PROTOKÓŁ Z XVIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 29.10.2019 r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

Protokół 
Z XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 29.10.2019 r. 
w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do 18:00. 

Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Radna Magdalena Burdanowska 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 

1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator; 
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; 
4. II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; 
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka; 
6. Radca Prawny Maciej Dalka; 
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; 
9. Sołtysi; 
10.Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecna radna Patrycja Harczenko 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI  Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie                          międzysesyjnym: 
  
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
5) Komisja Rewizyjna; 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
  
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
9. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon (KGP.0006.32.2019) 
3) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019) 
4) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019) 
5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019) 
6) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 
7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.50.2019) 
8) uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.51.2019) 
9) uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023 (RGK.0006.52.2019) 
10) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. (RGK.0006.53.2019) 
  
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
15. Zakończenie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji 
  
Ad. 1. Otwarcie XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnej Magdaleny Burdanowskiej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że na bieżącej sesji powinien być przyjęty protokół z XVII Sesji, która odbyła się miesiąc temu. Zadała pytanie jak ta sytuacja odnosi się 
do obowiązującego Statutu Gminy Białe Błota? 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz powiedział, że nieraz się tak zdarzało, że sesje były blisko siebie i łączono przyjęcie protokołów. Do protokołu z XVII Sesji wpłynęły uwagi, na które jeszcze nie udzielono odpowiedzi. 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Protokoły z XV i XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota zostały przyjęte. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Radny Sławomir Ruge złożył wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały zmieniający w sprawie planów 
prac Komisji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak złożyła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak złożył wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Radna Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał 
o nr 8, 9, 10. Motywuje to tym, że autor tych uchwał radny Henryk Sykut nie jest członkiem tych komisji, nie był gościem tych komisji, nie rozmawiał z przewodniczącymi tych komisji ani żadnym z członków, a wprowadza projekt uchwały mający na celu reorganizację komisji polegającą na ich połączeniu. Zdaniem Radnej reorganizacja to jest usprawnienie, a połączenie tych komisji będzie powodowało stagnację 
Radny Henryk Sykut powiedział, że radna Maria Wolsztyńska obarczyła go jakimś błędem, którego nie rozumie. W Chwili, gdy te komisje były organizowane nikt nie pytał innych radnych o zdanie. W chwili obecnej zorganizowała się grupa jedenastu radnych, o czym radna Maria Wolsztyńska wie, chcąca dokonać reorganizacji mającej na celu likwidacji i połączenia niektórych komisji i tego nie trzeba wiele tłumaczyć. Demokracja liczy się w ten sposób, 
że jeżeli ma się większość, to niektóre zamiary da się realizować, natomiast jeżeli jej się nie ma takich zamiarów zrealizować nie można. Radny Henryk Sykut powiedział, że nie zgadza się na wycofanie tych projektów. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ich działania miały na celu usprawnienie, a działania autora projektów uchwał czyli radnego Henryka Sykuta mają na celu zahamowanie dalszego rozwoju tych jednostek, które podlegają tym komisjom. Dlatego uważa, że takie działanie bez konsultacji jest nie na miejscu. 
Radny Łukasz Wyszomirski odniósł się do wypowiedzi radnego Henryka Sykuta. Powiedział, że odebrał tą wypowiedź jako pewnego rodzaju zemstę. Przypomniał, że nikt z obozu opozycyjnego się nie zgłosił. W opinii radnego komisji powinno być więcej, ponieważ gmina się rozwija i jest w związku z tym dużo prac. Poinformował, że w ubiegłym tygodniu komisja, której przewodniczy była w Kruszynie Krajeńskim. 
Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, który przytoczył wypowiedź radnego Henryka Sykuta na funkcję wiceprzewodniczącego rady gminy: zmiany są potrzebne, bo jeżeli nie ma zmian nie ma rozwoju. Powiedział, że nie widzi chęci rozwoju w sytuacji połączenia tych dwóch komisji. Nie ma potrzeby ani konieczności aby je łączyć. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie wycofania z porządku obrad projektów uchwał 8, 9 i 10 . 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (13) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie wycofania z porządku obrad projektów uchwał 8, 9 i 10 nie został przyjęty. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (2) 
Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy został przyjęty. 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji  w okresie międzysesyjnym: 

1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
5) Komisja Rewizyjna; 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 

Brak. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła poprawki do projektu uchwały. 
Radna Anna Banaszek zadała pytanie skąd będą przeniesione środki  w wysokości 490 000,00 zł na budowę dróg. Pani kierownik poinformowała, że będą one przeniesione 
z bieżącego utrzymania dróg. 
Radny Krzysztof Kocikowski zadał pytanie w jakiej wysokości będzie zwiększenie dla COEiS? Pani kierownik poinformowała że to nie będzie zwiększenie związane z przeniesieniem środków z budżetu urzędu, tylko księgowo wzrastają dochody własne jednostki. 
Radny Bronisław Balcerowski zadał pytanie ile zostało środków na bieżące utrzymanie dróg? Pani Kierownik odpowiedziała, że w budżecie pozostała kwota w wysokości 1 940 000,00 zł 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawki zgłoszone przez kierownika Referatu Budżetu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.151.2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025 
Głosowano w sprawie: 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.152.2019 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025. 
  
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” 
w miejscowości Lisi Ogon (KGP.0006.32.2019) 
Posiedzenie opuścił radny Krzysztof Kocikowski. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” 
w miejscowości Lisi Ogon (KGP.0006.32.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.153.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon. 
  
4) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019) 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.154.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. 
  
5) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019) 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.155.2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. 

6) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019) 
Na posiedzenie powrócił radny Krzysztof Kocikowski 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.156.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec. 

7) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.157.2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 
  
8) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.50.2019) 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że ma nadzieję iż osoby zgłaszające się jako nowi członkowie komisji będą wytrwale pracować w niej do końca kadencji, a nie mające jakieś niecne cele. To będzie chyba największa w historii komisja działająca w Gminie Białe Błota. 
  
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.50.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.158.2019 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 30 minutową przerwę. 

9) uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.51.2019) 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie w jaki sposób połączenie komisji ma usprawnić ich pracę? 
Radny Henryk Sykut powiedział, że nie robią łączenia dla łączenia. Zwrócił uwagę, 
że urzędnicy często przychodzą wielokrotnie na komisję z tymi samymi sprawami co dezorganizuje pracę urzędu. Przewodniczący nowopowstałej komisji będzie tak organizował jej pracę, aby funkcjonowała ona prawidłowa. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że pracownicy urzędu nie brali udziału w pracach komisji. Przybycie kierowników jednostek organizacyjnych raz w kwartale nie jest tak obciążające. Zakres prac komisji jest bardzo obszerny. 
Radny Łukasz Wyszomirski wrócił do pytania z poprzedniej sesji Radnego Sławomira Ossowskiego, które dotyczyło możliwości wizytowania komisji gospodarki we wszystkich sołectwach. Wtedy radny powiedział, że w ramach możliwości będzie to realizowane, ale w chwili obecnej będzie się musiał z tego wycofać W ubiegłym tygodniu odwiedzili Kruszyn Krajeński, które zajęło 4 godziny. Takie spotkania w miejscowościach na terenie gminy pokazują, że są to sprawy ważne, ale w takim układzie przy jedenastu sołectwach i trzynastu miejscowościach zabraknie czasu w ciągu roku na prace stałe. 
Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski w sprawie reorganizacji komisji powiedział, że należy na ten problem spojrzeć szerzej, ponieważ gmina rozrasta się. Zauważył że dzięki wzrostowi liczby radnych z 15 do 21 osób powstała możliwość właściwego rozłożenia prac komisji. Powiedział, że nie widzi racjonalnych przesłanek aby połączyć te komisje, dlatego będzie temu przeciwny. 
Głos zabrała radna Aleksandra Lubońska, która powiedziała, że Komisja Oświaty i Kultury nigdy nie spotykała się po godzinie 15, dlatego nie miało to wpływu na organizację pracy urzędu. Zapytała czy wpłynęła jakaś skarga na Komisję? 
Radny Henryk Sykut powiedział że nie wpłynęła żadna skarga i w uzasadnieniu projektu uchwały jest zawarte jedno zdanie, które jest klarowne. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nadal nie otrzymała odpowiedzi na pytanie. Oczekuje informacji jakie są zarzuty wobec obu komisji, które skutkują ich reorganizacją? Zwróciła uwagę, że jeżeli się coś reorganizuje to powinno się przytoczyć argumenty. 
Głosowano w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.51.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (9) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.159.2019 uchylająca uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

10) uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.52.2019) 
Głos zabrała radna Anna Banaszek podkreśliła, że połączenie obu komisji jest błędem. Zakres pracy jaki obejmują komisje jest ogromny. Czeka na propozycje członków do nowej komisji. Zaznaczyła, że dotychczas nie było wielu chętnych do pracy w Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu. 
  
Głosowano w sprawie: 
uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.52.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (8) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.160.2019 uchylającą uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

11) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. (RGK.0006.53.2019) 
Przewodniczący rady Gminy Jacek Grzywacz prosił o zgłaszanie kandydatur. 
Radny Sławomir Ruge zgłosił kandydaturę radnej Anny Banaszek. 
Radna Anna Banaszek nie wyraziła zgody. 
Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydaturę radnej Karoliny Lachowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Krzyżanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydatury: radnej Aleksandry Lubońskiej, radnej Kamilli Grzelak, radnej Marii Wolsztyńskiej, które nie wyraziły zgody na kandydowanie. 
Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Sławomir Ruge zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Moroza, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Sławomir Ruge zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Sznajder, która wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
zgłoszenie kandydatury do składu komisji radnej Karoliny Lachowicz, radnego Jacka Krzyżanowskiego, radnego Sławomira Ossowskiego, radnego Zbigniewa Moroza, radnej Magdaleny Sznajder. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. (RGK.0006.53.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.161.2019 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. (RGK.0006.53.2019) 
  
12) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. (RGK.0006.54.2019) 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. (RGK.0006.54.2019). 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.162.2019 zmieniającą uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
  
13) w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Białe Błota w obrębie ewidencyjnym Murowaniec 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak przedstawił projekt uchwały. 
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o weryfikację zapisu „przechodu” czy jest on prawidłowy. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Białe Błota w obrębie ewidencyjnym Murowaniec. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Kocikowski 
NIEOBECNI (1) 
Patrycja Harczenko 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.163.2019 w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Białe Błota 
w obrębie ewidencyjnym Murowaniec. 
  
Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Sławomir Ruge złożył interpelację w sprawie budowy ronda oraz wyniesień 
na przejściach dla pieszych w miejscowości Łochowo. 

Radny Łukasz Wyszomirski wnioskuje o reorganizację przyjmowania odpadów do PSZOK. Sprawa dotyczy obowiązku przedstawiania ostatniego potwierdzenia wpłaty za wywóz odpadów. Wnioskuje również o zabezpieczenie danych osobowych, które są zawarte w książce przyjęć odpadów w Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami. 

Radna Aleksandra Lubońska zadała pytanie kto jest przewodniczącym nowopowstałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota i do kogo może kierować sprawy w związku z jej pracami? 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz powiedział że nie jest powołany przewodniczący w związku z tym nie ma kogo o to pytać? Jak będzie powołany to wtedy będzie taka możliwość. 

Ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

Wójt gminy Dariusz Fundator poinformował, że w ramach usługi PSZOK jest wywieszony regulamin tej instytucji, nie ma wielkich trudności jeśli chodzi o to aby pozostawić odpady wtedy, gdy jest się mieszkańcem, wystarczy również złożenie oświadczenia. Natomiast skuteczniej udowadnia się ten fakt, gdy dostarcza się dokument potwierdzający opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wójt poinformował że zwróci uwagę kierownikowi referatu na sprawę związaną z rejestracją, tak aby ta dokumentacja, która jest prowadzona była w sposób właściwy zabezpieczona. 

Radna Anna Banaszek zadała pytanie zastępcy wójta Annie Jankowskiej – Cepak w sprawie wniosku dotyczącego szczepionek? 
Zastępca Wójta Anna Jankowska – Cepak powiedziała że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony konkursy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania. 

W imieniu Pana Józefa Korzeba głos zabrał Pan Wojciech Kuhn, który jest kierownikiem budowy obiektu przy ul. Hodowlanej. Wniósł o uzyskanie odpowiedzi w sprawie możliwości nabycia przez Gminę Białe Błota budynku wybudowanego przy ul. Hodowlanej. Wniosek został złożony w formie pisemnej. 

Pan Łukasz Wyszomirski wystąpił jako przewodniczący Stowarzyszenia Nasza Zielonka, ponieważ zarówno stowarzyszenia jak i ostatniej imprezy, która była wykonywana między innymi przez stowarzyszenie narosło trochę nieporozumień. Został również poproszony przez sołtysa Zielonki Pana Tomasza Konieczyńskiego, któremu zależy aby zdementować pewne informacje, głównie taką, że tegoroczny Bieg Dąbrowskiego nie odbył się z winy wójta. Pan Łukasz Wyszomirski powiedział, że też nie wie kto tak uważa, że to się nie odbyło z winy wójta i nigdy takiej informacji nie produkował. Po analizie dokumentacji i słów, które padły w Internecie i przestrzeni publicznej doszedł do wniosku, kto tak zrobił i kto myśli, że powinno to być tak przedstawione. 
Pan Łukasz Wyszomirski odczytał oświadczenie w sprawie imprezy współorganizowanej przez Stowarzyszenie Nasza Zielonka cyklicznej imprezy w miejscowości Zielonka. 

Głos zabrał mieszkaniec Pan Wiesław Siemiński. Zabrał głos w sprawie symboli narodowych. Zaapelował aby radni i sołtysi wywieszali flagi w związku ze świętami narodowymi, 
a w szczególności z nadchodzącym świętem Narodowego Święta Niepodległości. 

Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja. Pani redaktor powiedziała, że redakcja otrzymała nierzetelną, kłamliwą informację przesłaną przez sekretarz gminy Panią Ewę Galicką na temat udziału radnego Henryka Sykuta w komisji statutowej. Zadała pytanie: po co ta sytuacja? Odniosła się do tego samego pisma, w którym była odpowiedź Pani Ewy Galickiej, że pisemnego wniosku przewodniczącego rady gminy w sprawie zmiany w statucie dotyczącej wolnych wniosków pisemnego nie było. Była to ustna forma. Pani redaktor poinformowała, że odsłuchała nagrania z komisji statutowej i na żadnej z nich taki wniosek się nie pojawił w związku z powyższym zadała pytanie gdzie, komu i w jakiej formie przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zgłosił taki wniosek, ponieważ był debatowany? 
Pani redaktor odniosła się do pytań z poprzedniej sesji. Powiedziała, że prosiła o zaprotokołowanie dwóch pytań, niestety reszta pytań pomimo zapewnień Pana Wójta, że je odsłucha została przekręcona. Zwróciła uwagę, że to nie są jej pytania, są pytania kogoś innego. Do dzisiaj odpowiedzi redakcja nie otrzymała. 
Pani Marzanna Kreja zwróciła się do radnych. Przypomniała, że niespełna rok temu ślubowali na tej sali na wierność konstytucji i ustawom. Była zdumiona, kiedy była na przedostatniej komisji statutowej i radni przegłosowali, że nikt nie może z zewnątrz nagrywać jej obrad, mimo ze art. 61 konstytucji mówi, że jest takie prawo każdego mieszkańca, czy każdego kto na posiedzeniu przebywa. Zastanawia się czy radni zapoznali się już po roku z konstytucją, bo ma wątpliwości. 
Pani redaktor odniosła się do pracownika zajmującego się komunikacją Pana Krzysztofa Kosiedowskiego. Zadała pytanie dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy na wybory parlamentarne, na które odpowiedź otrzymała dopiero w piątek o godzinie 23:00 przed wyborami, gdzie już niczego nie można było zorganizować. Pan Kosiedowski odpowiedział, że jest chory i nie może odpowiedzieć. Ta informacja nie została dalej przekazana nikomu i do dzisiaj nie otrzymała odpowiedzi. Wójt w ostatnich zdaniach kampanii wyborczej mówił, ze chciałby większą uwagę skupić na pomocy osobom niepełnosprawnym i wykluczonym takiej pomocy osobom niepełnosprawnym z gminy nie udzielił. Pani redaktor powiedziała, że jeżeli chodzi o wykluczanie to wójt jest mistrzem w tej dziedzinie i ma na to dowody. 
Pani Marzanna Kreja odniosła się do protokołu z Komisji Rewizyjnej dotyczącego użytkowania samochodu służbowego Fiata Doblo. Poinformowała, że zadzwoniła do kierownika Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami Przemysława Kowalskiego i zadała mu pytanie co zrobił w związku z zaginięciem, odpowiedział że dokumenty zaginęły w lipcu i poinformował o tym wójta. Zadała pytanie: Czy wójt w tak poważnej sprawie, gdzie giną dokumenty ważne z punktu widzenia rejestracji przebiegu pojazdu zawiadomił policję, czy prokuraturę? 
Pani redaktor zwróciła uwagę, że gdy przybyła wraz z mieszkanką gminy na komisję statutową, gdzie jak się okazało była ona opóźniona, weszła na komisję skarg i nie zostało przedstawione pouczenie dotyczące nagrywania, transmisji i zabierania głosu. Powiedziała, że nie wystarczy odklepanie tej formułki na początku do radnych, bo ta formułka jest przygotowana właśnie dla mieszkańców. Jeżeli pojawi się nowy mieszkaniec na posiedzeniu trzeba go o tym uprzedzić. Natomiast wczoraj i na poprzedniej komisji doszło do złamania rozporządzenia RODO przez panią przewodniczącą komisji. Zwróciła uwagę, że tym powinien się zająć odpowiedni organ. Pani Marzanna Kreja zadała pytanie czy dyrektor ośrodka kultury zapoznała się z ustawą o VAT? Pani redaktor powiedziała, że uzyskała odpowiedź na zadane pytanie iż nie może zostać udzielona informacja, zostanie ona udzielona w połowie listopada, ponieważ faktur związanych z realizacją Święta Gminy nie otrzymała. Poleciła również pilną lekturę tej ustawy dyrektor GCK, ponieważ służby skarbowe na pewno nie będą za tym, żeby popierać sytuacje sprzeczne z ustawą. 
Pani redaktor odniosła się do wypowiedzi radnego Henryka Sykuta, który zwracał uwagę na demokrację. Pani Marzanna Kreja powiedziała że „d” to nie jest tylko demokracja, „d” to jest również dyktatura. Słuchając przebiegu sesji i odbytej rozmowy w ubiegłym tygodniu to słysząc jak radny mówi o demokracji, to ten sposób kojarzy się z dyktaturą. 
Pani Marzanna Kreja poruszyła temat wyjazdu Pana Dariusza Fundatora do Warszawy, które miało miejsce w marcu. Związane to również było z aferą sejmową dotyczącą latania samolotami. Zostało zadane pytanie czy wójtowi podczas licznych wyjazdów towarzyszyła jakaś osoba z rodziny, osoba trzecia. Redakcja otrzymała odpowiedź 30 sierpnia, że jechała z wójtem do Warszawy osoba trzecia. Celem wyjazdu był Główny Zarząd Wód Polskich, mimo że mamy regionalne Zarządy w każdym mieście. Redakcja drążyła temat i zapytała co to za osoba jechała? W odpowiedzi była informacja, że towarzyszyła wójtowi osoba prywatna, która reprezentowała swoje własne interesy i pokryła wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w spotkaniu w Wodach Polskich i nie była delegatem ani funkcjonariuszem. W odpowiedzi na pytanie w jakim celu wójt udał się do Wód Polskich została podana informacja, że wójt brał udział w spotkaniu dotyczącym pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania na modernizacje i rozbudowę sieci wodociągowej. Zarówno z ustawy jak i przepisów regulujących kwestie Wód Polskich i odpowiedzi dyrektora regionu i również z dyrektora Warszawy z 18 października wynika, że Wody Polskie nie są dysponentem środków finansowych przydzielanych gminą na budowę, czy rozbudowę wodociągów gminnych i kanalizacji. Wójt odpowiedział redakcji że pojechał po te pieniądze. Gdy zadano wójtowi pytanie czy uzyskał jakieś pieniądze to próbował powiedzieć, że są to jakieś przyszłe historie, ale nie pozyskano żadnych środków. Pani redaktor powiedziała, że wójt nie mógł pozyskać tych środków ponieważ Wody Polskie nimi nie dysponują, ponieważ to one od nas pobierają opłaty. 

Ad. 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
  
Ad. 15. Zakończenie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz poinformował że sesja rady gminy zaplanowana na 30 grudnia zostanie przeniesiona na 27 grudnia. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył obrady XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
  
  
  
Przewodniczący 
  Rada Gminy Białe Błota 
  
       Jacek Grzywacz 
  
  
  
  
  
  
  
  
  Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 22.11.2019 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
  

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (30 października 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (30 października 2019, 08:54:54)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (12 listopada 2019, 15:48:31)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329