PROTOKÓŁ Z XX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 27.12.2019 r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
Protokół 
  z XX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 27.12.2019 r. 
w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 21:02. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Radny Krzysztof Kocikowski 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Gminy Dariusz Fundator; Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; Sołtysi; Zaproszeni goście i mieszkańcy. 
Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie XX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIX  Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
  
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
  
7. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
9. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025 
3) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
b) odczytanie opinii  komisji Budżetu i Finansów; 
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej gminy i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy. 
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 
e) głosowanie nad uchwałą budżetową. 
  
4)      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 
a)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota. 
b)      dyskusja nad projektem uchwały 
c)      głosowanie nad uchwałą. 
  
5)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
6) w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
7) zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota. 
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok. 
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
10) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. 
11)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
14) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
  
10.  Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
11.  Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami. 
12.  Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 
13.  Zakończenie obrad XX Sesji VIII Kadencji. 
  
Ad. 1. Otwarcie XX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnego Krzysztofa Kocikowskiego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Katarzyna Tomicka 
Na sekretarza obrad wybrano radnego Krzysztofa Kocikowskiego. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Katarzyna Tomicka 
Protokół z XIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota został przyjęty. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (9) 
Jacek Grzywacz, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder 
PRZECIW (10) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Katarzyna Tomicka 
Wniosek został odrzucony. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Katarzyna Tomicka 
Wniosek został przyjęty. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz wystosował wniosek w sprawie wycofania 
z porządku obrad projektu uchwały w pkt. 3. W związku z powyższym radny Łukasz Wyszomirski zawnioskował o przerwę. Przewodniczący rady zarządził 3 minutową przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że jest zaskoczony propozycją wycofania projektu budżetu na 2020 r. Zauważył również fakt, że projekt został omówiony na komisjach 
i pozytywnie zaopiniowany przez RIO, dlatego projekt powinien być głosowany na dzisiejszej sesji i nie ma potrzeby go wycofywać. 
Przewodniczący rady gminy poinformował, że otrzymał sygnały, iż budżet należy wycofać, stąd poddaje pod dyskusję wniosek o wycofanie projektu. 
Wójt gminy Dariusz Fundator poinformował, ze nieuchwalenie budżetu na obecnej sesji spowoduje opóźnienia w realizacji inwestycji, a w szczególności budowy magistrali wodociągowej. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie, od kogo wpłynęła propozycja wycofania projektu budżetu? 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz, że nie jest to miejsce, żeby wskazywać z kim rozmawiał i o czym, w związku z powyższym wycofał swój wniosek. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Jacek Krzyżanowski, Katarzyna Tomicka 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący rady gminy poinformował, że przekłada termin I Sesji Rady Gminy z 28.01.2020 na 21.01.2020 roku. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
Głos zabrała sołtys Kruszyna Krajeńskiego Pani Anetta Steltmann. Zwróciła uwagę, że nie otrzymała materiałów na sesję, co oznacza że zostały złamane zapisy Statutu Gminy. Przewodniczący rady poinformował, że materiały są wysyłane na tablety i należy się z nimi zapoznać, a jeżeli ich Pani nie otrzymuje to należy ten fakt zgłaszać. 
Sołtys Kruszyna Krajeńskiego odniosła się do planowanych inwestycji w gminie w przyszłym roku w odniesieniu do kampanii wyborczej wójta. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 

Kierownik referatu budżetu Krystyna Kołodziejczak przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały 
Przewodniczący rady gminy zwrócił uwagę, że przedmiotowe autopoprawki nie są przekazane radnym na tablety, zarządził 10 minut przerwy celem uzupełnienia braków. 
Po przerwie wznowiono obrady. 
Radna Maria Wolsztyńska dopytuje na jakich zadaniach COEiS zaoszczędziło 150 tys. zł? 
Wójt gminy odpowiedział, że są to środki zaoszczędzone na wynagrodzeniach. Wypowiedź doprecyzował kierownik COEiS Patrycjusz Migawa. 
Radny Krzysztof Kocikowski wykazał niewłaściwy zapis zamiast zmniejsza się, powinno być zwiększa się w uzasadnieniu. 
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie do członków komisji oświaty, czy zgadzają się z raportem o stanie oświaty oraz z wnioskiem złożonym przez COEiS. 
Radna Karolina Lachowicz poinformowała, że ta dyskusja może być tematem prac kolejnej komisji. 
Pan Patrycjusz Migawa powiedział, że COEiS posiada 27 letni samochód, który nie jest w pełni samochodem dostawczym i generuje to wiele problemów i kosztów eksploatacyjnych, kosiarka jest również wyeksploatowana i ma 12 lat. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka dot. w pkt 2 zarządzenia wójta wprowadzić numer 126/2019 i zarządzenie 127/2019 zwiększenie dochodu na realizację zadań zleconych w kwocie 129 916 885,79 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka dot. w par 3 w pkt 1 wydatki budżetu gminy - zakup samochodu i kosiarki 150 000 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Anna Banaszek, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka w uzasadnieniu budżet gminy zostaje zwiększony, a nie zmniejszony oraz 
w dziale 853 zwiększenie zamiast zmniejszenie. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka dot. zwieszenia dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 
o kwotę 2 413 998,00 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka dot. zmiany budżetu po stronie dochodów 132 872 772,79 zł ogółem, dochody bieżące 124 079 132,48 zł, dochody majątkowe 8 793 640,31 zł, wydatki ogółem 139 713 952,79 zł , wydatki bieżące 113 882 352,28 zł wydatki majątkowe 25 831 600,51 zł. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Piotr Mądrzyński 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.187.2019 zmieniającą uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025 
Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały oraz zgłosiła autopoprawki naniesione w budżecie na 2019 r. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawki naniesione w budżecie na 2019 rok . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Autopoprawka została przyjęta 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.188.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025. 
  
3) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020 

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem; 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały. 

b) odczytanie opinii komisji Budżetu i Finansów; 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Ossowski odczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu na 2020 rok 

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej gminy i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy. 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 
  
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

Głos zabrał wójt gminy Dariusz Fundator. Przedstawił założenie budżetu na rok 2020, który się opiera na trzech filarach: modernizacja oświetlenia, budowa magistrali wodnej, zabezpieczenie środków na budowę dróg w ramach programu budowy dróg samorządowych. 
Radny Sławomir Ruge złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek o przerwę zgłoszony przez radnego Sławomira Ruge. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (6) 
Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Przewodniczący rady gminy ogłosił 15 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie. 

Radna Maria Wolsztyńska zapytała wójta ile zwrócono pieniędzy w roku 2019 i ile zaplanowano zapłacić w roku 2020 w związku z wyrokiem sądu, który dotyczył niesłusznie pobranego podatku? Zapytała również dlaczego ulica Iglasta nie została ujęta w prowizorium budżetowym? 
Wójt gminy odpowiedział, że kwota główna została spłacona, odsetki zostaną spłacone do końca roku, natomiast do spotkania w RZI nie doszło. W sprawie ulicy Iglastej wójt odpowiedział, że podjął taką decyzję, ponieważ w jego ocenie najważniejsza jest realizacja trzech głównych elementów i przy konstruowaniu budżetu to było priorytetem. Ponadto mogło się pojawić zagrożenie, że budżet nie będzie pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 

Radny Piotr Mądrzyński pytał wójta o budowę ulicy Kadetów, która jest ulicą zalewową. Dopytał jaki priorytet ma ulica Kadetów względem ulicy Iglastej? 

Wójt odpowiedział, że budowa ulicy Iglastej jest inicjatywą radnych. Składane propozycje do budżetu znacząco przewyższały budżet, w związku z powyższym nie wszystkie propozycje mogły się znaleźć w inwestycjach do realizacji. Należy zaznaczyć również, że są wprowadzone tylko dwie nowe inwestycje, natomiast pozostałe są kontynuacją wcześniejszych założeń. 

Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak podkreśliła że inwestycje na ulicy Białobłockiej, Iglastej są propozycje, które padły na Komisji Budżetu i Finansów ze strony radnych. Zwróciła również uwagę, że w budżecie nie ma wystarczającej ilości środków na realizację wszystkich zadań bez zwiększania i tak już dużego deficytu. 

Wójt gminy odniósł się do deficytów w budżecie w okresie ostatnich 5 lat, gdzie wykazano że procentowe zadłużenie gminy się zmniejsza. 
Radna Maria Wolsztyńska omówiła zgłoszone przez klub radnych Wybieram Gminę Białe Błota. Odniosła się również do wypowiedzi Pani Lucyny Krasulak, która padła podczas jednej z komisji, gdzie stwierdziła, że budżet w przyszłym roku będzie trudny do uchwalenia. Nawiązując do tej wypowiedzi zauważyła, że w projekcie budżetu we wszystkich działach są zwiększenia. Zasugerowała, że należałoby sporządzić budżet skromniej i szukać oszczędności w kulturze, czy administracji. 

Wójt gminy odpowiedział, że próby wprowadzenia oszczędności, są wprowadzone w tym projekcie, natomiast niektórych zwiększeń nie da się uniknąć jak choćby dotyczących wynagrodzeń, które są określane przez ustawy. 

Radny Bronisław Balcerowski wyraził aprobatę względem zawartej w projekcie budżetu inwestycji budowy magistrali wodociągowej. Dopytywał wójta czy jest zadowolony z tego projektu budżetu? 

Wójt odpowiedział, że ten budżet jest racjonalny, będzie trudny do realizacji ale możliwy. Wójt zwrócił uwagę, że dział pozyskiwania funduszy działa skutecznie i jest coraz więcej dofinansowań. Wójt odniósł się do wymiany oświetlenia w gminie oraz budowy magistrali wodnej, zaznaczył że dług na poziomie 30 % jest akceptowalny w jego ocenie. W chwili obecnej należy skupić się na budowie infrastruktury podziemnej a w dalszej kolejności na budowie dróg, takie działanie zapewni dalszy rozwój gminy. 

Radna Magdalena Sznajder pyta czy w budżecie jest uwzględniona linia autobusowa nr 90, która ma ruszyć od marca? 

Wójt potwierdził, że środki są uwzględnione w projekcie począwszy od marca przyszłego roku. 

Radny Henryk Sykut wykazał miejsca w budżecie gdzie pojawiają się radykalne wpływy. Duży wpływ ma dział rodzina gdzie znajdują się środki z programu 500+, kolejny duży wpływ to środki związane z wywozem odpadów, gdzie opłaty są większe. Również subwencja oświatowa jest znaczącym elementem, jednak należy zauważyć że sama subwencja jest bardzo mała a gmina już zaczyna  sama finansować oświatę. Zwrócił uwagę, że samorządy nie są zabezpieczone środkami do realizacji zadań na nie zrzucone. Powiedział również, że bez chodnika mieszkańcy wytrzymają, ale bez wody już nie. 

Radna Anna Banaszek powiedziała, że jest zaniepokojona obecnym budżetem. Zgłaszała na komisji budżetu, żeby zdjąć środki w wysokości 50 tys. zł przeznaczone na zakup samochodu dla policji, gdzie w Bydgoszczy były przekazywane samochody policyjne finansowane z dedykowanego programu, natomiast gminy nie stać na przeniesienie drzwi w ŚDS, gdzie koszt to około 3,5 tys. zł. Pani radna powiedział, ze nie może się zgodzić na taki deficyt, dlatego będzie głosowała przeciwko tej uchwale. 

Radny Łukasz Wyszomirski dopytuje jaka kwotę należy wpłacić do RZI? 

Skarbnik gminy odpowiedziała, że należność główna to 1 752 319,36 zł i odsetki liczone od 2013 to około 900 tys. zł. 

Radny dopytywał czy wyroków jest więcej? 

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma w chwili obecnej więcej wyroków. 

Radny Łukasz Wyszomirski zastanawia się skąd te środki się znalazły na spłatę wyroku w roku bieżącym. Dopytał również jakie są oszczędności wynikające z wymiany lamp? 

Wójt odpowiedział, że oszczędności będą na poziomie 20-40%, odsyła do analiz ekspertów. 

Radny Sławomir Ossowski przytoczył, że wniosek o dofinansowanie samochodu spłynął 
z komisji gospodarki i ochrony środowiska i wierzy w zasadność tego wniosku. Powiedział również, że podziela obawy radnego Bronisława Balcerowskiego względem nowych projektów wpisanych do budżetów, sądzi że 5 z 10 projektów ma realną szansę realizacji z dotacji. 

Radny Sławomir Ruge powiedział, że ma nadzieje że myli się w zakresie odczytanych wyników z przeprowadzonej kontroli dróg. Zaznaczył, że trzeba będzie zabezpieczyć środki na spłatę kar za nielegalnie wybudowane drogi, to może być rząd około 1 mln zł. 

Radny Łukasz Wyszomirski odniósł się do wypowiedzi Sławomira Ruge, ma wątpliwość czy należy to traktować jako budowę drogi, czy też jako niedopatrzenie w dokumentacji przy usprawnieniu drogi, co może kosztować gminę 1 mln zł. 

Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak zgłosiła autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu dot. opisu zadania inwestycyjnego w Łochowie wykreślenie słów; na terenie boiska piłkarskiego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Autopoprawka została przyjęta. 
Radny Henryk Sykut zgłosił poprawkę dotyczącą zapisu usług transportowych. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez radnego Henryka Sykuta dot. zapisu umowy, zapis w uzasadnieniu w rozdziale 801 13 wykreślić zdanie: umowa z PKS Bydgoszcz Sp. z o.o. została zawarta 20.07. 2015 roku z terminem wykonania 01.08.2015 do 31.07.2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Poprawka została przyjęta. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz ogłosił 10 minut przerwy. 

e) głosowanie nad uchwałą budżetową. 
Po wznowieniu obrad przewodniczący rady gminy zarządził głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (9) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.189.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 

4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota. 
Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

b) dyskusja nad projektem uchwały 
Radni Magdalena Burdanowska oraz radny Zbigniew Moroz opuścili obrady. 

c) głosowanie nad uchwałą. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (6) 
Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.190.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 

5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.191.2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

6) w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.192.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

7) zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota. 
Radna Anna Banaszek poddaje pod wątpliwość sens rozwoju programu Senior +, gdzie nie będzie można korzystać z obiektu w innym zakresie niżeli pozwala na to program. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak przedstawiła zakres projektu, gdzie skorzystanie z modułu pierwszego (remontu obiektu) przeznacza obiekt do wykorzystania wyłącznie przez beneficjentów projektu. Moduł drugi (działalność) nie wpływa na wykorzystanie obiektu na inne cele. 
Radna Magdalena Sznajder dopytuje czy istnieje możliwość rezygnacji z modułu pierwszego? 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że nie można wybiórczo rezygnować z modułu, ponieważ konsekwencją byłoby wycofanie się gminy z całego projektu. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (1) 
Jacek Grzywacz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Piotr Mądrzyński, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.193.2019 zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Białe Błota. 

8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok. 
Radna Ilona Nowakowska zwróciła uwagę, że ten projekt tej uchwały nie był przedstawiony radnym, a taka właśnie uchwała była w ubiegłym roku poddana rozstrzygnięciu nadzorczemu. Prosi o przedstawienie przedmiotowej uchwały. 
Wójt zwrócił uwagę, że rozstrzygnięciu nadzorczemu podlegała uchwała dotycząca sprzedaży alkoholi wysokoprocentowych. Przekazany radnym projekt uchwały zawiera przeprowadzone analizy na terenie gminy i jest realizowany zgodnie z wytycznymi. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak potwierdziła, że była na komisji i nie było pytań kierowanych do przedmiotowego projektu. 
Wójt zaapelowała o podjęcie uchwały, ponieważ w przypadku jej odrzucenia dzieci nie będą mogły wyjechać na zimowisko, co również potwierdziła kierownik GOPS Pani Bogusława Bajgot. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.194.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok. 

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.195.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 

10) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.196.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2019/2020. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.197.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

12) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.198.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych. 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (3) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.199.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

14) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Radna Anna Banaszek zwróciła uwagę, że nowopowstała komisja nie pracuje tak jak zlikwidowane komisje. Plan pracy przedstawiony przez komisję jest niedopuszczalny. 
Radna Ilona Nowakowska zwróciła uwagę, że zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak sugerowała aby plany prac komisji nie zawierały punktu sprawy bieżące. 
Radna Aleksandra Lubońska prosiła o podanie tematów prac komisji. 
Radna Karolina Lachowicz odpowiedział, że komisja omówi wszystkie działania w szeroko ujętym punkcie sprawy bieżące. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak wyjaśniła, że jej wypowiedź miała na celu wykazanie tematów z jakich powinni przygotować się pracownicy urzędu na posiedzenia komisji, a nie ustalanie planów prac komisji co nie leży w jej kompetencjach. 
Radna Maria Wolsztyńska domaga się podania tematyki pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Mimo tego, że nie jest członkiem tej komisji chce się zaangażować w jej pracę. Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy powinni być poinformowani o tematyce tak ważnej komisji. Zwróciła uwagę że połączenie obu komisji miało być reorganizacją, a powstała degradacja. 
Radny Łukasz Wyszomirski zgłosił uwagę do poprawki, którą zgłosił radny Sławomir Ruge, ponieważ nowy termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej wypada godzinę po rozpoczęciu komisji, której przewodniczy. 
Ogłoszono 5 minut przerwy. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
zmiana terminu posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 20.01.2020 rok na godzinę 15:00 
zmiana Komisji Oświaty i Kultury na dzień 20.01.2014 r na godz. 16:00 
zmiana Komisji Rewizyjnej na dzień 20.01 godz. 14:00 gdzie zamienia się miejscami pkt 1 z pkt 3 w planie pracy, 18.03 godz. 14:30, 
zmiana terminu Komisji Budżetu i Finansów na dzień 16:01 godz. 15:00. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (4) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz 
Poprawki zostały przyjęte 
Radna Maria Wolsztyńska z uwagi na brak planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu wnioskuje o wyłączenie spod głosowania tej komisji z planu pracy. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wyłącznie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (8) 
Jacek Grzywacz, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski 
NIEOBECNI (4) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz 
Wniosek został odrzucony. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (11) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (5) 
Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krzysztof Kocikowski 
NIEOBECNI (4) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.200.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

15) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) 
Magdalena Burdanowska, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.201.2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r. 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Brak 
Przewodniczący rady gminy przekazał dalsze prowadzenie obrad Sesji Rady Gminy wiceprzewodniczącemu rady gminy Henrykowi Sykutowi. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz opuścił obrady. 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami. 
Głos zabrała radna Anna Banaszek. Odniosła się do wniosku złożonego przez radną Karolinę Lachowicz w sprawie złożenia sprawozdania z prac komisji, której przewodniczyła. Powiedziała, że sprawozdania z prac komisji składa się Radzie Gminy, a zobligowane są do tej czynności Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Domaganie się przez Karolinę Lachowicz żądania sprawozdania jest sprzeczne z obowiązującym statutem i świadczy o ignorancji. 

Radny Krzysztof Kocikowski zadał pytania: 
Jaka była cena sprzedaży autokaru szkolnego? Wnosi o interpretację zapisów w projekcie budżetu na 2020 r. w dziale 600. Z jakich środków będą spłacane zobowiązania RZI i jaka będzie przewidziana kwota na spłatę? Radny prosi o odpowiedzi pisemne. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski wnosi o skierowanie do komisji rewizyjnej kontrolę problemową w sprawie hydrantów przeciwpożarowych w Gminie Białe Błota. Prosi o sprawdzenie czy Komisja Rewizyjna posiada kompetencje do kontroli ZWiUK? 

Radny Łukasz Wyszomirski zadał pytanie radnemu Sławomirowi Ossowskiemu: skąd powziął informację, że komornik rzekomo zajął jego dietę? Radny Sławomir Ossowski odpowiedział, że nie rozpowszechniał tej wiedzy. 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 

Głos zabrała radna Anna Banaszek, wniosła o udostępnienie kopii protokołu komisji stypendialnej wraz z propozycją wysokości stypendiów oraz podaniem podstawy prawnej na jakiej opierała się komisja przyznając stypendia. 

Głos zabrała Pani Hanna Wiśniewska w sprawie ulicy Iglastej. Podziękowała za utrzymanie jej w budżecie gminy, sprostowała informację, że mieszka tam 8 rodzin. Zwróciła również uwagę, że piasek z tej ulicy zanieczyszcza kanalizację sąsiedniej ulicy. Zwróciła uwagę, że budowa parkingu przy kościele jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. 

Sołtys sołectwa Przyłęki Paweł Zuehlke zaprosił na Przyłęckie Kolędowanie i Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 06.01.2020 r. 

Pani Anna Jankowska-Cepak zabrała głos jako mieszkanka Ciela. Zwróciła uwagę, że na tej Sali unosi duch niezgody. Apelowała żeby uczestnicy obrad szanowali się podczas obrad oraz żeby wypowiadać się merytorycznie. 

Radna Ilona Nowakowska pyta czy w Auli Szkoły Podstawowej będzie zorganizowany sztab WOŚP? Czy wójt zorganizował Wigilię Samorządową w tym roku czy planuje w przyszłym? Wójt odpowiedział, że taka deklaracja z jego strony nie padła. 

Sołtys Anetta Steltmann zadała pytania: Czy wójt miał propozycję korupcyjną? Jaki poziom wynagrodzenia dla wójta nie jest korupcjogenny? 

Radna Maria Wolsztyńska wnioskuje o udzielenie informacji jakie będą wprowadzone dodatkowe programy walki ze smogiem. Zwróciła uwag, że nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu, żeby stwierdzić iż mieszkańcy palą w piecach niezgodnym opałem. 
Wnioskuje o udostępnienie kopii protokołu z prac komisji, która przydzielała dotacje dla stowarzyszeń, dotyczące rozwoju kultury fizycznej. 

Sołtys Tomasz Konieczyński zaapelował o pracę nad budżetem na rok 2021 już od stycznia przyszłego roku. 

Głos Zabrała Pani Magdalena Galarda, która poinformowała, że swój czas na wypowiedź przekazuje Pani Marzannie Krei redaktor naczelnej Czasopisma Białe Błota info. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info pyta dlaczego w dniu dzisiejszym nie można było zapoznać się z protokołem z ostatniej sesji? Zwróciła na to uwagę pracownikom Rady Gminy. Pani redaktor zasugerowała, że wcześniej też prawdopodobnie nie można się było z nim zapoznać. 
Pani Marzanna Kreja zwróciła uwagę, że podczas transmisji obrad nie są realizowane płynne przejścia kamery na kolejnego mówcę, wnosi o poprawę tej sytuacji. 

Pani Redaktor zwróciła się do wójta i przytoczyła wypowiedź z debaty przed wyborami: „musimy wydawać mniej niż zarabiamy, bo wtedy nadwyżka operacyjna by powstała, ale żeby to zrobić trzeba przeprowadzić wnikliwy audyt rzeczowo-finansowy. Ta praca u podstaw musi być rozpoczęta zaraz.” Pani Redaktor pyta kiedy mieszkańcy doczekają się tego audytu? 

Pani Marzanna Kreja zaapelowała do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyłączenie się z kontroli wójta gminy, czy urzędu, z uwagi na zatrudnienie jego córki w Urzędzie. Zwróciła również uwagę, że fakt zatrudnienia córki radnego jest tajemnicą poliszynela. Pani Marzanna Kreja prosi Pana Sławomira Ruge o ustosunkowanie się do powyższego, ponieważ nie wyobraża sobie w jaki sposób przewodniczący będzie w stanie przeprowadzać obiektywnie kontrole. 

Pani Redaktor poinformowała, że wysłała dwa wnioski: jeden do wójta gminy, a drugi do Biura Rady Gminy, w którym prosiła o udostępnienie składu poszczególnych rad gmin. Powiedziała, że po tygodniu oczekiwania otrzymała odpowiedź o godzinie 11:59 w wigilię, gdzie urząd pracował do godziny 12:00. Pani Redaktor zastanawia się co niezrozumiałego było w tych wnioskach. W dniu dzisiejszym rozmawiała z pracownikiem Biura Rady Gminy i sądziła, że to ten pan nie zrozumiał złożonego wniosku, jednak zostało to wyprostowane, ze to przewodniczący nie zrozumiał tego pytania. Pani Redaktor zastanawia się za co przewodniczący rady gminy chciał podwyżkę diety, skoro tak prostej rzeczy nie może zrozumieć. 

Pani Marzanna Kreja pyta kto prowadził sprawę RZI po zakończeniu współpracy z byłym radcą prawnym? Dlaczego wójt nie wykorzystał wszystkich argumentów między innymi mediacyjnych do czasu wydania prawomocnego wyroku w sprawie naliczonego podatku? 

Pani Redaktor pyta co będzie się działo z ośrodkiem GCK w Łochowie w związku z wystąpieniu wojewody w sprawie realizacji programu Senior+? Pani Redaktor przytoczyła zdarzenie, gdzie wraz z Panem Adamem Ryfą wniosła skargę do NSA na połączenie ośrodków kultury w Białych Błotach i w Łochowie, gdzie ta sprawa została wygrana i ośrodek kultury miał autonomię. W późniejszym okresie ośrodki te zostały jednak połączone. Przeglądając plan imprez na przyszły nie w nim zawartych wydarzeń kulturalnych w Łochowie. Pani Redaktor pyta czy mieszkańcy Łochowa zostaną pozbawieni ośrodka kultury w skutek zaistniałej sytuacji? 

Pani Marzanna Kreja poinformowała, że otrzymała odpowiedź na złożony wniosek do ZDMiKP. Wnioskuje o ustosunkowanie się do informacji przekazanej przez ZDMiKP w Bydgoszczy w sprawienie linii autobusowej nr 90 do Łochowic, która nie została ujęta w porozumieniu międzygminnym i jest ta sprawa dopiero procedowana. Pyta również czy kwota 3 mln 100 tys. zł zawarta w prowizorium budżetowym zawiera również obsługę ww. linii skoro nie jest podpisane porozumienie w tej sprawie? 

Pani Redaktor odniosła się do odczytanego na poprzedniej sesji oświadczenia. Stwierdziła, że doszło do zamachu na wolność słowa i niezależność wolnych mediów, do złamania praw konstytucyjnych. Zaznaczyła, że Czasopismo Białe Błota info jest własnością osoby prywatnej i niezależnego podmiotu gospodarczego. Utrzymywane jest ze środków prywatnych, nie przez wójta, ani Urząd Gminy. W styczniu zostało przesłane zaproszenie przez wójta, gdzie mają być omówione zasady współpracy oraz wypracowane standardy. 14 lutego wójt mówi o przesłaniu kalendarza i materiałów do redakcji, gazeta ma stać się tubą propagandową wójta, redakcja nie wyraża na to zgody. 26 lutego urzędnik wójta informuje, że nie ma zgody na rozmowy telefoniczne i łączenie połączeń. Na sesji w lipcu wójt dyskredytuje redaktora mówiąc, że redakcja wnioskuje o informacje udostępnione w BIP, co jest nieprawdą, to właśnie dzięki działaniom redakcji wiele informacji, które powinny się tam znajdować znalazły się. Zakładka kontrole powstała z inicjatywy redakcji. W czerwcu wójt szydzi z wybitnej znajomości zasad ortografii i misji redaktora. Zamiast zająć się poprawianiem błędów, które są na stronie internetowej wójt mówi o konieczności zatrudnienia specjalisty. 

Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut odebrał głos Pani Marzannie Krei redaktor naczelnej Czasopisma Białe Błota info argumentując, że czas został przekroczony. 

Głos zabrała radna Aleksandra Lubońska zawnioskowała o zwiększenie liczby sesji w 2020 roku, tak aby były co miesiąc oraz o usprawnienie kampanii informacyjnej dotyczącej wywozu śmieci w 2020 roku. 

Głos zabrała radna Magdalena Sznajder, zadała pytania w sprawie strefy ochronnej w obrębie ujęcia wody: 
Czy Urząd posiada plany nawożenia w okolicach strefy ochronnej? Czy Urząd przeprowadza badania gleby w okolicach ujęcia wody? Czy Urząd kontroluje umowy zbycia obornika i czy właściciele takie umowy posiadają? Czy są przeprowadzane kontrole oprysków i nawożenia chemicznego? 
Radna Magdalena Sznajder scharakteryzowała problem wywożenia zanieczyszczeń i fetoru jaki się unosił w związku z wywożeniem obornika. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta czy plan pracy Rady Gminy był konsultowany z Urzędem? Pani radna zgodziła się z wypowiedzią sołtysa Zielonki oraz Pani wójt w sprawie zachowania kultury podczas sesji. Jednak zwróciła uwagę, że to wójt lub przewodniczący rady gminy powinien stanąć w obronie radnego sprawującego mandat, co do tej pory nie miało miejsca. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski  odpowiedział na pytania związane z problematyka czystości powietrza. Poinformował, że są prowadzone kontrole. Zostały zakupione dwa czujniki weryfikujące zanieczyszczenie powietrza, które będą w zamontowane w Łochowie i Białych Błotach. 
Radna Aleksandra Lubońska przekazała informację, że sztab WOŚP będzie pracował w Auli, tak jak w poprzednich latach. 

Ad. 13. Zakończenie obrad XX Sesji VIII Kadencji. 
Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut zakończył obrady XX Sesji VIII Kadencji. 
  
  
  
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
      Henryk Sykut
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 17.01.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 grudnia 2019, 07:45:20)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (10 stycznia 2020, 13:20:11)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 250