PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 23.06.2020 r., od GODZ. 15:00. Sesja odbyła się w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

nagranie
nagranie do pobrania

 
Protokół 
z XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 23.06.2020 r. 
w trybie zdalnym w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 22:19. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Łukasz Wyszomirski 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Dariusz Fundator; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Radca Prawny Maciej Dalka; Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota; Mieszkańcy; 

Nieobecny radny Piotr Mądrzyński. 

Porządek obrad: 
1.Otwarcie XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2.Wybór sekretarza obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z obrad  XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 4.Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
  
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
  
7. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał w okresie między sesjami. 
8. Podjęcie uchwał: 
  
1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Białe Błota. 
a) debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota. 
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019r. 
  
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu. 
b) dyskusja. 
c) głosowanie. 
  
3) w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019. 
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium. 
b) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej. 
c) dyskusja. 
d) głosowanie. 
  
4) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023”. 

Ad. 1. Otwarcie XXVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
Wójt Gminy Białe Błota złożył życzenia Radnym Gminy Białe Błota w związku obchodami 30-lecia samorządu.

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Na sekretarza obrad zaproponowano kandydaturę radnego Łukasza Wyszomirskiego 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór na funkcję sekretarza radnego Łukasza Wyszomirskiego . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Kandydatura radnego Łukasza Wyszomirskiego na sekretarza obrad została przyjęta. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu z obrad XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Protokoły z obrad XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota zostały przyjęte. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Porządek obrad został przyjęty 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz złożył informację na temat działalności 
w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji 
w okresie międzysesyjnym: 
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Ossowski złożył informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 
2) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Łukasz Wyszomirski złożył informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 
3) Komisja Rewizyjna; 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ruge złożył informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 
4) Komisja Oświaty i Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Karolina Lachowicz złożyła informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Magdalena Sznajder złożyła informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 

Ad 7. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu uchwał w okresie między sesjami. 
Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator złożył informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 8. Podjęcie uchwał: 
1) Przedstawienie raportu o stanie Gminy Białe Błota. 
Głos zabrał wójt, który poinformował, że raport o stanie gminy ma w tym roku inny charakter niżeli w roku ubiegłym. Ma on stanowić punkt wyjścia zarówno dla nas jak i innych instytucji, które chciałyby na terenie gminy inwestować. Mowa tu o przedsiębiorcach albo o mieszkańcach, którzy zamierzają budować swoje nieruchomości, aby mogli w sposób rzeczywisty zapoznać się z naszą gminą, o jej potencjale, jej walorach i możliwościach rozwoju. Stąd też ten raport jest tak zbudowany, abyśmy mogli rok do roku dokonywać zarówno analizy, jak i też ten raport był elementem opiniotwórczym dla osób, którzy zajmują się profesjonalnie pozyskiwaniem terenów pod inwestycje dla swoich klientów. Dlatego też taka decyzja, aby dane zebrane przez Urząd i przekazane do instytucji zewnętrznej, która ten raport opracowała były skonstruowane w taki sposób, abyśmy mogli przeanalizować wszystkie najważniejsze sfery życia społecznego, gospodarczego oraz finansowego. Ma to pozwolić instytucjom zewnętrznym i mieszkańcom w sposób zasadniczy dokonać oceny stanu gminy na koniec 2019 r. Ważnym elementem przy dokonywaniu tej oceny jest również praca organu wykonawczego, czyli Urzędu Gminy, który w 2019 roku miał szereg bardzo ważnych realizacji w zakresie wynikającym zarówno z uchwał, jak również spraw i polityk wynikających z programów oraz strategii na terenie Gminy. Wójt podkreślił, że jego praca oraz praca jego zastępców była bardzo istotna, ponieważ zostały uzupełnione w sposób zasadniczy wszelkie stany osobowe jeśli chodzi o pracowników urzędu, mamy możliwość podejmowania działań. Pracownicy mają stosowne kwalifikacje i kompetencje i można realizować najtrudniejsze zadania. Przykładem jest to zadanie które jest wspólnie realizowane czyli budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kruszyna do Łochowa, a równolegle jest prowadzona budowa sieci dosyłowej do miejscowości Łochowo, w dwóch etapach zarówno trzecim jak i czwartym. Ta równoległość zadań wykazuje, że jest możliwe wykonanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć, ale pod warunkiem, że kadra jest na tyle specjalistyczna i na tyle doświadczona by to udźwignąć. Raport o stanie gminy, jego najważniejsza cecha, art. 28 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia pewien modelowy zakres tego co w nim powinno się znaleźć. Natomiast postanowiono pójść nieco szerzej, tak aby dokonać analizy przynajmniej sześciu kluczowych obszarów życia naszej Gminy. Tutaj jest zawarta informacja o mieszkańcach i zmianach demograficznych, budżecie Gminy, infrastrukturze i gospodarce komunalnej, edukacji, pomocy społecznej, aktywności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości. Na poszczególnych kartach, jest ich około stu, zostały zamieszczone informacje, które charakteryzują te wszystkie obszary. Wójt wyraził nadzieję, że radni są po wstępnej lekturze tego dokumentu i mogą go odebrać w sposób właściwy. Czytelność zapisów jest naprawdę duża, można się z nich dowiedzieć niezwykle interesujących informacji jeśli chodzi o te poszczególne segmenty funkcjonowania naszej Gminy. Istotnym elementem dodatkowym, który został wprowadzony do tego raportu to jest przedstawienie sylwetek osób znanych mieszkańców oraz osób powszechnie szanowanych w lokalnej społeczności. Na początku dzisiejszego spotkania były te osoby przedstawione. Znamy je doskonale, wiemy w jakich obszarach społecznych życia publicznego one funkcjonują, odgrywają niepośrednią rolę jeśli chodzi o kształtowanie postaw i świadomości naszego społeczeństwa. Ważnym elementem, który został ujęty w tym raporcie, to są właśnie inicjatywy mieszkańców, poprzez realizację funduszu sołeckiego. Nieco szerzej skupiono się na trzech inicjatywach mieszkańców, bardzo ważnych, godnych szacunku i podkreślenia. Pierwszy z nich to między sołecki dzień dziecka. Jest to inicjatywa mieszkańców kilku sołectw, a dotyczy to Ciela, Kruszyna Krajeńskiego, Prądek i Zielonki. Gdzie połączono siły oraz środki finansowe i zorganizowano w miejscowości Ciele dzień dziecka, gdzie zarówno obecność mieszkańców, a także dzieci, jak i zabawa, która trwała przez cały dzień świadczy o tym, że współdziałanie, współpraca, jednomyślność jeśli chodzi o podjętą decyzję odegrała tutaj kluczową rolę i to zadowolenie zarówno organizatorów oraz mieszkańców, którzy uczestniczyli w tej zabawie było ogromne. Drugą taką inicjatywą niezwykle istotną, która już cyklicznie odbywa się w miejscowości Przyłęki, to jest tzw. mikołajkowa biała niedziela, tutaj było wielkie zaangażowanie i rola oczywiście lokalnej społeczności i szkoły w Przyłękach, gdzie udostępniono salę w której spotykają się larze i mieszkańcy korzystający z porad i pomocy. Jest tam też bardzo ważna inicjatywa społeczna podczas tego spotkania, honorowi dawcy krwi mogą oddawać krew, co jest bardzo szlachetne. Wójt ma nadzieję, że ta inicjatywa będzie również kontynuowana. Trzecim zadaniem, które zostało opisane w raporcie jest sprawa związana z budową placu sołeckiego w miejscowości Prądki. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była rada sołecka, która zaprosiła mieszkańców do wysadzania krzewami, drzewami i kwiatami placu sołeckiego, które zostały przekazane przez nadleśnictwo w Białych Błotach. Inicjatywa była bardzo istotna i ważna, ponieważ zgromadziła wielu mieszkańców nie tylko miejscowości Prądki, ale też i okolicznych sołectw, wójt również uczestniczył w tej inicjatywie, która się cieszyła dużym zainteresowaniem, godnym polecenia, jeśli takie inicjatywy będą podtrzymywane to placami sołeckimi będzie się można pochwalić. Raport o stanie gminy to wiele statystycznych danych, zarówno dotyczących budżetu Gminy, jej dochodów, wydatków, dochodów i wydatków jednostek współuczestniczących, ale to jest jeden statystyczny bardzo ważny element, natomiast drugi ważny element zastosowany w raporcie o stanie gminy to są dane porównawcze. Wójt zdecydował się aby taki ruch uczynić jeśli chodzi o działanie z pokazaniem mocnych i słabszych stron Gminy w poszczególnych segmentach życia, ponieważ mamy możliwość rok po roku porównania tego co się zmienia, tego co było, co może być lepsze, albo co musimy poprawić, albo na co musimy zwrócić  baczniejszą uwagę. Dane które zostały zaczerpnięte do tego opracowania sięgają nie tylko 2019 roku, ale również 2018 i 2017 roku. Czyli już dzisiaj można obserwować jak zmieniały się tendencje, które wynikały ze zmian demograficznych, w takiej zakładce dotyczącej mieszkańców. Wójt oddał głos pracownikowi Urzędu Gminy Panu Wojciechowi Jarosińskiemu, który na wybranych przykładach ukaże relacje na istotnych wskaźnikach. 
Pracownik Urzędu Gminy Panu Wojciech Jarosiński przedstawił metodologię umożliwiającą właściwy sposób odczytania raportu o stanie gminy w obszarze edukacji, mieszkańców oraz budżetu. 
Wójt poinformował, że taka formuła raportu przyjęta w tym roku powinna być kontynuowana w latach następnych dlatego, że jest to dokument naukowy nie tylko na cele wewnętrzne, ale także aby ten dokument był dostępny i w sposób możliwy interpretowany i opiniotwórczy dla instytucji zewnętrznych, które na terenie naszej gminy chciałyby np. inwestować. W rozmowach z inwestorami zewnętrznymi pojawia się zawsze szereg bardzo skomplikowanych pytań, które łączą wiele źródeł funkcjonowania poszczególnych obszarów. Inwestorzy, którzy w tej chwili dosyć licznie składają wnioski o wydanie warunków zabudowy, czy też starają się uzyskać pozwolenia na budowę w obszarze trasy S5 dopytują o różne sprawy, np. o potencjał kadrowy. Czy gmina będzie zdolna obsłużyć inwestorów w tym zakresie? Czy na obszarze Gminy jest rozwiązana komunikacja międzygminna? W raporcie wszystkie elementy kluczowe są zawarte, nie trzeba wiele wysiłku aby móc dokonać oceny, a to jest bardzo istotne w sytuacji, kiedy jako Gmina prezentujemy walory naszej Gminy na forach zewnętrznych. Ten dokument dla wójta jest elementarzem, z którego może korzystać w każdym momencie. Nie jest to sucha statystyka, są to rzeczy, które faktycznie wykazują potencjał gminy za dany rok obrachunkowy, a w sytuacji gdy ktoś będzie chciał sięgnąć głębiej jeśli chodzi o analizę mamy możliwość porównania trzech ostatnich lat. Dlatego wójt rekomenduje tworzenie takich dokumentów, jeżeli radni uznają, że niesie on walory i cechy, które będą dla naszej Gminy korzystne i będą sprawiły, że atrakcyjność naszej Gminy pod tym względem zostanie dostrzeżona. 
a) debata nad raportem o stanie Gminy Białe Błota. 
Przewodniczący rady gminy Jacek Grzywacz poinformował o rozpoczęciu debaty nad raportem o stanie Gminy. 
Głos zabrała mieszkanka Pani Marzanna Kreja. Poinformowała, że słuchała Komisję Rewizyjną, na której był również powielany ten raport omawiany dzisiaj, słuchaliśmy tego drugi raz prawdopodobnie. Mówiło się tam, że ten raport, jest nowoczesny, innowacyjny, natomiast zastanawia się dla kogo jest ten raport. Wójt przed chwilą mówił, że dla inwestorów, różnych osób z otoczenia, ale sugeruje że raport powinien być przygotowany głównie dla mieszkańców, językiem komunikacji, która trafiłaby do mieszkańców. Jaki jest zatem język komunikacji zaproponowany w tym raporcie? Wiele osób podkreśla, co również zauważyli radni, że jest trudny, niezrozumiały. Dlaczego wójt Gminy Osielsko pisze w pierwszej osobie: ja zrobiłem, ja byłem, ja uczestniczyłem itd.? 162 strony raportu Osielska, to jest opis, to jest komunikacja dla mieszkańców, to są również tabele, zdjęcia, wykresy itd. Dlaczego na przykład inne gminy Powiatu Bydgoskiego nie postawiły na taką nowoczesność? Tu mówimy o takich gminach jak Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Koronowo, Dobrcz, Solec Kujawski. Miasto Poznań również znane z innowacji, nowoczesności, podejścia do budowy marki, promocji i jeszcze inne miasta mają raporty tradycyjne, nie silą na nowoczesność i nie silą się na koszty, mimo tego że stolice województw mają większe środki na taki raport. Ile kosztował raport? Na Komisji Rewizyjnej Pani sekretarz Ewa Galicka nie potrafiła odpowiedzieć. Ceny raportu firmy Curulis to 10 600 zł netto za raport eko, do 19 500 zł netto raport premium. Nie wiemy ile to kosztowało, ponieważ nikt takiej odpowiedzi nie otrzymał. Na Komisji Rewizyjnej Pani sekretarz nie potrafiła odpowiedzieć, kto był ekspertem dokującym ocen. Zastanawiającym jest czy ekspert wstydzi się swojego nazwiska, czy jeżeli de facto jest się ekspertem w jakiejś dziedzinie, to nie jest się zainteresowanym, żeby podpisać się pod jakimkolwiek dokumentem. Oczywiście do dnia dzisiejszego nie wiemy, kto kryje się pod nazwą ekspert. Po przeczytaniu wniosków eksperta Mieszkanka stwierdziła, że są bardzo niespójne. Relatywnie dobra, lecz nieco pogarszająca się sytuacja w zakresie oświaty to w sumie nie wiadomo co oznacza, albo lepiej albo gorzej. Zmniejszył się dystans gminy w odniesieniu do gmin w grupie porównawczej jeżeli mówimy o grupie porównawczej, to w raporcie nie ma danych dotyczących tych gmin, które porównywano jako obwarzanki. Nie wiemy, czy te gminy charakteryzują się podobnymi budżetami, czy strukturą wydatków. Wiemy jedynie, że większość z tych gmin jak np. Andrespol to są gminy o dużo mniejszej liczbie mieszkańców od naszej Gminy. Zastanawiającym jest sens takiego porównania, ponieważ jeżeli mówimy o gminie powyżej 20 tys. mieszkańców, a dodatkowo dokonuje się jakichś ocen, gdzie nie możemy tego faktycznie porównać, która gmina jakie ma wskaźniki, bo dowiadujemy się wyników, które dotyczą tylko naszej Gminy, co nie jest spójne. Na początku w informacjach podstawowych ten raport zawierał błąd, który został poprawiony po publikacji w BIPie, chodziło o mieszkańców, którzy mogą uczestniczyć w debacie, tam chodziło o 20 podpisów, a nasza Gmina mieści się w tej drugiej kategorii, gdzie trzeba zebrać 50 podpisów. W raporcie pojawiają się liczne błędy, są to błędy ortograficzne i edycyjne. Jeżeli już kupujemy coś takiego to mamy specjalistę od polityki informacyjnej Pana Krzysztofa Kosiedowskiego, który powinien przejrzeć ten raport, chociażby od strony, żeby nie było tego typu błędów. Wójt Gminy Białe Błota Pan Dariusz Fundator wita nas z wygładzonym czołem, w postawie zamkniętej na pierwszych stronach tego raportu. Słowo od wójta ma wytypować cele i kierunki strategiczne na kolejne lata. Jakie one są niestety z tego raportu się nie dowiemy. Niezauważalne w raporcie jest podsumowanie co mamy jeszcze zrobić, a co mamy zrobione, brakuje również informacji, co nam się udało, a co nieudało. Z tego również powinniśmy czerpać wiedzę o tym co musimy zrobić. Kolejny punkt Władze Gminy, Wójt Gminy Dariusz Fundator, świetny slogan bądźmy w kontakcie. Biorąc pod uwagę osobiste doświadczenia to kolejny pusty i kuriozalny slogan na kolejną kampanię, jednak lepszy niż Zafunduj sobie lepszą Gminę. Dariusz Fundator obiecywał w kampanii wyborczej, że stworzy strefy ekonomiczne dla przedsiębiorców. Niestety, pomijając fakt, że wójt objął swój mandat w 2018 roku, to już w roku 2019 można było spokojnie realizować swój program. Z raportu dowiadujemy się o liczbie osób prowadzących działalność, wpływów z PIT i CIT, nie mamy również żadnego słowa wójta na temat realizacji programu wyborczego wójta, dotyczącego ulg i zwolnień dla nowych firm po to by te firmy przyciągnąć i zintensyfikować dochody. Zarządzanie przestrzenią. Wójt obiecywał w kampanii wykonanie planów zagospodarowania. Liczba planów, które mamy łącznie z wykonanymi w ubiegłym roku to jest 75. Wójt wykonał tylko 5 planów w zeszłym roku, miejmy nadzieję że prze 5 lat obejmiemy całą Gminę. Dziwne jest, że te plany obejmują tylko 8,31 % powierzchni Gminy. Tereny Zielone. Są wymienione zabytki, Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza, tylko nie wiadomo gdzie. Główne kierunki inwestycyjne. Punkt przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 630,85 zł. Mieszkanka chciałaby się dowiedzieć jakie inwestycje wójt wykonał jeżeli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi, bo jest to zagadkowa pozycja ujęta w kierunkach inwestycyjnych. Opisy różnych działów budżetu są bez wskazania czego właściwie dotyczy ten punkt, paragraf. Mieszkaniec, który nie ma pojęcia o budżecie, który z budżetem nie styka się na co dzień, nie będzie miał się do czego odnieść i jak poszukać, czy sprawdzić. Inwestycje rozpoczęte w 2019 roku. Przebudowa świetlicy w Cielu na dzienny dom pomocy wydano 34 440 zł na projekt. Ta inwestycja jak wiadomo nie będzie realizowana. Szkoda, że wójtowi tak łatwo przychodzi wydawać pieniądze podatników i to niczemu nie służy. Działania dla mieszkańców. Fundusz Sołecki 462 188,23 zł, wykonanie 56,12%, nie podano co jest powodem niewykonania tego funduszu sołeckiego. Czy tylko promocja jednej osoby, znajomego z kampanii wyborczej mówimy tu o Prądkach, jest ważna za pieniądze podatników? Urząd Gminy zatrudnia 82 pracowników, czyli 78,63 etatu w porównaniu do Osielska, która również jest bogatą gminą to 64 osoby co daje 58,25 etatu. Dodatkowo Osielsko wyjaśnia jak kształtuje się struktura tego zatrudnienia, jest informacja o rotacjach kadrowych. W naszym zestawieniu tych informacji nie mamy. W żaden sposób nie dotyka się tego tematu, dlaczego i ilu pracowników zostało zwolnionych. Jest to dość ważna sprawa, która dałaby trochę lepsze pojęcie o tym co się dzieje w naszej Gminie. W obszarze programu współpracy z organizacjami została wskazana pomoc społeczna. Niekoniecznie można się z tym zgodzić. Ktoś kto to pisał nie bardzo wiedział w jakich dziedzinach współpracujemy z organizacjami, a nie jest to tylko pomoc społeczna. Mieszkanka pyta czy był w ubiegłym roku realizowany przez Gminę program rewitalizacji na lata 2017-2023? Program ten został uchwalony w 2016 roku, w tym raporcie nie mamy ani słowa na ten temat. Jak realizowana była polityk kadrowa w Urzędzie? Taki dokument około powstał w 2016 roku, co nie jest odzwierciedlone 
w raporcie. Brak jest również wyjaśnienia jeśli chodzi o realizowane programy, chociażby skrótowego na czym one polegają. Jest tu odesłanie linkiem do uchwał, jednak nie są one wszystkie aktualne. Dlaczego gminny program opieki nad zabytkami nie był realizowany? Dlaczego większość programów zdrowotnych nie była w zeszłym roku realizowana? Oczywiście jest tam wyjaśnienie, że w przypadku brodawczaka nie było szczepionek, ale można było po połowie roku program zamienić i pieniądze przeznaczyć na inne programy zdrowotne. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poprosił o zakończenie wypowiedzi z uwagi na upłynięcie wyznaczonego czasu (zaplanowano 10 minut na wypowiedź dla każdego mieszkańca biorącego udział w debacie). 
Mieszkanka Pani Marzanna Kreja kończąc swoją wypowiedź zadała pytanie wójtowi, dlaczego nie realizował Strategii Rozwoju Gminy? Z raportu nie wynika czy wójt realizował tą strategię, a to jest najważniejszy dokument. 
Kolejną osobą, która zabrała głos w debacie była mieszkanka Pani Małgorzata Kasperuk. Powiedziała, że w 2018 roku za sterami naszej Gminy zasiadł Dariusz Fundator, który w kampanii wyborczej obiecał dynamiczny i zrównoważony rozwój wszystkich sołectw, więc postanowiła się przyjrzeć temu raportowi. Na jednej z pierwszych stron jest taki punkt bądźmy w kontakcie, rzeczywiście już na początku swojej kadencji wójt kładł duży nacisk na przekazywanie informacji za pomocą mediów społecznościowych. Szkoda, że profil wójta Wójt Dariusz Fundator oficjalnie nie jest dostępny w równej mierze dla wszystkich mieszkańców. Dlaczego ograniczane są nasze konstytucyjne prawa do dostępu do informacji 
o samorządzie? Nie wszystkie informacje są publikowane, czy to o budowanych drogach, czy o imprezach gminnych, czy o wydarzeniach w których wójt uczestniczył są publikowane na innych stronach. Dlaczego na tej stronie wydawałoby się oficjalnej nie możemy zadawać wszyscy pytań i uzyskać odpowiedzi? Tak samo wójt organizuje na tym oficjalnym profilu debaty z mieszkańcami, na których nie wszyscy mieszkańcy mogą zadać pytania i uzyskać odpowiedzi. Natomiast wójt nie blokuje hejterów, którzy wylewają wiadro pomyj na radnych, czy na mieszkańców. Dlaczego tolerowane są zwroty: królowa, mariolka, pseudo radni, melepeta, steltmanowo? Dlaczego wójt jako administrator swojego profilu nie blokuje tych osób? Dlaczego jako mieszkańcy nie otrzymujemy w ustawowych terminach odpowiedzi na wysyłane pisma, zapytania, czy wnioski? Czy tak wygląda nowoczesny Urząd, o którym słyszeliśmy od wójta w kampanii wyborczej? Przecież to jest żart, że odpowiedź na krótkie pismo otrzymujemy po 40, 50 dniach. Panie wójcie nie o takie Białe Błota wspólnie walczyliśmy. W raporcie za 2019 rok jest mowa o zmniejszaniu finansowania na oświatę w stosunku do 2018 roku. W kampanii wyborczej było jedno z haseł: postawię na rozwój oświaty kultury i sportu. Nawet w tym miesiącu w czerwcu usłyszeliśmy o kolejnych cięciach finansów na godziny świetlicowe, a co za tym idzie likwidację orkiestry dętej. W ramach godzin świetlicowych działała ta orkiestra. Jak mają organizować pracę dyrektorzy, jeżeli szkoły mają tak podstawowe godziny obcinane? Było dużo mowy o ludziach w wieku produkcyjnym, których tu ściągamy. Ci ludzie mają dzieci, które chciałyby się rozwijać. Przecież jeżeli za chwilę kolejne finanse będą obcinane, to się okaże, że nie będzie opiekunów w autobusach, albo w ogóle świetlice zamkniemy. Niech każdy rodzic sam odpowiada za swoje dzieci. Mieszkanka powiedziała, że rozumie, iż jest coraz więcej dzieci, wzrosła najniższa krajowa, a co  za tym idzie pensje wzrosły, państwo nie podwyższyło subwencji oświatowej. Obcinając jeszcze dodatkowo pieniądze ze strony Urzędu, będziemy za chwilę przenosić dzieci do innych gmin, albo się sami powyprowadzamy. Chyba nie na tym powinno to polegać. Czy sądzicie państwo zarówno radni jak i wójt, czy ta obecna młodzież za 15, 20 lat gdy my będziemy na emeryturach zadba o nas, np. o kółka dla seniorów? Powiedzą, że jest to niepotrzebne, bo dla nich też nie było pieniędzy w budżecie gminy na ich rozwój. Kolejny temat, który poruszyła mieszkanka dotyczył śmieci. To co obserwujemy na terenach leśnych, czy w przydrożnych rowach, działkach gminnych nie zmienia się od lat, a nawet jest gorzej. Wiadome jest, że nie jest to wina Urzędu, ale patrząc w ten raport można zaobserwować dwa wykresy dochód i wydatki. Różnica między dochodem a wydatkami to jest ok. 460 tys. zł. Czyli Gmina zarobiła na śmieciach, czy jest może to źle ujęte? Skoro rozliczamy rok 2019 to jako mieszkaniec powinna uzyskać informację, że w 2019 roku zostało naliczone od mieszkańców powiedzmy 5 mln zł za śmieci, w 2019 roku mieszkańcy zapłacili za tyle i tyle deklaracji, czyli powiedzmy 4 mln zł, a ten 1 mln zł został długu. Tutaj nie ma takiej informacji, nie wiemy ile z tej kwoty to jest np. spłata zaległych zobowiązań. Statystyka, która wcześniej była omawiana nie zainteresuje zbyt dużej liczby osób, bo odsłon raportu w BIP-ie w dniu wczorajszym było zaledwie 160. Wersja papierowa raportu byłaby bardziej dostępna. Mieszkanka pokrywa nadzieję, że otrzyma odpowiedzi i będzie można coś tym zrobić, żeby ten raport był bardziej czytelny dla przysłowiowego Kowalskiego, a nie dla statystyków. 
Ostatnim mieszkańcem, który zgłosił się do debaty był Pan Andrzej Steltmann.  Powiedział, że ma zaszczyt wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Białe Błota za rok 2019. Swoją wypowiedź oparł na danych z raportu w porównaniu z rzeczywistością mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego. Zgodnie z zapisem art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. W szczególności polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Z pierwszych 28 stron raportu poza danymi demograficznymi praktycznie niewiele można się dowiedzieć. Wykresy przedstawione w postaci układów współrzędnych, prostych x i y, są przeznaczone dla analityków, bądź statystyków, którzy praktykują wnioskowanie statystyczne. Tylko biegli w statystyce mieszkańcy coś z tego wywnioskują. Patrząc dalej na zapisy raportu, strona 30, są pierwsze konkretne dane z informacją o nazwach programów oraz strategii rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025. Niestety nie zawarto tam danych dotyczących monitoringu realizacji przyjętej strategii rozwoju Gminy. Nasuwa się proste pytanie. W jakim miejscu w strategii rozwoju Gminy na lata 2013-2025 jesteśmy na koniec 2019 roku? W raporcie nie znajduje się na to pytanie odpowiedź. Na przykładzie Kruszyna Krajeńskiego można powiedzieć, że w strategii zapisane jest zadanie poprawa Zagospodarowania boiska w Kruszynie Krajeńskim – obiekt wielofunkcyjny. Nie zostało to zrealizowane do 2017 roku, ale czy jest tam napisane dewastacja i doprowadzenie ligowego boiska do stanu łąki i pola ornego? Gdzie w strategii rozwoju Gminy jest zapis budowy sztucznego pełnowymiarowego boiska w Cielu, na które to wójt w 2019 roku zlecił wykonanie projektu na kwotę 35 676 zł, a przewidziany koszt budowy obiektu, to około 2,5 mln zł? To że podjęto takie decyzje należałoby w raporcie wyraźnie zaznaczyć i wskazać uchwałę Rady Gminy, że likwiduje się boisko w Kruszynie Krajeńskim, a w zamian wybuduje się drugie boisko w Cielu. Nasuwa się kolejne pytanie, dlaczego nieistniejące boisko wykazane jest w informacji o majątku Gminy (stan mienia komunalnego str. 49)? Na stronie 44 raportu czytamy, że źródłem dochodów Gminy Białe Błota w 2019 roku stanowiące ¼ wszystkich dochodów to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Kwota 36,3 mln zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 17,4 mln zł subwencje, dotacje, dochody z podatku CIT to zaledwie 1,968 mln zł. Świadczy to o tym, że pracodawcą wójta są mieszkańcy świadczący prace oraz mikro przedsiębiorcy, a nie duże firmy. Warto rozważyć ten argument w kontekście żwirowni w Zielonce. Porównując naszą Gminę do sąsiedniego Osielska, które ma około 15 tys. mieszkańców, możemy zauważyć, że dochody Urzędu Gminy to 130 381 405 zł. Dla porównania dochody Urzędu Gminy Osielsko to 107 363 425 zł w tym 41,4 mln pochodzi z podatku PIT, podatek od nieruchomości wynosi 9,7 mln zł, ta zależność pokazuje, że program Tu mieszkam, tu płacę podatki nie działa, a co za tym idzie mieszkańcy naszej Gminy nie utożsamiają się z nią. Wydatki ogółem jakie ponoszą porównywane Urzędy to Białe Błota 126 mln zł, Osielsko 119 mln zł, ale wydatki na inwestycje w relacji do dochodu to Białe Błota 16% a Osielsko wydatkuje 37 % dochodu. Dlaczego procentowy udział inwestycji w naszej Gminie jest tak niski w stosunku do dochodu? Wskaźnik samofinansowania to ponad 120 %, mieszkaniec chciałby, aby w raporcie była na to odpowiedź. Wydatki na administrację publiczną Gmina Białe Błota ok 7 mln zł, a Gmina Osielsko ok. 5 mln zł. Dwie liczby mówią same za siebie. Dlaczego nasza Gmina tak słabo się rozwija? Zamiast mądrze inwestować i zwiększać majątek Gminy to my tych środków nie wykorzystujemy. Starych projektów ze strategii rozwoju Gminy nie realizujemy. Jakie są tego przyczyny? Dlaczego projekty nie są realizowane pod względem priorytetów, a zrealizowane inwestycje posiadają wady? Na przykładzie Kruszyna Krajeńskiego główna droga Białobłocka jest od lat zapomniana, a niewybudowana ulica Kwiatowa to wieloletni brak realizacji wykonanego projektu mimo pilnej potrzeby odwodnienia tego terenu. Dlaczego w raporcie nie ma informacji o inwestycjach drogowych z podziałem na drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe z rozbiciem na sołectwa? W kampanii wyborczej wójt obiecał, że rozwinie siatkę komunikacji międzygminnej. Statystycznie rzecz ujmując sprawa wygląda pięknie, ale życie mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego korzystających z tej komunikacji nie jest łatwe. Gdyby w tym raporcie było zestawienie rok do roku, to można by było zauważyć, że w Kruszynie Krajeńskim nic się nie zmieniło w tym zakresie. Mamy pętlę autobusową na placu zabaw na bagnie, a mieszkańcy z ulicy Lipowej pokonują pieszo kilometry, bo nie ma woli wójta przeniesienia pętli na ulicę Świerkową. Przystanki autobusowe czekają na pasażerów od kilku lat, a o zwiększeniu częstotliwości kursów Kruszyn Krajeński może pomarzyć. W raporcie czytamy Gmina Białe Błota może pochwalić się obszarem chronionego krajobrazu wydm kotliny toruńsko-bydgoskiej obejmujące jedno z największych w Polsce pól wydmowych. Szkoda tylko, że nie ujęto faktu, że Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego podjął uchwałę, z której wyłącza się z obszaru chronionego krajobrazu wydm kotliny toruńsko-bydgoskiej teren w miejscowości Zielonka w celu eksploatacji pól wydmowych na cegły. Czyli mamy tereny zielone z włączeniami pod kopalnie. Jeżeli chodzi o dział inwestycje, to niestety sołectwo Kruszyn Krajeński zostało pominięte przy podziale środków na ten cel. Mieszkaniec zaznacza, że w raporcie powinna być zamieszczona informacja na temat inwestycji z rozbiciem na poszczególne sołectwa oraz wysokości wpłacanych podatków przez sołectwa. Taki rodzaj prezentacji pokazałby jakie są różnice w rozwoju wszystkich sołectw i dałby impuls do merytorycznej i konstruktywnej dyskusji nad tworzeniem kolejnych budżetów. Mieszkaniec jest pewien, że niektórym radnym mogłoby się to nie spodobać. Z czego wynika tak niska realizacja funduszy sołeckich? Na przykładzie Kruszyna Krajeńskiego. Wykorzystanie środków jest na poziomie 49,68 %. Czy winą za niewykorzystanie środków można obarczyć sołtysa lub Radę Sołecką? Niewykorzystana część funduszu sołeckiego to wynik pracy wójta i niezrealizowanych inwestycji oświetleniowych i nie wynika to z niedoszacowania inwestycji. Dlaczego w raporcie nie wskazano przyczyn, które byłyby początkiem do dalszej analizy w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. Analizując raport odnosi się wrażenie, że piękne ujęcia Kruszyna Krajeńskiego oraz grafika zastępują merytoryczną treść i niezbędne dane do oceny stanu Gminy. Wolą mieszkańców Sołectwa Kruszyn Krajeński, aby zamiast na zdjęciach był w dziale zrealizowanych inwestycji. Mieszkaniec powiedział, że ma nadzieję, iż wójt nie odbierze tych uwag jako atak personalny, a wyciągnie wnioski, które będą motorem do podejmowania dalszych działań do zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw i zadowolenia mieszkańców z działań wójta. Kończąc mieszkaniec odesłał wójta do lektury przyjaznego raportu o stanie gminy Gminy Osielsko. 
Przewodniczący Jacek Grzywacz zaprosił radnych do udziału w debacie. 
Głos zabrał radny Krzysztof Michalak, poinformował, że w raporcie brakowało odniesienia do ochrony środowiska. Cały kraj i świat nastawia się na to, a my ciągle mówimy o inwestorach i inwestycjach. Należy pamiętać, że za chwilę możemy mieć górny pułap obłożenia Gminy mieszkańcami, przez co komfort naszego życia zacznie spadać. Należy z każdym rokiem zwiększać środki na ochronę środowiska. Radny powiedział, że docenia fakt wystąpienia mieszkańców. Przyszły trzy osoby, które wyraziły swoją opinię, która była negatywna, natomiast nie rozumie dlaczego nie ma tu chociaż jednego mieszkańca, któremu wszystko pasuje. Dziwi się, że obecny na sali jest moderator jednej ze stron, który chyba opluł już wszystkich radnych, a nie wziął udziału w debacie, aby pochwalić wójta.
Kolejny zabrał głos radny Łukasz Wyszomirski. Odpowiadając radnemu Krzysztofowi Michalakowi, że może nie ma takiej osoby, której się podoba ten raport. Co do samego raportu przede wszystkim raport powinien odpowiadać mieszkańcom na pewne żywotne pytania. Raport został tak przygotowany, żeby na wskaźnikach pokazać tendencje, chociaż okres dwuletni nie wyznaczy nam linii trendu. Z raportu można wyczytać, że gospodarka jest bardzo blisko punktu krytycznego. Wskaźniki budżetu spadły od 2017 roku dosyć istotnie. Zmiany demograficzne w skali mikro należy rozpatrywać pod względem większej skali, ponieważ podlegają tym samym mechanizmom. Wśród znanych mieszkańców zabrakło mistrzyni olimpijskiej, honorowego mieszkańca. To co uderzyło radnego to misja gminy. Misja ma za zadanie dawać wytyczne przedsiębiorstwom, kierunki miękkie dla ich funkcjonowania i rozwoju. Misja zawarta w raporcie to są w zasadzie pobożne życzenia. Dużym problemem jest kwestia gospodarki. Na przykładzie koronawirusa możemy zobaczyć rozbieżność między tym co pokazuje raport, a tym jak się działa. Ten raport jest zestawieniem statystycznym. Do rady docierały apele od przedsiębiorców z pytaniem, jak Gmina w dobie Koronawirusa może im pomóc. Te zadania zostały scedowane bezpośrednio na radnych, a radni nie mają mechanizmów, którymi mogą odpowiedzieć w jaki sposób obniżenie podatków wpłynie na budżet i będzie miało długofalowe efekty. Wydaje się, że takiego typu rzeczy powinien proponować wójt i Urząd Gminy. Radni powinni debatować jedynie nad efektami, jakie mogą tego typu rzeczy przynieść. Mamy raport, który mówi, że bardzo wspieramy przedsiębiorców, ale jeżeli chodzi już o konkret to już niestety tak to nie jest. Wójt powiedział, że raport jest też skierowany do przedsiębiorców, czy osób, które tu chciałyby inwestować, jednak właściwym do tego dokumentem jest bilans oraz rachunek zysków i strat. Radny zauważył, że wójt nie podkreślił inicjatyw, które pojawiały się również w innych sołectwach. 
Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. W raporcie brakuje rozdziału dotyczącego spraw obywatelskich np. ile wniosków informacji publicznej stworzono, ile wpłynęło skarg i petycji. Jeśli chodzi o ochronę środowiska nie odnotowano ilości dni, w których został przekroczony dopuszczalny poziom substancji szkodliwych? Ile postępowań wszczął wojewoda w sprawie nieważności uchwał? W raporcie brakuje informacji o poziomie zadowolenia mieszkańców. Brakuje również informacji na temat służby zdrowia. Radna Maria Wolsztyńska podkreśliła, że poczet zasłużonych mieszkańców powinien otworzyć nieżyjący już honorowy obywatel Łukasz Płotkowski. Zauważyła również, że wójt zachowuje się lekceważąco nie przychodząc na obrady komisji. Ponadto nie spotyka się z całą radą a jedynie z wybranymi radnymi. Radną uderzył również fakt demonstracyjnego opuszczenia sesji przez wójta w momencie wystąpienia mieszkańca, co jest również lekceważące. 
Radna Karolina Lachowicz powiedziała, ze władze Gminy właściwie się przygotowały 
do przygotowania raportu i jego zaprezentowania. 
Głos zabrał radny Sławomir Ruge. Swoje występnie podzielił na dwie części. W pierwszej części skupił się na analizie samego Raportu o stanie gminy jako dokumentu, w drugiej przedstawił swoje odczucia w stosunku do realizacji zadań wójta wynikających z ustaw. O tym czego zabrakło w tym raporcie radny omówił szeroko podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, natomiast przypomniał tylko krótko, że miał to być dokument zbiorczy opisujący realizację przez wójta polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Przypomniał także, że takie dane jak min. harmonogram spłat zadłużenia gminy, prognozę spłat długu na kolejne lata, aktywność urzędu czyli wójta który nim kieruje, a w szczególności  o zrealizowanych czynnościach administracyjnych,  załatwionych lub nie załatwionych między innymi sprawach z zakresu ochrony środowiska, czy związanych z gospodarką wodną ze sprawami dot. oświaty  i kultury w końcu z ochroną pomników przyrody, winny się także znaleźć w tym dokumencie jako zbiorcza informacja. Pomimo, iż były te dane publikowane w innych opracowaniach i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, po to jest tworzony roczny raport o stanie Gminy, aby takie informacje tam się znalazły, jako podsumowanie działań wójta. Brakuje w nim podjęcia próby wyjaśnienia, czy znalezienia rozwiązań, na wyjście gminy ze słabych obszarów, które zostały ukazane w statystyce porównawczej. Dobrym przykładem dla wójta i Urzędu jest wcześniej wspomniany raport o stanie Gminy przygotowany przez Wójta Gminy Osielsko, gminy do której tak często się porównujemy. Tamten Raport liczący 162 strony, opublikowany jest  w formacie PDF,  natomiast zawierający wszystkie zagadnienia 
te wymagane ustawowo i te o których wspomniano, a których zabrakło w raporcie wójta. Raport wójta został przygotowany wybiórczo i traktuje niektóre zagadnienia połowicznie w sposób instrumentalny, bez zastanowienia się nad tym co najbardziej interesuje mieszkańców. Po przeczytaniu i przeanalizowaniu tego dokumentu radny odniósł wrażenie, że autor raportu nie utożsamia się z mieszkańcami i ich problemami, nie szuka rozwiązań problemów lecz skupia się na czasie teraźniejszym i tylko na pozytywnych aspektach swej działalności tu i teraz, pomijając kluczowe problemy z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy. W raporcie pomija się całkowicie plany na rozwiązanie tych problemów w przyszłości. Jest to kolejna laurka wójta opisująca tylko jedną, tą dobrą stronę. Brakuje szerszej opisowej analizy przyczyn obecnej sytuacji w porównaniu do okresu minionego ale także perspektyw na przyszłość. Gdzie jest program wójta, wizja na rozwój tej gminy? Raport przygotowany z fajerwerkami w sposób mało czytelny za to obfitujący we wzory statystyczne, zawierający dużo odnośników nie mających tak naprawdę żadnego znaczenia dla mieszkańców. Jest to, ładnie opracowany w sposób graficzny i spełniający wymogi ustawowe raport, który jest pustą wydmuszką, nie wnoszący żadnych wartości dodatnich, które skłoniłby mieszkańców czy radnych do głębszej analizy lub wyciągnięcia wniosków. Zgodnie z ustawą o samorządzie art. 28aa ust. 3 Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Radny Sławomir Ruge będzie nakłaniał pozostałych radnych, aby na przyszły rok wójt Gminy Białe Błota przygotował raport o stanie gminy według wytycznych opracowanych przez Radę Gminy w drodze właśnie tej uchwały. Ponadto zdaniem radnego – podjęcie decyzji o zleceniu firmie zewnętrznej opracowania tego raportu było błędne. Firma zewnętrzna, jakiekolwiek by nie miała doświadczenie i posiadała wiedzę ogólną o samorządach, nie będąc w konkretnej gminie i nie znając jej potrzeb, nigdy nie przygotuje takiego dokumentu w sposób rzeczowy odnoszący się do konkretnych sytuacji tu i teraz, bo bazuje tylko na suchych liczbach i na statystyce. Patrząc przez pryzmat liczb, tabelek i wykresów podchodzimy do problematyki w sposób bardzo mechaniczny, zautomatyzowany i zatracamy to co najcenniejsze czyli empatię i zrozumienie potrzeb mieszkańców danego obszaru. Tylko osoby związane bezpośrednio z miejscem zamieszkania czy pracą lub utożsamiający się z daną gminą, są w 100 % zorientowani w potrzebach i mogą mieć wyrobione zdanie o wpływie realizacji obecnej polityki wójta i jego urzędu na przyszłość tego obszaru. Inną kwestią jest koszt wykonania samego raportu, który oscyluje wokół kwoty ok. 13 tys. zł. – Czy nie szkoda tych wydanych pieniędzy? Jest tyle innych celów do realizacji, a wójt przecież, zresztą często sam to podkreśla, - ma coraz lepiej wykwalifikowaną kadrę pracowników, którzy znają realia tej gminy i mogliby w ramach swoich czynności służbowych taki raport przygotować. Nie musiał on być w tak perfekcyjnie graficznej formie przygotowany, lecz zawierałby zapewne te informacje, które najbardziej interesują mieszkańców, a których między innymi zabrakło. Sam w sobie jako dokument spełnia wymogi ustawowe zawiera podstawowe dane ale dla radnego jest mało czytelny i zbrakło w nim przede wszystkim opisu problemów nurtujących Gminę ich przyczyn powstania oraz wskazania rozwiązań na przyszłość. Tego zabrakło w tym opracowaniu i opinia radnego na temat tego dokumentu jest negatywna. W drugiej części radny powiedział, że jest rozczarowany i zawiedziony działaniami wójta, w szczególności w sferze realizacji przedwyborczych obietnic w tym mediacji, otwartości i podjęcia szerszej konsultacji z mieszkańcami i z Radą Gminy. Radny jest do głębi zniesmaczony współpracą wójta z Radą Gminy, lub raczej jej brakiem. Wybiórcze traktowanie poszczególnych radnych tych, którzy akurat są wójtowi przychylni i prowadzenie z nimi indywidualnych ustaleń np. w kwestiach inwestycji, jest karygodne i radny z prowadzeniem takich działań się nie zgadza i wyraża głośny sprzeciw. Obserwując wszystkie działania wójta przy realizacji programów, uchwał, radny odnosi wrażenie, że Rada Gminy jest dla wójta balastem, którego najlepiej jakby wójt mógł, to by się pozbył. Radny powiedział, że jest zawiedziony prowadzoną przez wójta polityką kadrową, która oczywiście jest wyłącznie w jego kompetencjach ale jako mieszkaniec tej gminy ma prawo do wyrażenia swojej opinii w tej kwestii, która jest negatywna z uwagi na przedmiotowe traktowanie pracowników i co z tego wynika olbrzymią rotację w Urzędzie, 
co nie służy dobrze mieszkańcom, którzy skarżą się między innymi na przewlekłość załatwianych spraw urzędowych. Wytworzona przez wójta atmosfera pracy w urzędzie rzutuje na jakość jej wykonania. Nieobecność drugiej najważniejszej osoby w gminie jaką jest Skarbnik Gminy na tak ważnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej czy nawet ostatnich i tej obecnej sesji rady świadczy o głębokim konflikcie i sprawa ta posiada drugie dno o czym zapewne jeszcze będziemy rozmawiać. Radny oświadczył, że nie ma i nie będzie zgody rady aby odwołać obecną Panią Skarbnik Gminy, chyba że sama wyrazi taką wolę. A jak wójt wie zgodnie z ustawą o samorządzie gminy w tym właśnie zakresie są to kompetencje Rady Gminy. Ponadto obserwując politykę medialną wójta, sposób komunikacji z mieszkańcami oraz przekazu informacji poprzez media społecznościowe można odnieść wrażenie, że wójta słabym punktem jest uczulenie na nieprzychylne komentarze, do tego stopnia wójt boi się negatywnych komentarzy, że niektóre osoby zostały na oficjalnym profilu wójta zablokowane, a z niektórymi w ogóle wójt nie chce rozmawiać. Akceptacja a wręcz brak reakcji ze strony wójta na działania grupy hejterów, którzy obrażają w niewybredny, szkalujący sposób mieszkańców i radnych, mających inne, odmienne zdanie od wójta,  też jest niegodne tego urzędu. Przekroczone zostały pewne granice nie tylko przyzwoitości, ale także szacunku do drugiego człowieka. Próby wpływania przez te osoby na decyzje rady nie mieszczą się w żadnych kanonach przyzwoitości. Obejmując urząd Wójta musiał wójt sobie zdawać sprawę, że podczas całej kadencji będą osoby nie tylko poklepujące po przysłowiowych plecach i klaszczące gdy wójta zobaczą ale takie, które powiedzą wprost co im się nie podoba lub wręcz wyartykułują wójtowi swoje oczekiwania czy żądania do spełnienia. Radny powiedział, że z tego co widzi, wójta przerasta wyrażany w sposób publiczny i otwartym tekstem stopień niezadowolenia społecznego oraz oczekiwania mieszkańców co do jego działań. Działania PR-owe, które wójt prowadzi są, także puste jak wcześniej wspomniana wydmuszka, są to wyreżyserowane spektakle jednego aktora, który wykorzystując umiejętnie siłę mediów narzuca swoją narrację, zapominając, że po drugiej stronie ekranu są ludzie inteligentni, którzy potrafią zdiagnozować i wyciągnąć wnioski z takich działań. Głównym błędem wójta jest wytwarzanie atmosfery konfliktu pomiędzy urzędem, a Radą. Ludzie, mieszkańcy to widzą i również po wyciągnięciu wniosków stwierdzają, iż wójt nie jest tak idealny i krystaliczny na jakiego się kreuje w mediach. Miniony rok i działania wójta miały oczywiście też swoje dobre strony i o tym też warto wspomnieć,  między innymi sprawa z obsługą wywozu śmieci z terenu naszej gminy i ogłoszony przetarg z dużym wyprzedzeniem dał mieszkańcom stabilną i stosunkowo niską w porównaniu do innych gmin,  stawkę za wywóz śmieci. Działania związane z negocjacjami jakie wójt odbył z poprzednią firmą, która obsługiwała wywóz śmieci a która wnosiła o zapłatę sporej kwoty pieniędzy to też są elementy dobrej polityki wójta, czy chociażby pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje lub chociażby rozpoczęcie działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom dostarczania wody w odpowiedniej ilości i jakości. Oczywiście zawsze w tego typu działaniach Rada Gminy będzie wspierała i współpracowała z wójtem na rzecz rozwoju tej Gminy. Radny powiedział, że o tych i wielu innych działaniach podjętych przez wójta i jego administrację, pamięta i docenia, niemniej ogólny obraz poczynań wójta związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o samorządzie został przykryty tymi działaniami, które wymienił wcześniej. W wyniku głębokiej analizy całości tematyki związanej z oceną pracy wójta przy realizacji polityk, programów i strategii, niestety radny nie może udzielić wójtowi wotum zaufania za rok miniony. Nie oznacza to możliwości braku dalszej współpracy na rzecz budowy naszej małej ojczyzny.  Radny ma nadzieję na realizację wielu wspólnych działań w kolejnych latach, które będą służyły dla dobra naszej całej Gminy i jej mieszkańców. Radny dodał już na sam koniec, że ta decyzja nie ma i nie będzie z jego strony początkiem ustawowych i przysługujących radzie praw związanych z referendum związanym z odwołaniem wójta. Nie to jest jego celem i zamiarem i o tym mówi tu i teraz głośno aby uciąć medialne spekulacje i doniesienia prasowe. Również życzyłby sobie aby media publikujące takie doniesienia opierały się na faktach i dowodach. Zdaniem radnego wójt powinien jako uprawniony organ zażądać sprostowania ostatnich artykułów chociażby z uwagi na mocno zaakcentowany przekaz referendum w sprawie odwołania wójta. Nie wpłynął, bo nie mógł zgodnie z ustawą żaden wniosek w tej sprawie,  nie było także żadnych ustaleń Rady Gminy w tej kwestii. Radny dziwi się, brakiem reakcji wójta w tej sprawie, chyba, że jest to wójtowi na rękę jak wcześniej wspomniał, w kwestii budowania atmosfery konfliktu między Radą Gminy a urzędem. Radny uważam, że oceny tej wójt nie powinien traktować jako swojej porażki, lecz jako lekcję do odrobienia na przyszłość w celu wyciągnięcia wniosków i wdrożenia korekt dla dobra naszej społeczności. 
Gos zabrał radna Ilona Nowakowska. Odnosząc się do raportu o stanie Gminy zgodziła się w 100% ze swoimi przedmówcami. Odniosła się do zaprzepaszczonych inwestycji w związku z brakiem finansowania. Szeroko omawiana ulica Strusia ma szansę na swój szczęśliwy finał, gdyż patrząc tylko przez pryzmat dofinansowania z FDS jest możliwość wykonania tej jakże ważnej dla Murowańca inwestycji za połowę kwoty. Niestety kwotę blisko 1,7 mln musi wyasygnować nasza Gmina, stąd nerwowe poszukiwania pieniędzy, a byłoby to takie proste, gdyby wójt odwołałby się od wyroku w sprawie RZI, płatność ta nie byłaby realizowana w ostatnim czasie. Sprawa RZI toczy się od lat, wszyscy poprzednicy wójta widzieli potrzebę walki o te pieniądze. Nie konsultując tej decyzji z nikim za wyjątkiem opinii prawnej wójt podjął decyzję sam niczym udzielny władca. Radna zwróciła uwagę, że wójt otrzymał stanowisko na określony czas, a nie na własność, a oddał kwotę blisko 3 mln zł bez żadnej walki, a wystarczyłoby trochę strategicznego myślenia. W przypadku odwołania od wyroku w najgorszym przypadku będą większe odsetki do spłacenia. Radna zwróciła uwagę, że RZI wprowadziło w błąd Gminę składając błędne deklaracja. Radna odnosi wrażenie, ze wójt nie dba o pieniądze gminne, tak jak każdy dba o swoje. 
Głos zabrał Radny Sławomir Ossowski. Zwrócił uwagę, że aby spełnić życzenia wszystkich, to ten raport musiałby mieć 300 stron. Przeciętny mieszkaniec tego nie czyta, tylko patrzy co się znajduje koło niego, jak wyglądają ulice. Raport o stanie Gminy czytają radni, bądź osoby zainteresowane losami Gminy. Gdyby raport był stworzony na wzór raportu Gminy Osielsko, to też by były uwagi. Jeśli Gmina by nie zapłaciłaby wyroku z tytułu RZI, to te pieniądze byłyby dawno skonsumowane i na budowę ulicy Strusiej by nie miały wpływu. Co do raportu przewodniczący Komisji Rewizyjnej rozdmuchuje niektóre rzeczy i ubiera je w słówka jak pusta wydmuszka. 
Głos zabrała Anna Banaszek. Podjęła temat niezrealizowanego programu zdrowotnego, stwierdziła, ze mają one duży wpływ na życie mieszkańców. Wieloletnie doświadczenie radnej w medycynie pokazuje, że niestety programy zdrowotne są wprowadzane pobieżnie w celu wykazania aktywności, jak na przykład szczepienia przeciwko HPV. Niewprowadzone programy zdrowotne powodują, że ktoś konkretny z imienia i nazwiska nie będzie miał możliwości uniknięcia ciężkiego zachorowania. 
Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski. Zwraca uwagę, żeby raport był bardziej przyziemny i dotykał tego czego oczekują mieszkańcy. Radny zwrócił uwagę, że jest już VII kadencję radnym i wszyscy mówią o zrównoważonym rozwoju całej Gminy, Radnemu brakuje np. przyziemnego wykazu punktów świetlnych z dodatkowymi informacjami dotyczącymi liczby mieszkańców i liczby ulic. Radny zwraca uwagę, że to nie tylko administracja wójta oddała kolejną inwestycję, a zrealizował uchwałę podjętą przez Radę Gminy. Radny zauważył, że w poprzedniej kadencji była prowadzona komunikacja z radnymi w sprawie RZI, a teraz tego nie ma. Odnośnie raportu to należało zorganizować spotkanie instruktarzowe dla radnych. Przeciętny mieszkaniec w ogóle nie jest w stanie go odczytać. Uważa, ze wójt powinien się zastanowić nad formą tego raportu. 
Głos udzielono radnemu Henrykowi Sykutowi. Radny poruszył temat gospodarki wodno-ściekowej. Z raportu wynika, że 4 % mieszkańców nie ma dostępu do wody wodociągowej, tylko musi się zaopatrzyć w inny sposób. Ze zużytej wody zostaje nierozliczona ilość ścieków na poziomie 675 tys. m/3. Radny zastanawia się jak z tego rozliczyć Gminę, bo oczyszczalnie przydomowe nie są w stanie takiej ilości oczyścić, w raporcie również nie ma informacji ile ścieków jest odprowadzane beczkowozami. Radny wnosi aby wypracować metodę kontroli tych ścieków. Należy też zwrócić uwagę na sprawę związaną z gospodarką odpadami komunalnymi, z raportu nie wynika na którym jesteśmy miejscu względem innych, obecne w lasach śmieci może wynikają z potrzeby dokonania zmian chociażby w liczbie opon jakie mieszkaniec może zawieść do PSZOK. Radny zastanawia się, czy program polityki niskoemisyjnej powinien być kontynuowany w tej formule i czy Gminę stać na to, aby jeszcze więcej pieniędzy trafiało do mieszkańców, a tym samy zmieniać piece na ekologiczne. Ten kierunek Gmina powinna rozwijać w perspektywie do końca kadencji. Transport zbiorowy, który w Gminie funkcjonuje wymaga jeszcze rozwoju, jeżeli mieszkańcy zgłaszają potrzebę zmiany lokalizacji przystanku należy się nad tym pochylić. Radny mówił o sprawach sądowych, których stroną jest Gmina, zauważył że te sprawy są to potwornie trudne sprawy. Na chwilę obecną mamy sytuację, gdzie wójt podjął samodzielnie decyzję o przyjęciu wyroku, ale gdyby skonsultował to z radą i miałby jej poparcie w tym temacie, to nie byłoby nawet o tym mowy. Tereny inwestycyjne, dają nadzieję, że wzrośnie budżet Gminy, jednak należałoby pochylić się nad ograniczeniem rodzajów branż, które mogłyby rozwijać się na jej terenie. Radny rekomenduje wójtowi, aby zorganizować takie spotkanie w tym temacie i pracować nad tym do końca kadencji oraz nad strategią rozwoju Gminy. Radny nie przewiduje żeby odwołać wójta, ponieważ został on wybrany tak samo jak radni na 5 lat, a sama kadencja została wydłużona po to, aby wójtowie i burmistrzowie mogli więcej zdziałać. Nie należy rozpamiętywać krytycznych uwag, a wyciągnąć z nich naukę. Radny Henryk Sykut zwrócił uwagę, że Gmina Białe Błota jest na 110 pozycji z 1547 w rankingu bogactw samorządów co uznał, że jest fajne. 
Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz zwrócił uwagę, że miejscowości Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon nie występują w wypowiedziach wójta. Pomija się również pewne fakty i informacje, dlatego uznaje je za nieco stronnicze. 
Głos zabrał radca prawny Maciej Dalka. Dokonał omówienia sprawy sądowej związanej z RZI, gdzie wskazał przebieg procesu i wykazał na jakiej podstawie podjęto decyzję o uznaniu wyroku. 
Wójt Dariusz Fundator poinformował, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym padł wyrok wskazujący bez wątpliwości, że płatnikiem podatku jest województwo kujawsko-pomorskie reprezentowane przez marszałka województwa. Czyli szansa na to, żeby zakończyć tą sprawę pozytywnie była w zasadzie znikoma, natomiast wyrok NSA ugruntował pozycję Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W tej sytuacji wójt nie ma żadnej wątpliwości, że była to słuszna decyzja. Uważa, ze fakty w tym zakresie są jednoznaczne dla tej sprawy. 
Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, powiedział, że czy to jest słuszna decyzja czy nie tego nie wiemy, bo wójt się nie odwołał od wyroku. Jest to niebagatelna kwota, która w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie naszej Gminy. Radni kompletnie nie rozumieją faktu, że wójt, tego z nimi nie konsultował. Radny Bronisław Balcerowski powiedział jak wyglądała sprawa wcześniej. Były prowadzone rozmowy, były dyskusje, można się było zastanawiać. Dla radnego jest to istotne uchybienie w tej sprawie. Na jednej z komisji sekretarz Ewa Galicka przedstawiła informację, że mecenas Maciej Dalka wydał opinię negatywną co do dalszego procesu, ale radca podatkowy zachęcał do walki, jednak wójt podjął decyzję samodzielnie o zaprzestaniu tej walki i tak to zostało przedstawione i oto radni mają pretensje. Według wyliczeń niektórych radnych kwota ta może sięgnąć nawet 9 milionów złotych. 
Wójt odpowiedział, że wyciąganie wniosków z zapadłych wyroków jest elementem nadrzędnym jeśli chodzi o decyzyjność na stanowisku wójta. I tak jak mecenas Maciej Dalka określił, to wójt podejmuje decyzje, jeżeli te sprawy są w kompetencjach wójta, to nawet gdyby Rada Gminy podjęła taką decyzję, że należy walczyć to wójt mógłby decyzję podjąć inną. Wójt wyciągał wnioski z wszystkich opinii, które zaciągnął. Efekt kolejnych zdarzeń utwierdza wójta w przekonaniu o słuszności podjętych decyzji. Jest deklaracja złożona przez marszałka województwa, że w III kwartale tego roku zostanie złożona deklaracja podatkowa, więc istnieje realna szansa, że za okres ostatnich 5 lat podatki z tego terenu zaczną wreszcie spływać do Gminy. 
Radny Henryk Sykut zastanawia się gdzie Gmina się wzbogaciła? RZI składając deklarację podatkową wprowadziła nas w błąd i tak naprawdę płacąc odsetki to oni się wzbogacili na nas, a nie my na nich. Mecenas Maciej Dalka odpowiedział: jeżeli uznać, że nie było tytułu prawnego do otrzymania tej należności, czyli pobrania podatku za lata 2005-2007, czyli ten podatek Gmina posiadała ten podatek bez podstawy prawnej, to się bezpodstawnie wzbogaciła. 
Wójt powiedział, że nie jest przeciwnikiem budowania raportu, który jest marzeniem, czy oczekiwaniem Państwa w bardzo różnych zakresach które powinny się znaleźć, ale się nie znalazły. Raport był budowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli radni wskażą jakie elementy tego raportu miałyby się znaleźć w kolejnym na podstawie uchwały nie będzie jej przeciwnikiem. Natomiast radni takiej uchwały nie podjęli, z tego też tytułu to wójtowi przypadła w zaszczycie budowa raportu według własnej oceny i oceny administracji. Wójt powiedział, że podszedł do tego w sposób profesjonalny, chciał, aby ten dokument był też dokumentem bazowym, jeśli chodzi o dokonywanie pewnych analiz, w których znajduje się nasza Gmina. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył debatę. 
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019r. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zarządził głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019r. 
Wyniki głosowania 
ZA: 6, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (6) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder 
PRZECIW (14) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
W związku błędem technicznym podczas głosowania, który pojawił się u radnej Magdaleny Sznajder oraz radnej Aleksandry Lubońskiej przewodniczący Rady Gminy po konsultacji z mecenasem Maciejem Dalką unieważnił przeprowadzone głosownie. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zarządził ponowne głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019r.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 16, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (4) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski
PRZECIW (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
W głosowaniu w sprawie udzielenia wójtowi gminy Białe Błota wotum zaufania nie uzyskano bezwzględnej większości ustawowego składu rady. W konsekwencji zastosowanie znalazł przepis art. 28aa ust. 9 zdanie trzecie ustawy, stanowiący, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.31.2020 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2019r. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zarządził 30 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie. 
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poinformował w jakim punkcie są obrady 
i poprosił o przedstawienie opinii RIO. 
a) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak poinformowała, iż opinia RIO 
w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu jest pozytywna i ją przedstawiła. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ruge poinformował, iż komisja podjęła opiniowanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2019 rok i opinia komisji w tej sprawie była negatywna, ni jako do dokumentu samego w sobie, ponieważ ten dokument jest w sposób prawidłowy przygotowany, zgodnie z ustawami. Natomiast opinia negatywna komisji jest z tytułu sposoby i metod wykonywania tego budżetu oraz niewykonania pewnych elementów. 
Głos zabrał radny Henryk Sykut pyta z jakiego tytułu została przeprowadzona windykacja na kwotę 5,4 mln zł.? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że w tej kwocie znajdują się: podatki od nieruchomości, leśny, środków transportu i gospodarki odpadami. 
b) dyskusja. 
Radny Łukasz Wyszomirski pyta jak to się stało, ze na kontach na początek roku 2019 występuje kwota ok 9 mln zł, a na koniec 4,5 mln zł? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że chodziło o środki w GOPS-ie. Poproszono radnego o doprecyzowanie którego konta to dotyczy. 
Radny Łukasz Wyszomirski wycofał pytanie, stwierdził że zada je później. 
c) głosowanie. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zarządził głosowanie. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 4, PRZECIW: 16, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (4) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski 
PRZECIW (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Rada Gminy Białe nie przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 
3) w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019 
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium. 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Ruge, który poinformował, że Komisja Rewizyjna Uchwałą nr 1 i wnioskiem do tej uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Białe Błota w dniu 13 maja przy składzie dwuosobowym jednogłośnie podjęła taką uchwałę. Komisja Rewizyjna negatywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Białe Błota za 2019 rok i wnosi do Rady Gminy o nieudzielenie Panu Dariuszowi Fundatorowi wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium za 2019 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej brzmiał: Komisja Rewizyjna stawia wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi Gminy Białe Błota za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok. Komisja taki wniosek podjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności dwóch członków komisji. 
b) opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Radny Sławomir Ruge powiedział, że znana jest opinia Komisji Rewizyjnej i dwie uchwały RIO, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, z kolei negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy za 2019 rok. Na samym początku radny podziękował członkom komisji rewizyjnej oraz radnym, którzy aktywnie włączyli się do analizy wykonania budżetu za poświęcony czas i pomoc przy rozwiązywaniu wątpliwości. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 29.04.2020 r. oraz 13.05.2020 r. w sprawie procedury absolutoryjnej dla wójta gminy Białe Błota zapoznała się z dokumentacją: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 
- uchwałą nr 19/S/2020 RIO w Bydg 
- sprawozdaniem finansowym Gminy Białe Błota za 2019 r. 
- informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Białe Błot 
W dniu 13.05.2020 r. Komisja przedstawiła opinię o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za 2019 r., która jest negatywna tym samym przegłosowała wniosek i uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota Panu Dariuszowi Fundatorowi. Z opinią została zapoznana cała rada gminy, natomiast przypomnę że największe zastrzeżenia komisja rewizyjna wniosła do nie w pełni zrealizowanych dochodów gminy w stosunku do zaplanowanych to jest na kwotę 2.508.495,31 zł. oraz nie w pełni wykonanych wydatków w tym tych inwestycyjnych na łączną kwotę 13.669.085,65 zł. Ponadto komisja rewizyjna odniosła się do wydatku, który nie był zaplanowany, a który w znacznym stopniu obciążył budżet gminy na kwotę 1.889.740,72 zł. związany ze zwrotem podatku od nieruchomości do RZI. Zdaniem Komisji pomimo iż sprawa dotyczyła lat 2005-2007, a płatność nastąpiła w 2019 roku należało brać pod wzgląd również jako element wykonania budżetu z którego właśnie te pieniądze zostały wypłacone. Z uwagami oraz opinią komisji rewizyjnej nie zgodziła się RIO w Bydgoszczy wydając w dniu 01.06.2020 r. uchwałę nr 3/Kr/2020 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla wójta Gminy Białe Błota za 2019 r., która negatywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium. Z tą uchwałą radni również mieli możliwość się zapoznać w związku z powyższym przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeszedł do wyjaśnień związanych z zarzutami zawartymi w tej uchwale. Pan Sławomir Ruge powiedział, że oprócz tego, że jest radnym i mieszkańcem tej gminy jest także mikroprzedsiębiorcą, który mając kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej za każdym razem, kiedy rozlicza przychody i rozchody oraz poczynione inwestycje robi to z pełną odpowiedzialnością i dbałością o każdą przysłowiową złotówkę i tak też uczynił z analizą sprawozdania z realizacji budżetu i wykonania przez wójta budżetu. Odnosząc się do Uchwały nr 3/Kr/2020 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 01.06.2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota za 2019 r., wyjaśnia: 
1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota swoją opinię o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za 2019 r. oraz Wniosek do Uchwały o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z dn. 13.05.2020 r.,  podtrzymuje w pełnym zakresie; 
2) Skład Orzekający RIO zarzucił min. Komisji Rewizyjnej, iż ta nie ustosunkowała się do wyjaśnień wójta w sprawie nie wykonanych wydatków inwestycyjnych, jednocześnie sugerując iż nie było odpowiedzialności wójta za takie działania oraz, że Komisja nie wskazała innych działań jakie powinien Wójt dokonać aby te zadania wykonać. Co jest delikatnie mówić, nieprawdą. Zdaniem Komisji Rewizyjnej takie stanowisko jest niedorzeczne – bo w takim razie jak radni mają oceniać pracę wójta przy realizacji budżetu? Można z tego wysunąć wniosek, iż powinna Komisja rozpatrywać działania poszczególnych Kierowników Referatów, którzy bezpośrednio realizują te zadania ale to przecież nikt inny jak tylko wójt jest odpowiedzialny za pracę całego urzędu i zdaniem komisji tylko on podlega ocenie za realizację budżetu przy procedurze absolutoryjnej. Ponadto jakie inne działania rada ma wskazać wójtowi, który nawet nie konsultuje z nią zadań w trakcie realizacji, w jaki sposób rada ma wskazać inne rozwiązania skoro nie jest informowana o bieżących realizacjach ani kłopotach z ich wykonaniem? Niedorzecznym argumentem jest, także nie przypisanie winy wójtowi w przypadku nie zrealizowania projektów ulic przez jedną z firm wyłonionych w przetargu. Skoro nie wykonała jednego w wyznaczonym terminie, a nadal współpracuje się z tą firmą i ta nie wykonuje kolejnych projektów w terminie to pytanie radnego brzmi - kto ponosi za to odpowiedzialność? Tylko i wyłącznie winę można przypisać wójtowi, który w porę nie zareagował. Przecież można było zerwać umowę, zażądać zapłaty kary, rozstrzygnąć nowy przetarg i wyłonić inną firmę, póki był czas na te działania. To tylko jeden z przykładów na niegospodarność wójta. Innym przykładem jest niezrealizowany w pełni bo na poziomie ok. 56% fundusz sołecki, z którego jak wiemy za zrealizowanie Gmina otrzymałaby zwrot środków z budżetu państwa. Tutaj RIO także nie stwierdziła zaniechań wójta, co po raz kolejny dowodzi że skład orzekający bardzo powierzchownie dokonał analizy problemu. Zdaniem komisji rewizyjnej, to nikt inny jak tylko wójt Gminy Białe Błota, który podlega ocenie, również w tym przypadku jest odpowiedzialny za niezrealizowanie tej tematyki. To on odpowiada za jakość pracy i nadzoruje służbom finansowym, które nie wykonały przelewów w terminie. To wójt podlega ocenie za niewykonanie przelewów w takim terminie, który byłby odpowiedni i dałby możliwość zaksięgowania płatności w roku budżetowym bez opóźnienia oraz ponadto nie naraziłoby na utratę dodatkowych środków z budżetu Państwa. To kolejne działania świadczące o niegospodarności wójta Gminy Białe Błota oraz braku właściwego nadzoru nad pracą podległych referatów. 
3) Zaproponowane i przedłożone przez wójta Gminy Białe Błota prowizorium budżetowe na rok 2019 zostało w pełnym zakresie przyjęte przez Radę Gminy Białe Błota i przegłosowane do realizacji. Wójt dostał tym samym mandat zaufania od rady gminy na realizację swoich projektów i planów. 
4) Wójt wiedząc, że wymienione w opinii Komisji Rewizyjnej zadania z różnych przyczyn mogą być nie zrealizowane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, mógł w przeciągu roku budżetowego przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota propozycję odpowiednich zmian 
w uchwale budżetowej, czego nie uczynił; 
5) Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniach 29.04.2020 r. oraz 13.05.2020 r. związanych z procedurą udzielania absolutorium nie uczestniczył wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator. Nieobecna była także skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. Nieobecność wójta podczas tak ważnych posiedzeń spowodowała niemożliwość wysłuchania dodatkowych wyjaśnień, bo te które były zawarte w sprawozdaniu były komisji znane. Takie zachowanie i podejście do prac komisji jest lekceważeniem całej procedury absolutoryjnej. 
6) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota rozpatrzyła realizację budżetu za rok 2019 na podstawie przedłożonych dokumentów wymienionych w opinii, natomiast w żadnym orzecznictwie nie ma opisanych kryteriów czy szablonów co do wskaźników zrealizowanego lub niezrealizowanego budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Radni Rady Gminy Białe Błota - członkowie Komisji Rewizyjnej mając na co dzień kontakt 
z mieszkańcami wiedzą najlepiej, jakie są ważne priorytety i jakie zadanie winny być wykonane przez wójta; To radni wyznaczają kierunki działania wójta i z tego go rozliczają, Poddano ocenie niewykonanie dochodów jak i wydatków. Czy 1% czy 20% lub 50% niewykonanie jest to dużo czy mało pozostaje do oceny przez Radę. 
7) Utrata z budżetu Gminy Białe Błota kwoty 1.889.740,72 zł. w wyniku wyroku sądowego w sprawie o zapłatę (zwrot) nienależnie pobranego podatku od nieruchomości, to niepowetowana strata dla białobłockiej społeczności, która oczekuje od wójta działań racjonalnych a przede wszystkim gospodarności i staranności przy podejmowaniu decyzji.  Argumentacja RIO iż Komisja Rewizyjna nie powinna brać pod uwagę wydatkowania 
z budżetu tak znacznej kwoty, która nie była ujęta w planowanych wydatkach jest także pozbawiona cech zrozumienia problematyki, a także oczekiwań mieszkańców co do działań wójta. Oczywiście wyłącznym uprawnieniem wójta a nie jego obowiązkiem było podjęcie decyzji o ewentualnym wniesieniu apelacji od wyroku bądź rezygnacji z tego prawa, lecz to właśnie wójt podjął taką, a nie inną decyzję i Komisja Rewizyjna nie neguje i nie negowała jego uprawnień w tym zakresie lecz ujawniła konsekwencje jakie ta decyzja za sobą pociągnęła. Konsekwencją była utrata z budżetu gminy ponad 1,8 mln. zł. 
8) Łączne utracone środki w wyniku prowadzonej polityki, niezrealizowania w pełni dochodów jak i wydatków łącznie z nieplanowanym wydatkiem związanym z decyzją Wójta w sprawie zwrotu należności tytułem wpłaconego podatku od RZI to kwota - 18.067.321,70 zł. W tym niewykonanie dochodów to łączna kwota 2.508.495,31 zł., niewykonane wydatki w tym te inwestycyjne to 13.669.085,65 zł. Czy kwota ponad 18 mln. zł. za niezrealizowane dochody i wydatki łącznie z zapłaconym wyrokiem sądowym, - jest dla Państwa radnych znacząca w całym budżecie, czy też nie? Porównywanie przez RIO, wykonania budżetu do lat poprzednich w szczególności do roku 2018 jest bezzasadne i nie wynikające z żadnych aktów prawnych. Ocenie wyłącznie poddane zostały dokumenty związane z wykonaniem budżetu przez Wójta za rok 2019 i Komisja Rewizyjna w swojej ocenie skupiła się tylko na faktach dowodach związanych z rokiem poprzednim. 
9) Przepisy obecnie obowiązującego prawa nie określają precyzyjnych zasad dokonywania oceny prawidłowości wykonania budżetu. Koniecznym jest za to uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny i rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym. Komisja Rewizyjna wydała negatywną opinię o wykonaniu budżetu uwzględniając całokształt realizacji zadań wynikających z uchwały budżetowej. 
10) Kwalifikowanie stwierdzonych uchybień jako istotnych bądź nieistotnych pozostawione zostało radzie. Po spełnieniu wymogów formalnych, to Rada Gminy dzisiaj dokona wyboru w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy,  Są to wyłączne kompetencje rady wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 
11) Wniosek komisji rewizyjnej w tej sprawie podlega wprawdzie zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową, niemniej opinia w tej sprawie nie ma dla Rady mocy wiążącej. Jak sama nazwa jest to opinia z którą radni winni się zapoznać przed podjęciem decyzji 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy. 
12) Tak więc uchwała absolutoryjna to suwerenna uchwała Rady Gminy wchodząca 
w zakres jej ustawowych kompetencji i żaden organ nie może narzucić Radzie Gminy treści podejmowanej przez nią uchwały, 
13) Każda opinia RIO ma walor pomocniczy (instruktażowy) w zatwierdzaniu danej sprawy przez organ dla którego jest wydawana – organ ten nie jest z nią związany. Prawem komisji rewizyjnej jest więc prawo do własnej oceny procesów związanych z wykonaniem budżetu dokonanej również, a może przede wszystkim przy pomocy kryteriów pozalegalnościowych, takich jak celowość czy gospodarność. 
14) Stanowisko komisji rewizyjnej pozostaje niezmienne i przedstawione radnym argumenty winny być brane przy ocenie przy uchwalaniu uchwały absolutoryjnej. 
c) dyskusja. 
Głos zabrał radny Krzysztof Michalak, który powiedział, że opinia RIO wręcz zmiażdżyła wniosek Komisji Rewizyjnej. Nie możemy ciągle się cofać do sprawy RZI. Ile razy to już było powtarzane, że są to błędy poprzedników? Nie możemy teraz traktować pieniędzy, które zostały zapłacone za czyjeś błędy jako utrata. Gdyby wójt się nie zgodził na zapłatę zasądzonego wyroku, to prawdopodobnie w przyszłości oskarżono by go o konieczność zapłaty dodatkowych odsetek. 
Wójt poprosił aby sekretarz Gminy Ewa Galicka odczytała uchwałę RIO, która została celowo zdaniem wójta pominięta i zmanipulowana przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
i burzy obraz całości sprawy. 
Sekretarz Gminy Ewa Galicka odczytała w całości Uchwałę Nr 3/Kr/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 01 czerwca 2020 roku. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska uzupełniła informacje na temat przyczyn niezrealizowanych inwestycji, do których odniosła się Komisja Rewizyjna. 
Zastępca wójta Anna Jankowska – Cepak powiedziała, że nie jest prawdą, iż wójt nie dopełnił wszelkich działań przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z przyczyn leżących po stronie wójta i jego pracowników. Czym innym jest pozyskiwanie środków, a czym innym ich rozliczenie. Czasami z przyczyn nie lezących po stronie Urzędu rozliczanie dofinansowania się wydłuża, zależy to od instytucji zewnętrznych – finansujących. 
Wójt powiedział, że działalność Urzędu podlega różnym wpływom, i nie należy przypisywać złej woli wójta w realizacji tego typu przedsięwzięć, ponieważ czynniki obiektywne często stają na drodze realizacji tego typu zadań. 
Głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Ossowski. Powiedział, że nie rozumie powodów, na podstawie których została przygotowana uchwała o nieudzieleniu absolutorium wójtowi. Jak słyszeliśmy RIO odrzuciła wszystkie zarzuty Komisji Rewizyjnej. Radny odniósł się również do wykonania inwestycji w Gminie w 2019 roku. Powiedział także, że będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem na podstawie opinii RIO i żadne naciski nie wpłyną na jego głosowanie. 
Radny Łukasz Wyszomirski powiedział, że radny Sławomir Ossowski jako apologeta wójta nie zaskoczył nas niczym nowym. Pyta czy Pan radny Sławomir Ossowski czuje się naciskany w jakikolwiek sposób? Zwrócił uwagę, że wszyscy będą głosowali ze swoim sumieniem. Radny zwrócił się do wójta z informacją, że bardzo go zmartwił fakt, iż powiedział takie słowa, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej manipuluje. Jaki miałby w tym cel? Dlaczego przewodniczący komisji miałby cokolwiek manipulować? Zarówno radni jak i mieszkańcy wyłuszczyli swoje uwagi do raportu o stanie Gminy, ale nikt nie zarzucił wójtowi manipulacji. Zwrócił uwagę, że wysłuchaliśmy opinię RIO dlatego, że wójt nie pojawił się na komisji, gdzie mógł wszystko wyjaśnić. Nikt się na wójcie nie mści, chociaż tak to jest przedstawiane. Radni oceniają fakty i wykonanie budżetu. Jeżeli niewykonanie funduszu sołeckiego, skutkuje uszczupleniem wpływów do budżetu, jest nieprzyjmowane, to o czym radni mają opiniować. Radny powiedział, że nieudzielenie, bądź udzielenie absolutorium to jest jedna strona medalu, dopiero liczba głosów pokazuje czy było jakieś zwarcie, bo czasem jest to różnica jednego głosu. Jeżeli różnica jest przytłaczająca, to może warto się zastanowić czy tyle osób się myli? Tylko jedna jest dobra? Radny zwrócił również uwagę, na sytuacje, gdzie wójt zaciągnął zobowiązanie finansowe poprzez niedokonanie rewizji wyroku na kwotę blisko 3 mln zł, skoro posiada pełnomocnictwo w uchwale budżetowej do 2 mln zł. Dodatkowo poddał pod sugestie fakt że ustawodawca dał możliwość radnym, przedstawicielom mieszkańców, możliwość udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. W związku z powyższym nie zgadzając się z pewnymi wyjaśnieniami RIO Rada Gminy miałaby rozkaz do wykonania. To po co tu siedzimy? 
Mecenas Maciej Dalka zwrócił uwagę, iż nie jest tak, że oceniając wniosek komisji, opinię RIO, swoje ustalenia radni podejmują swobodnie decyzję w tym zakresie. Swobodnie decyzję bez podstaw prawnych mogą radni podejmować przy wotum zaufania, co jest oceną raportu o stanie Gminy. Przy udzielaniu lub nieudzielaniu absolutorium też radni działają w granicach prawa i też będą oceniani prze RIO, która wyraziła swoją decyzję. Są to opinie niewiążące, ale wskazuje, że nie są to w pełni swobodne decyzje, powinny zostać oparte szczegółowymi wyjaśnieniami i ustaleniami, które radni poczynią i pełnym przekonaniem które poczynili wskazuje na winę organu wykonawczego. 
Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę, że jest to chyba pierwszy przypadek, kiedy mecenas zajmuje stanowisko w sprawie absolutorium, apeluje o ograniczenie wspierania wójta, od tego jest Rada Gminy i świetnie sobie z tym problemem poradzi. Rada ma pełną świadomość, że RIO może ich wezwać do uzupełnienia, bądź wyjaśnień. 
d) głosowanie. 
Radny Sławomir Ruge przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w związku ze wskazówkami mecenasa Macieja Dalki. Radny odczytał nowy projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
autopoprawka dot. zmiany treści projektu uchwały zgłoszona przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Sławomira Ruge. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Autopoprawka została przyjęta. 
  
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2019. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (4) 
Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski 
NIEOBECNI (1) 
  
Piotr Mądrzyński 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.32.2020 w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota 
za rok 2019. 
  
4) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023”. 
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Piotr Mądrzyński 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.33.2020 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2020 do 31.12.2023” 
Radny Krzysztof Michalak opuścił obrady. 
  
Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zarządził 10 minut przerwy i poinformował, że prowadzenie obrad przejmuje wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut wznowił obrady po przerwie 
Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami. 
Brak. 
Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami. 
Głos zabrała dyrektor GCK Violetta Drążkowska, która powiedziała, że jest im wstyd 
za radnych, na których również głosowali, podkreśliła że źle oceniając wójta, źle ocenili również ich (pracowników). Zwróciła, uwagę, że za nimi stoją również tysiące mieszkańców, a radnych jest tylko 21, z których oceną się nie zgadzają. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak wskazała, że dla wójta w pracy liczy się wynik oraz, że włożył dużo pracy aby odbudować wizerunek Gminy. Dlatego wraz z kierownikami referatów podziękowała za 2019 rok i powiedziała, że będą wójta nadal wspierać. 
Wójtowi zostały złożone podziękowania i wręczone kwiaty. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut odczytał pouczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poinformował, że czas przeznaczony na zabranie głosy wyznacza w wysokości 3 minut. 
Głos zabrał Pan Andrzej Szmytka radny Powiatu Bydgoskiego, który wnioskuje o: naprawę wiat autobusowych oraz konserwację studzienek opadowych i chłonnych, posprzątanie terenu w okolicach ulicy Dębowej i Czereśniowej w miejscowości Łochowo, koordynowanie koszenia traw przy trasach powiatowych, o dokonywanie przeglądów dróg przez Urząd, aby dokonywać bieżących napraw. 
Głos zabrała redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja, która powiedziała, że raport gminy, to nie plebiscyt na osobowość roku, mieszkańca, to nie pole do dzielenia, sortowania mieszkańców, promocji bliskich i znajomych. W przyszłym roku minie 20 lat od kiedy Pani redaktor zaangażowała się w sprawy tego samorządu. Pierwsza taka sesja jak dzisiaj, która w jej ocenie jest dramatyczna, nie było nawet w poprzedniej kadencji, kiedy Gmina została pozbawiona wójta na skutek jego pewnych działań. Pani redaktor zwróciła się do wójta słowami: Może zamiast tego poczucia krzywdy, które Pan prezentuje należałoby iść za głosem honoru, jeśli się go ma, i zrezygnować. Poprzedni wójtowie też mieli nieudzielane absolutorium, ale czegoś takiego jak niedopełnienie obowiązków, niegospodarność nie padało na sesji. To co się stało dzisiaj powinno być przyczynkiem do pewnej refleksji, ta Gmina jest bogata, co wykazał również raport. Ta gmina ma potencjał i prosi wójta o to, aby dał mieszkańcom szansę i sugeruje powrót na drogę pragmatycznego przedsiębiorcy. Oceniając to co się tu dzisiaj zdarzyło można odnieść wrażenie, że te szanse są blokowane.   
  
Pani Redaktor zadała pytania: 
Jakie działania podjął wójt w sprawie pomocy przedsiębiorcom w trakcie epidemii? Czy były zwolnienia z podatków? Czy wójt wystąpił z propozycją uchwały do Rady Gminy w spr. zwolnienia umorzenia itd.? 
W jakim celu została zakupiona folia ogrodowa (dot. wydatków na kwarantannę)? Można było odnieść wrażenie z opublikowanych zdjęć miejsc przygotowanych na kwarantannę, że była to folia służąca do przykrycia tych łóżek. Padła sugestia Pani redaktor, iż te przedmioty można było zakupić taniej. 
O ile spadły dochody z tytułu PIT i CIT w Gminie od marca? Jak można to szacować do końca roku? 
W grudniu 2018 roku wójt składał wniosek do prokuratury w sprawie wadliwej kanalizacji w Łochowie. Co z tą sprawą? Czy prokuratura podjęła działania, wszczęła śledztwo? Czy też może umorzyła? 
W związku z otrzymaną informacją od dyrektor Przedszkola Wróżka, że w sytuacji kiedy pracownikom były robione testy przed otwarciem ponownym placówki, mimo że u jednego pracownika nie było jeszcze potwierdzenia testów właściwych wójt wydał decyzję, żeby przedszkole otworzyć. Czy wójt zdawał sobie sprawę czym to może grozić? 
Pani redaktor odniosła się do realizacji sesji w trybie zdalnym, które od pewnego czasu są realizowane, które od pewnego czasu nie zapewnia zarówno mieszkańcom jak i radnym takiego udziału, który byłby niezniekształcony Czy wójt i przewodniczący rady są zadowoleni z jakości prowadzonych obrad w trybie zdalnym? Powinno się podjąć działania, aby te sesje były realizowane w takim programie, które zapewni możliwość swobodnych wypowiedzi radnych, ale też oglądania przez mieszkańców. 
Czy prawdą jest, że Pan Bogusław Raatz, z którym została podpisana umowa na wydawanie gminnego czasopisma wpłacał niemałe kwoty na kampanie wójta? 
Pani redaktor zwróciła uwagę, że od początku marca nie ma odpowiedzi na zadane pytanie Panu Krzysztofowi Kosiedowskiemu oraz na fakt, iż na stronie internetowej Gminy nie było informacji o możliwości zgłaszania się do debaty nad raportem dla mieszkańców. 
Głos zabrała Pani Małgorzata Kasperuk, która poinformowała, że w dniu dzisiejszym do Urzędu Gminy została złożona petycja w sprawie nielikwidowania orkiestry dętej, która działa w Gminie od 15 lat. 
Głos zabrała radna Patrycja Harczenko-Staszewska zadała pytanie czy został rozstrzygnięty przetarg na wywóz wód opadowych? Jeżeli taka, to jaka to firma oraz gdzie mogą taką potrzebę zgłaszać mieszkańcy? 
Kolejną osobą, która zabrała głos była radna Anna Banaszek, która wnosi o likwidację paczkomatu na ul. Borówkowej w Łochowie i przeniesienie go w inne miejsce. 
Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, wnioskuje o interwencję na ulicy Bocianowo i Biedronki w Zielonce w związku z ich zalewaniem po deszczach. Ponadto odniósł się do wypowiedzi dyrektora GCK Pani Violetty Drążkowskiej, Powiedział, ze jest wstrząśnięty jej wypowiedzią, że na sesji opiniuje radnych, wydaje się że jest to u nas już pewną normą. Radny zwrócił uwagę, że opiniując wójta nie opiniuje pracowników. Za Panią dyrektor też się trochę wstydzimy, wielokrotnie docierały sygnały od mieszkańców i radnych, gdzie świetlica w Zielonce jest kuriozalnym przykładem jak można zaniedbać pewne sprawy. Są podnoszone liczne skargi. Zastanawia się jak można było dopuścić do przejęcia orkiestry przez GCK ze szkoły podstawowej. Jak można przejmować cudzą pracę? 
  
Głos zabrała radna Aleksandra Lubońska, pyta o etap zaawansowania trzech inwestycji. Czy w związku z realizacją ulicy Azalowej może nastąpić obowiązek zwrotu środków? Czy w związku z otwarciem ofert na realizację inwestycji na działce 181/5 są realizowane dalsze działania? Na jakim etapie jest planowana inwestycja na ulicy Białej? 
  
Głos zabrała radna Magdalena Sznajder, która wnosi o interwencję na ulicy Bluszczowej w Cielu w związku z zalewaniem ulicy przez wody opadowe wypływające z firmy Bohamet. Wnosi również o interwencję w sprawie przystanku u zbiegu ulic Źródlanej i Toruńskiej przy ekspresówce oraz przystanku na ulicy Ciele Osiedle ponieważ są one niewłaściwie usytuowane. 
  
Głos zabrał radny Bronisław Balcerowski. Wnosi o interwencję na ulicy Dębowej i Jesionowej, gdzie studzienki kanalizacyjne są zaniżone. Zwraca również uwagę, żeby przed odbiorem zwrócić uwagę na wykończenie tej inwestycji. Wnosi również o zalanie asfaltem fragmentu drogi na ulicy Dębowej, gdzie były realizowane na drodze prace związane z dokonaniem przyłącza. 
  
Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że skomplikowanie spraw wymaga konsultacji 
z niektórymi referatami, precyzyjnie będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytania 
na piśmie.  
  
Ad. 12. Zakończenie obrad XXVII Sesji VIII Kadencji. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Białe Błota Henryk Sykut zakończył obrady Sesji Rady Gminy.   Przewodniczący Rady Gminy
   Jacek Grzywacz
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 14.07.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (25 czerwca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (25 czerwca 2020, 09:13:43)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (6 lipca 2020, 16:39:48)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310