PROTOKÓŁ Z XXV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 21.04.2020 r., od GODZ. 15:00. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

nagranie

  
Protokół 
z XXV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 21.04.2020 r. 
w trybie zdalnym w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Guliwera 4a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 17:30. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Henryk Sykut 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 

W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Dariusz Fundator; Radca Prawny Maciej Dalka; Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak; Kierownik GOPS Bogusława Bajgot; 

Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski. 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XXV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.  
2. Wybór sekretarza obrad. 
3.  Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020, 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
5. Zakończenie obrad XXV Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XXV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Na sekretarza obrad zaproponowano radnego Henryka Sykuta 
W związku z zaistniałymi problemami technicznymi dotyczącymi możliwości oddawania głosów w trybie zdalnym przez radnych przewodniczący Jacek Grzywacz ogłosił 10 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wyboru na sekretarza obrad radnego Henryka Sykuta. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Henryk Sykut 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wójt gminy Dariusz Fundator wyraził zgodę na dokonanie zmian w porządku obrad w zakresie dodania dwóch projektów uchwał: 
1) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę, 
2) w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.". 

Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz zarządził głosowanie łączne nad wprowadzeniem zmian. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad uchwały: w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2020 rok." . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Zmiany zostały wprowadzone. 

Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 

Skarbnik gminy Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały i przedstawiła autopoprawki. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski pyta czy autopoprawka wnosi zmiany w budżecie w porównaniu z omawianym projektem na komisji? 

Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała, ze nie ma to wpływu na kształt budżetu. 

Głos zabrał radna Maria Wolsztyńska, która zwróciła uwagę, że projekty uchwał zostały wprowadzone na 45 minut przed sesją. Radna pyta jaka była kwota wydatkowana na walkę z koronawirusem oraz skąd zostały zdjęte środki na spłatę wyroku sądowego? 

Skarbnik gminy Lucyna Krasulak odpowiedziała ze kwota dotycząca wyroku sądu zostanie zapłacona ze środków pochodzących ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz ze zwiększonych dochodów w budżecie. Na walkę z koranowirusem została wykorzystana kwota w wysokości około 40 tys. zł. 

Radna Maria Wolsztyńska dopytuje co się stało z łóżkami z sali gimnastycznej, 
które zakwestionował sanepid? 

Wójt gminy Dariusz Fundator zdementował informację o zakwestionowaniu przez sanepid rozlokowania zakupionych łóżek. Gmina posiadała 20 łóżek, dodatkowo zostało zakupione 38 łóżek wraz z wyposażeniem. W tak dużej gminie musi być ta rezerwa przygotowana, a obecnie nie jest to czas na dokonywanie rozliczeń. Obiekt Szkoły Podstawowej w Białych Błotach został przygotowany do odbycia kwarantanny, w którym znajduje się 12 łóżek, a o zwiększeniu tej liczby będzie decydowało udostępnienie kolejnych węzłów sanitarnych znajdujących się w tym budynku. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta jaki był koszt jednego łóżka? 

Wójt gminy Dariusz Fundator odpowiedział że koszt wyniósł ok. 400 zł. 

Radna Magdalena Sznajder prosi o informację co się zadziało, że została wprowadzony na dzisiejszą sesję projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok."? Radna prosi o udzielenie odpowiedzi Panią Bogusławę Bajgot czy GOPS może udzielić dotacji stowarzyszeniom oraz na jakiej podstawie prawnej od 01.01.2020 r. jest opłacany pobyt bezdomnych w schroniskach i z jakimi schroniskami jest podpisana umowa? 

Wójt gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że projekt uchwały został dopracowany ostatecznie w dniu dzisiejszym stąd decyzja o zaproponowaniu podjęcia uchwał na dzisiejszej sesji. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z prawnikami. Ministerstwo stoi na stanowisku, że najlepszą formą realizacją zadania jakim jest udzielanie schronienia jest zlecanie tego zadania stowarzyszeniom. Rolą wójta będzie podpisanie umowy i przekazywanie dotacji, natomiast GOPS do końca stycznia kolejnego roku będzie przyjmował i rozliczał sprawozdania stowarzyszeń z realizacji powierzonego zadania. Obecnie na terenie gminy jest dwóch bezdomnych, których gmina finansuje. Sama uchwała powinna być podjęta wcześniej jednak zostało to przesunięte w czasie. Należy mieć na uwadze, że podjęcie tej uchwały wynika głównie z sytuacji jaka wynikła z kontroli NIKu w innych gminach, gdzie zarzucono naruszanie dyscypliny finansów publicznych, dotychczasowe rozwiązanie nie było złe, natomiast należy dostosować się do nowych przepisów. 

Głos zabrał radny Sławomir Sykut, nawiązał do tematu spraw sądowych, których stroną jest Gmina Białe Błota. Radny uważa, że Rada powinna poznać szczegóły dotyczące spraw i ich kosztów, ponieważ wygląda to na głosowanie w ciemno. 

Wójt zwrócił uwagę, że są dane objęte tajemnicą i nie powinny być ujawniane, dlatego poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez radcę prawnego. 

Radca Prawny Maciej Dalka wskazał, że sprawa został prawomocnie zakończona a toczyła się między Gminą a firmą Bochamet i Sawar. Kancelaria prawna dokonała analizy wyroku, z której wynika, że apelacja byłaby nieuzasadniona i naraziłaby Gminę na dodatkowe koszty postępowania sądowego. 

Radny Henryk Sykut zwrócił uwagę, że ważnym jest posiadanie wiedzy o wysokości sporu, pozwoli to na podejmowanie właściwych decyzji względem budżetu. Radny przygotował i złożył wniosek o przygotowanie kwartalnych sprawozdań dotyczących spraw sądowych. Radny pyta, czy może otrzymać protokół ze sprawy. 

Radca Prawny Maciej Dalka odpowiedział, ze prosi o złożenie zapytania w tej sprawie, a on przygotuje odpowiedź w zakresie możliwym do przekazania. 

Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę, że sprawa RZI nie jest do końca jasna. W związku ze zbliżającym się absolutorium ta sprawa będzie jednym z kluczowych wyznaczników. Wtedy będzie można ocenić, czy działania wójta w tej sprawie były pozytywne, bądź negatywne. Dlatego popiera wypowiedź Pana Henryka Sykuta w całości. Radny Łukasz Wyszomirski wrócił do tematu miejsc zabezpieczonych na potrzeby kwarantanny, gdzie okazuje się że jest mniej zapewnionych miejsc niżeli łóżek, które już były w posiadaniu gminy, a jeszcze zostały dokupione nowe sprzęty. Dlatego pieniądze zostały zmarnowane. 

Wójt Dariusz Fundator podkreślił, że pandemia nadal trwa i nie jest to czas, ani miejsce na ocenianie prowadzonych działań. Pieniądze nie zostały zmarnowane ponieważ te łóżka są i w razie potrzeby będą użyte. Jak można zaobserwować zdarzają się ogniska zachorowań, gdzie osób zakażonych jednego dnia jest ponad pięćdziesiąt, co spowodowałoby że nawet ta liczba łóżek nie wystarczyłaby na pokrycie zapotrzebowania. 

Głos zabrał radny Krzysztof Michalak przytoczył wypowiedź Pani Bogusława Bajgot, gdzie wykazała dwóch bezdomnych, z jego wiedzy wynika, że w samych Białych Błotach jest trzech bezdomnych. Stwierdził, że trzeba objąć działaniem bezdomnego, który zamieszkuje opuszczoną nieruchomość na ul. Cedrowej. Osoba tam przebywająca stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców ze względu na panującą epidemię. Sprawą tą powinien się zająć sanepid. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot podkreśliła, że osobie bezdomnej pomaga gmina ostatniego stałego miejsca zameldowania. Gmina nie może pomagać osobą, które mają inne miejsce stałego zameldowania.
Radny Krzysztof Michalak powiedział w odniesieniu do prowadzonych spraw sądowych, że nie rozumie potrzeby dyskutowania o nich w chwili obecnej, ponieważ dotyczą one poprzedniej administracji i to oni powinni za nie odpowiadać. 

Radny Bronisław Balcerowski zaapelował, żeby trzymać się porządku obrad i podejmować konkretne uchwały we właściwym czasie, a nie prowadzić dyskusje o wszystkich jednocześnie. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta, czy wójt miał propozycję podjęcia ugody w omawianej sprawie sądowej? 

Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, że przedmiotowa sprawa została wytoczona przed rozpoczęciem tej kadencji, wyrok wraz z uzasadnieniem jest informacją publiczną, co do samego roszczenia została złożona propozycja rozmów ugodowych. 

Radna Karolina Lachowicz wróciła do pytania radnej Magdaleny Sznajder o podanie podstawy prawnej, na której były wypłacane pieniądze na rzecz osób bezdomnych. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot podała przepisy, na podstawie których jest prowadzona działalność pomocowa dla osób bezdomnych. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez Skarbnika Gminy dot. zmiany daty i zmian w par 3 ust 4. Zmiana w uzasadnieniu. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Autopoprawki zostały przyjęte. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (1) 
Piotr Mądrzyński 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.15.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026, 

Skarbnik gminy Lucyna Krasulak zgłosiła autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka dot. zmiany daty w uchwale i w załączniku . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Piotr Mądrzyński 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Autopoprawka została przyjęta. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Piotr Mądrzyński, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.16.2020 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026 

3) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Głos zabrała Magdalena Sznajder pytaj jak powinna wyglądać praca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nad składanymi skargami w związku z panującą epidemią? 

Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, że sprawy powinny być realizowane zgodnie 
z KPA, dzięki nowym normom prawnym termin załatwienia spraw może być dłuższy 
i rekomenduje poinformować o tym strony jednym pismem. 

Radny Sławomir Ossowski pyta radną Karolinę Lachowicz w jakiej formie ma się odbyć Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu? 

Przewodniczący Jacek Grzywacz stwierdził, że zadane pytanie nie dotyczy tematu podejmowanej uchwały i należy je załatwić poza obradami. 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu nie zawarła w planie pracy zagadnień dotyczących walki z epidemią. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz stwierdził, że Rada nie będzie układać planu pracy komisji. 

Radny Łukasz Wyszomirski zasugerował, aby w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu weryfikację funduszy przeinaczonych na imprezy, które z wiadomych przyczyn się nie odbędą. 

Radny Sławomir Ruge zwrócił uwagę, że w maju są zaplanowane posiedzenia komisji, które przypadają tradycyjnie w dzień sesji. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz odpowiedział, że nie ma takiej daty w planie sesji. 

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że Rada obraduje trybie nadzwyczajnym i ciężko jest zgłaszać wnioski i uwagi do przedłożonych projektów. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz stwierdził, ze jest to słuszna uwaga i prosi wójta o szybsze dostarczanie materiałów na sesje. 

Radny Sławomir Ossowski zwrócił uwagę, że plany pracy zostały przedstawione na tablety 
w dniu dzisiejszym. 

Przewodniczący Jacek Grzywacz skwitował, że to przewodniczący powinni ustalać terminarz z członkami komisji. 

Radny Sławomir Ruge podkreślił, że zbliża się okres absolutorium, dlatego pyta czy Komisja Rewizyjna może procedować tą sprawę w trybie zdalnym. 

Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, tarcza antykryzysowa zezwala na procedowanie 
w tej formie. Zwrócił też uwagę, że pojawiło się rozporządzenie wydłużające termin podjęcia absolutorium. 

Radna Karolina Lachowicz poinformowała, że Komisja której przewodniczy odbędzie się 
w trybie zdalnym. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Sławomir Ossowski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.17.2020 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2020 rok." 

Głos zabrała radna Anna Banaszek, pyta czy były prowadzone konsultacje z organizacjami? 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że nie ma takiej konieczności. Po podjęciu tej uchwały można będzie rozpisać konkurs otwarty. 

Radna Anna Banaszek uważa, że ta uchwała powinna być konsultowana. 

Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że w uchwale należy dopisać nr uchwały budżetowej oraz dokonać poprawki w uzasadnieniu. 

Radca prawny Maciej Dalka powiedział, że uchwała została zweryfikowana przez jego kancelarię i jest przygotowana prawidłowego. Podjęcie tej uchwały nie wymaga przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji. 

Radna Magdalena Sznajder pyta z jakich środków były realizowane zadania przed podjęciem przedmiotowej uchwały? 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że z budżetu gminy, gdyż budżet GOPS mieści się w budżecie Gminy. 

Radna Magdalena Sznajder pyta w jakiej formie były wypłacane te pieniądze? 
Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że środki były wydatkowane na podstawie zamówień publicznych. 

Skarbik gminy Lucyna Krasulak zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. 
Głosowano wniosek w sprawie: 

Autopoprawka zgłoszona przez Skarbnika Gminy dot. treści uzasadnienia. Zmiana słowa 
na zasadne 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 
Autopoprawki zostały przyjęte. 

Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.". 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) 
Jacek Krzyżanowski 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.18.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok." 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXV Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz zakończył obrady XXV Sesji Rady Gminy. 
  
 
 
 
         Przewodniczący Rady Gminy
          Jacek Grzywacz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 12.05.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (22 kwietnia 2020, 08:59:47)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (5 maja 2020, 08:29:18)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327