskiego. 

II zastępca wójta odpowiedział na pytanie zadane przez radną Marię Wolsztyńską. 

Wójt gminy Dariusz Fundator poinformował, że odpowiedzi na pytania redakcji Białe Błota info zostaną przygotowane na piśmie. 
  
  
Ad. 15. Zakończenie obrad XVII Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył obrady XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
  
  
  
Przewodniczący
  Rada Gminy Białe Błota
  

Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (25 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (25 września 2019, 13:35:39)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (7 października 2019, 09:39:43)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334