PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 03.03.2020 r., od GODZ. 15:00 w w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

 
Protokół 
  
z XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 03.03.2020 r. 
w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 
 
Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 17:15. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Radny Bronisław Balcerowski 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 

W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Dariusz Fundator; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; Sołtysi; Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecni radni: Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski. 
  
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota 
na rok 2020, 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota 
na lata 2020-2026, 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
5. Zakończenie obrad XXIV Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XXIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Wybór na sekretarza obrad radnego Bronisława Balcerowskiego. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnego Bronisława Balcerowskiego . 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (4) 
Magdalena Burdanowska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Łukasz Wyszomirski 
Sekretarzem obrad został wybrany radny Bronisław Balcerowski. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska, która poruszyła temat epidemii koronawirusa. Radna wnosi o rozszerzenie porządku obrad o punkt, w którym wójt oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Karolina Lachowicz podadzą informację na temat przygotowań do ewentualnego zmierzenia się z koronawirusem. 

Radca prawny Maciej Dalka zwrócił uwagę, że na zmiany w porządku obrad sesji nadzwyczajnej musi wyrazić zgodę wnioskodawca, w tym przypadku wójt gminy. 

Głos zabrał wójt gminy Dariusz Fundator. Powiedział, że jeżeli Rada Gminy podejmie działania, aby przygotować sesję nadzwyczajną i podjęli rozmowy w tym zakresie, to nie stoi nic na przeszkodzie abyśmy ją zwołać. Na dzień dzisiejszy, jako że nie ma przygotowanych zagadnień, aby je szczegółowo omawiać, trudno będzie podejmować wiążące decyzje. 
W związku z powyższym wójt uznał takie rozmowy za nieuzasadnione. 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (2) 
Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Anna Banaszek, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Michalak 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 
Porządek obrad został przyjęty 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020, 
Głos zabrała skarbnik Lucyna Krasulak, która przedstawiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut odniósł się do propozycji przebudowy świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu. Pyta czy na ten cel będą przeznaczone również środki gminne? Wiceprzewodniczący uważa, że wydatkowanie środków na ten „barak” nie ma większego sensu. Skłonny jest, żeby sprzedać ten obiekt i w niego w ogóle nie inwestować. 

Wójt Dariusz Fundator odpowiedział, że przebudowa tego obiektu jest również poparta współfinansowaniem prowadzenia Dziennego Domu Pobytu. Urząd posiada środki na bieżącą działalność i wyposażenie (przyznana dotacja), jednak to nie obejmuje adaptacji i remontu. Projekt zakłada, że realizacja zadania jest w całości oparta na infrastrukturze własnej gminy. Wójt zaznaczył, że po zakończeniu robót gmina uzyska obiekt, który będzie w pełni funkcjonalną świetlicą. 

Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski, który prosi o uszczegółowienie przyczyny zwiększenia środków na inwestycję związaną z budową kanalizacji. 

Odpowiedzi udzielił II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski. Poinformował, że na tym terenie nie były prowadzone badania geologiczne. Przewidywano, że mogą wystąpić problemy 
z wodami pod skórnymi, jednak podczas realizacji tego etapu inwestycji niektóre fragmenty kanalizacji są na głębokości 6 metrów, dlatego trzeba było osuszać wykopy i stosować pompy. 

Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że remont obiektu przedroży koszt postawienia nowego obiektu, poddaje pod wątpliwość sens tej inwestycji. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że jeżeli chodzi o modernizację obiektu w Cielu został stworzony kosztorys inwestorski, który był niższy o 60 tys. zł niżeli najniższa oferta, co stanowi do 10 %, a więc jest dopuszczalne. Modernizacja będzie obejmowała całość tego budynku, były przeprowadzone oględziny stropu, który jest drewniany. Wszystkie połacie i elementy izolacyjne będą wymienione. W związku z powyższym po remoncie, będzie 
to sprawny technicznie i funkcjonalny obiekt. 

Wójt Dariusz Fundator powiedział, że praca nad projektem, który dotyczy Dziennego Domu Pobytu trwała prze blisko 6 miesięcy. Zmiana obiektu spowoduje odrzucenie wniosku 
o dofinansowanie. Wartość o którą zabiegała Gmina w projekcie to 1 mln. 200 tys. zł, co jest znaczną kwotą na realizację tych zadań. Realizacja projektu zapewnia wyposażenie obiektu oraz zapewnienie fachowego wsparcia w realizacji zadań. 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że na ten rok zabezpieczono kwotę 335 tys. zł 
na realizację tego zadania, a teraz okazuje się że trzeba dołożyć ponad 100 %. Radna jest zdziwiona faktem, że inwestycja była niedoszacowana i że przed otwarciem ofert Urząd wie, że trzeba będzie dołożyć środki w takiej wysokości. 

Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska powiedziała, że prowizorium budżetowe było tworzone w ubiegłym roku, kiedy nie było jeszcze projektu i kosztorysu inwestorskiego, w związku z tym inwestycja była szacowana orientacyjnie. Przedstawiony projekt uchwały opiewała na kwotę, która była zgodna z kosztorysem, natomiast po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta go przekracza, dlatego radni w dniu wczorajszym otrzymali poprawki 
do projektu uchwały. 

Radna Anna Banaszek powiedziała, że ubolewa nad faktem nie zwiększenia środków 
na programy zdrowotne. Uważa, że środki niewykorzystane w zeszłym roku będą przeniesione na bieżące programy. Zwróciła uwagę, że środki będą również przeznaczane na promocje, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ środki w programie powinny być wykorzystane na leczenie. Zwróciła uwagę na błędy w programie zdrowotnym oraz na fakt, że wielokrotnie oferowała swoją pomoc, z której nie skorzystano. 

Radny Krzysztof Michalak odniósł się do przebudowy obiektu świetlicy w Cielu. Zwrócił uwagę, że w Cielu jest już świetlica i nie widzi potrzeby budowy drugiej, dlatego  dopytuje czy Gminę na to stać? 

Wójt Dariusz Fundator zwrócił uwagę, że nie jest to kolejna świetlica, ponieważ obiekt będzie przeznaczony na Dom Dziennego Pobytu. Wójt zaznaczył, że w projekcie są zabezpieczone środki na jego finansowanie. 

Radny Sławomir Ruge powiedział, iż rozumie argumentację wójta i potrzeby mieszkańców, natomiast sposób finansowania znacząco odbiegający od wstępnych szacunków. Zwrócił uwagę, że w Łochowie jest tylko jedna świetlica z przeznaczeniem na program Senior+, co eliminuje obiekt do wykorzystania prze innych mieszkańców. Przebudowa obiektu w Cielu jest zdecydowanie mniej ważna jak chociażby budowa ulicy Wycieczkowej, z tego obiektu będzie korzystała, tylko garstka mieszkańców. Uważa, że te kwoty są imponujące i zbyt wysokie. Pieniądze na ten cel mają zostać przeniesione z budowy  ścieżki pieszo-rowerowej. Czy w związku z tym faktem wystarczy środków na realizację tej inwestycji? 

Wójt Dariusz Fundator odniósł się do działań gminy, które są zadaniami własnymi gminy, 
a mianowicie opieki nad seniorami. Mieszkańcy gminy w podeszłym wieku stanowią odsetek ponad 12%. Zwrócił uwagę, że jeżeli ten cel nie będzie realizowany w obecnej chwili, 
to owszem środki się na to znajdą, ale będzie on odsunięty w czasie. Wójt nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że z tego programu będzie korzystać tylko garstka osób, ponieważ aktywność seniorów jest duża. Obiekt w Cielu jest dobrze skomunikowany, dlatego pozwoli na łatwy dostęp do obiektu. Wójt powiedział, że Gmina nie dysponuje innymi obiektami, które można wykorzystać do realizacji projektu, ubolewa również nad tymi cenami, które wzrastają 
z tygodnia na tydzień. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski poinformował, że budowa ścieżki pieszo-rowerowej nie jest zagrożona w związku z przeniesieniem środków. 

Wiceprzewodniczący Henryk Sykut proponuje ogłoszenie przerwy aby radni mogli się zapoznać z inwestycją w Cielu. Wiceprzewodniczący oznajmił również, że nie ma żadnych uwag co do intencji wójta, jeżeli chodzi o realizację tego projektu. Natomiast pieniądze przeznaczone na przebudowę oraz środki z ewentualnej sprzedaży tego budynku prawdopodobnie pozwoliłyby na wybudowanie nowego obiektu na terenie Gminy. Stwierdził, ze budynek jest zbudowany z materiałów łatwopalnych i nawet ich całkowita wymiana nie uchroni tego obiektu od sąsiedztwa, które również jest zbudowane w tej samej starej technologii. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski powiedział, że znana jest konstrukcja tego budynku 
i projekt zapewnia jego przebudowę, tak aby spełniał wszystkie zasady przeciwpożarowe. 

Radna Patrycja Harczenko pyta czy program Senior+ w Cielu, który ma być tam wprowadzony będzie na tych samych zasadach co w Łochowie? Czy wystarczy środków na realizację budowy ścieżki pieszo-rowerowej po dokonaniu zmniejszenia? 

Wójt Dariusz Fundator odpowiedział, że po do konaniu analizy kosztów zapewnił, że środki są zabezpieczone. 

Radny Sławomir Ossowski złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały budżetowej pod nazwą Projekt ulicy Zagajnikowej do placu sołeckiego w Prądkach. Ulica Zagajnikowa nie prowadzi do placu sołeckiego w związku z powyższym nazwa zadania powinna być zmieniona na: Projekt ulicy Śluzowej od ulicy Zagajnikowej do ulicy Granicznej w Prądkach. 

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że taka nazwę zadania wprowadziło uchwałą zebranie sołeckie, więc tożsamą uchwałą należy je zmienić. 

Radna Magdalena Sznajder poruszyła temat awarii wodociągu. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że to nie dotyczy projektu uchwały budżetowej. 

Radna Anna Banaszek odniosła się do realizacji programu, który miałby się odbywać w Cielu, gdzie przez kilka lat jest dofinansowany. Dopytuje jakie będą koszt po zakończeniu dotowania tego programu, gdy gmina przejmie nad nim piecze? 

Wójt Dariusz Fundator odpowiedział, że nie dysponuje danymi w tej chwili, oczywistym jest to że po 2 latach funkcjonowania programu trzeba będzie dźwignąć jego działanie z własnych kosztów. Wójt podkreślił, że w tym przypadku nie można liczyć korzyści, ponieważ zdrowie nie jest w żaden sposób przeliczane na pieniądze. Nie będzie możliwości ucieczki od tego typu programów. W kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej środki w głównej mierze będą przeznaczane na działalność społeczną. 

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że Radna Magdalena Sznajder ma rację jeżeli chodzi o poruszenie tematu braku wody przez mieszkańców i uważa, że powinny się znaleźć środki na zakup beczkowozu. Odniosła się do wypowiedzi radnej Anny Banaszek, gdzie popiera zwiększenie środków na programy zdrowotne, chodzi tylko o 92 tysiące, które nie zostały wykorzystane w zeszłym roku, obecne programy są niedofinansowane. 

Radna Aleksandra Lubońska powiedziała, że zgadza się z wójtem ponieważ czynnik ludzki jest najważniejszy. 

Radny Piotr Mądrzyński dopytuje o sąsiednie budynki starej świetlicy w Cielu, które są zbudowane z materiałów łatwopalnych, jak to wpłynie na zmodernizowany budynek w przypadku pożaru. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski powiedział, że ściany zmodernizowanego obiektu będą z materiałów ogniotrwałych spełniających wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi 
o dachy to zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi będą postawione ogniomurki. 

Radny Piotr Mądrzyński pyta czy w związku z powyższym stropodach zostanie w tym obiekcie? 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział że zostaną tylko belki innych materiałów nie będzie. Będzie nowe pokrycie dachu i nowe materiały dociepleniowe. 

Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że w przypadku rozbiórki dachu trzeba też będzie wymienić konstrukcję, tak jak to miało miejsce podczas remontu sąsiedniego budynku. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że nie wie czy były robione jakieś odkrywki aby dokonać analizy konstrukcji dachu, natomiast zadaniem projektanta było przygotowanie projektu spełniającego wszelkie wymogi i zapewne brał to pod uwagę. 

Wójt Dariusz Fundator zwrócił uwagę, że wszystkie oferty złożone na realizację tego obiektu przenoszą odpowiedzialność realizacji całego zadania na oferenta i to jest jego ryzyko. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zakończył dyskusję w tym temacie. 

Skarbnik Lucyna Krasulak odniosła się do wniosku radnego Sławomira Ossowskiego w sprawie zmiany nazwy zadania, stwierdziła że się pomyliła i że można dokonać zmiany głosując poprawkę. 

Wójt gminy Dariusz Fundator podkreślił fakt, że jeżeli zostaną dokonane zmiany danych zawarte we wniosku to Gmina nie będzie mogła skorzystać z dofinansowania, ponieważ został on już zatwierdzony w obecnej formie. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zarządził 15 minut przerwy. 

Wznowiono obrady po przerwie. 

Radny Sławomir Ossowski przedstawił poprawkę 

Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka wniesiona przez radnego Sławomira Ossowskiego dot. zmiany nazwy Projektu budowy ulicy Śluzowej od ul. Zagajnikowej do ul. Granicznej w Prądkach. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Poprawka została przyjęta. 

Wiceprzewodniczący Henryk Sykut zapytał jaki jest okres związania z ofertą przebudowy świetlicy w Cielu? 

Wójt odpowiedział, że jest to 30 dni. 

II zastępca wójta poinformował, że termin realizacji robót to maksymalnie 15 maja, a od czerwca ten obiekt musi zacząć działać aby Gmina nie straciła dofinansowania na działalność. 

Wiceprzewodniczący Henryk Sykut zgłosił wniosek, aby decyzje dotyczące zmiany budżetu w sprawie przebudowy obiektu w Cielu odłożyć do najbliższej sesji. 

II zastępca wójta poinformował, że jeżeli nie będą zabezpieczone środki na ta inwestycję, to nie będzie możliwości rozpoczęcia badania ofert, co powoduje że wszystko jest zawieszone do 31 marca. Procedury spowodują, że będzie to już okres majowy, co z kolei przedkłada się na nierealną modernizacją obiektu, na którą zostaną 2 tygodnie. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek radnego Henryka Sykuta zdjęcie środków na zwiększenie inwestycyjne w wysokości 303 500 zł w zadaniu pod nazwą przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom Pomocy oraz Świetlicę Wiejską przy ulicy Osiedle 4E w Cielu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Anna Banaszek, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (6) 
Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Bronisław Balcerowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Wniosek został przyjęty. 

Sesję Rady Gminy opuściła radna Patrycja Harczenko-Staszewska. 

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek w spawie zwiększenia środków na programy profilaktyczne. Zaproponowała przesunięcie środków, które pozostały z poprzedniego wniosku (ścieżki pieszo-rowerowej). 

Wiceprzewodniczący Henryk Sykut zasugerował, aby środki te pozostały nienaruszone 
do najbliższej sesji. 

Radna Maria Wolsztyńska zaproponował w takim razie przeniesienie środków z bieżącego utrzymania dróg. 

Wójt oraz skarbnik zaznaczyli, że nie ma możliwości dowolnego przerzucania środków z paragrafów na paragrafy, gdyż są zaciągnięte pewne zobowiązania i należy zabezpieczyć na nie środki. Niedostosowanie się do tych wytycznych powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Radny Bronisław Balcerowski poinformował, że jest skłonny przychylić się do wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej i nie ma na co czekać, ponieważ możemy nie zdążyć z realizacją programów. 

II zastępca wójta powiedział, że są pewne oszczędności na utrzymaniu dróg na dzień dzisiejszy jest ok.60 tys. zł, nie ma również pewności co wydarzy się w najbliższym czasie ponieważ jest dopiero 03.03.2020, a jak pamiętamy kilka lat wstecz padał śnieg podczas Świąt Wielkanocnych. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej. W dziale 851 ochrona zdrowia zwiększa się środki 
na programy profilaktyczne o kwotę 92 000 zł z bieżącego utrzymania dróg. 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (3) 
Jacek Grzywacz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz Zarządził głosowanie całej uchwały. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020, 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Karolina Lachowicz, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.12.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2020 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026, 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026, 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Karolina Lachowicz, Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.13.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026, 

3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
Sekretarz Ewa Galicka przedstawiła projekt uchwały. 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że uchwała jest podejmowana z powodu błędu w uchwale, która była wcześniej podjęta. Stwierdziła, że ta uchwała powinna być opiniowana przez komisję merytoryczną, co mogłoby uchronić przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji. Same opinie mogą być przeprowadzane wyłącznie gdy materiały trafiają na komisję przed sesjami zwyczajnymi, dlatego będzie wnosić po raz kolejny o zwiększenie liczby sesji. 

Wójt odpowiedział, że uchwała została podjęte zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie, natomiast jest to błąd matematyczny polegający na niewłaściwym sumowaniu kwot. Projekt uchwały był omawiany na komisjach w ubiegłym roku, dlatego radni mieli możliwość zapoznać się z nim przed głosowaniem. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (3) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Łukasz Wyszomirski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.14.2020 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXIV Sesji VIII Kadencji. 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zaproponował, aby w poniedziałek (09.03.2020 r.) o godzinie 15:00 przeprowadzić spotkanie w związku z zagrożeniem koronawirusem. 
Przewodniczący zakończył obrady XXIV Sesji VIII Kadencji. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 24.03.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (4 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (4 marca 2020, 07:59:46)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (22 kwietnia 2020, 09:29:18)
Zmieniono: aktualizacja nagrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243