PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 30.06.2020 r., od GODZ. 15:00. Sesja odbyła się w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

nagranie
nagranie do pobrania


Protokół 
z XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 30.06.2020 r. 
w trybie zdalnym w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 17:20. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Katarzyna Tomicka 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak; II Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Adwokat Joanna Cajtel; Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota; Mieszkańcy; 
Nieobecny radny Krzysztof Kocikowski. 
Porządek obrad: 
Otwarcie XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
1. Wybór sekretarza obrad. 
2. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
6) w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki. 
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 
4. Zakończenie obrad XXVIII Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XXVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 

Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór sekretarza obrad radnej Katarzyny Tomickiej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Katarzyna Tomicka 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz 
Radna Katarzyna Tomicka została wybrana sekretarzem obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przedstawił projekty uchwał do wprowadzenia do porządku obrad. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak wyraziła zgodę na wprowadzenie nowych projektów uchwał do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. - w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. - w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. - w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa. - w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. - w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.4.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz 
Do porządku obrad zostały wprowadzone nowe projekty uchwał. 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę. 
Radny Łukasz Wyszomirski pyta z jakiego źródła będą środki na naprawę kanalizacji na ulicy Wycieczkowej? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że środki zostały przesunięte z działu kary i odszkodowania. 
Radna Magdalena Sznajder pyta dlaczego zostały zdjęte środki z ulicy Białobłockiej 
w Kruszynie Krajeńskim? 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska poinformowała, że nie jest realne zrealizowanie zadania w br., identyczna sytuacja dotyczy ulicy Orzechowej w Zielonce. 
Radny Henryk Sykut pyta jak się kształtują dochody Gminy i czy będzie problem z realizacją budżetu po stronie dochodów? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że w najbliższym czasie pojawi się sprawozdanie półroczne. 
Radna Magdalena Sznajder pyta czy są znane różnice we wpływie podatków z powodu COVID-19? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że odnotowano spadek 
o około 70 tys. zł w porównaniu do maja 2019. 
Radny Sławomir Ruge zaproponował zmianę nazwy zadania dotyczącego naprawy kanalizacji na ulicy Wycieczkowej na „naprawa i modernizacja” zamiast „remont i naprawa”. 
Radny Sławomir Ossowski pyta czy wiadomo kto będzie zarządzał kanalizacją? 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że nie podjęto jeszcze decyzji. 
Radna Ilona Nowakowska pyta jakie jest źródło finansowania ulicy Strusiej? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że są to wolne środki 
z roku 2019. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta skąd będą wzięte pieniądze na spłatę wezwania z tytułu RZI 
w kwocie 2,406 mln i dlaczego nie omówiono tego wcześniej, ponieważ wezwanie jest 
z 22 czerwca? 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że wezwanie nie jest zobowiązaniem. 
Adwokat Joanna Cajtel przedstawiła proces analizy przedłożonego wezwania. 
Radny Łukasz Wyszomirski pyta przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sławomira Ossowskiego, dlaczego nie poinformował radnych na komisji o zaistniałej sytuacji z RZI? 
Radny Sławomir Ossowski odpowiedział, że dowiedział się o tej sytuacji tak samo jak wszyscy radni, w związku z tym nie miał tej wiedzy podczas obrad komisji. 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że naprawa i modernizacja kanalizacji
 w Łochowie, będzie generować duże koszty, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę studzienek z „40” na „120”. Natomiast w sytuacji zakończenia sprawy dotyczącej jej wadliwej budowy może się okazać, iż ówczesny wykonawca powinien za to zapłacić. 
II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski, odpowiedział, że będą wymiany co 2 lub co 3 studzienki na większy rozmiar. 
Radna Ilona Nowakowska pyta, dlaczego cała kwota na budowę ulicy Strusiej nie została zabezpieczona? 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska poinformowała, że środki są wpisane w WPF, ponieważ jest to inwestycja wieloletnia. 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że komunikacja nie jest płynna. Wezwanie do zapłaty wpłynęło 22 czerwca, a Radni otrzymali tą informację 29 czerwca. 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak zwróciła uwagę, że dokumentom został nadany bieg, a sama informacja została przekazana w terminie. Dokumenty zostały przekazane na życzenie radnych, co cały czas podkreślają, że chcą być o takich sprawach informowani. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta, kto będzie płacił za projekt ulicy Białej? 
Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak odpowiedziała, że środki są płatne w proporcjach 50/50 między inwestorem a Gminą. 
Radny Henryk Sykut poruszył temat wezwania do zapłaty i zastanawia się czy nie należałoby pozwać RZI za wprowadzenie w błąd Gminy z powodu złożenia nieprawdziwej deklaracji. 
Radna Ilona Nowakowska pyta dlaczego radny Sławomir Ossowski mówił, że radni nie chcą się zgodzić na budowę ulicy Strusiej? 
Radny Sławomir Ossowski odpowiedział, że wynikało to z wypowiedzi radnych, które padały na komisji między innymi radnej Aleksandry Lubońskiej oraz radnego Łukasza Wyszomirskiego. 
Radny Łukasz Wyszomirski odpowiedział, że zarówno przewodniczący Komisji Budżetu oraz zastępca wójta podczas obrad komisji mieli inne zajęcia, a niżeli poinformować o wezwaniu, które wpłynęło do Urzędu. Jeśli chodzi o ulicę Strusią, to nikt wcześniej z radnym Łukaszem Wyszomirskim nie rozmawiał na temat jej budowy. 
Radna Aleksandra Lubońska powiedział, że nieporozumienia wynikają z braku komunikacji. 
Radny Sławomir Ossowski powiedział, że pierwsze wzmianki na temat FDS padły na sesji 
w lipcu 2019 r., a dokładne informacje padły na komisji Budżetu i Finansów w grudniu. 
Przewodniczący poinformował, ze każde drogi, które będą budowane z dofinansowaniem, 
to będą miały jego poparcie, nawet jeśli będą z jednej miejscowości. 
Radny Sławomir Ruge poinformował, że nie zgadza się na faworyzowanie jednej miejscowości, ponieważ jest wiele innych sołectw, na których nie są prowadzone inwestycje. 
Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że należy się pochylić również nad ulicami zalewowymi, ponieważ mieszkańcy mają  z tym duże problemy. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Poprawka zgłoszona przez radnego Sławomira Ruge Naprawa i modernizacja kanalizacji Wycieczkowej w Łochowie . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Poprawka Radnego Sławomira Ruge została przyjęta. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez kierownika referatu Budżetu.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.34.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawki przedstawione przez kierownika referatu Budżetu.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Autopoprawka została przyjęta. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.35.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. 
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.36.2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2019 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2020. 
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Inspektor Aneta Malcer zgłosiła autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez inspektor Anetę Malcer. Numer uchwały w uzasadnieniu . 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Autopoprawka została przyjęta 
Radna Magdalena Sznajder pyta kiedy i w jaki sposób będą się obywały warsztaty terapeutyczne? 
Inspektor Aneta Malcer odpowiedziała, ze zajęcia będą się odbywały od września, a zabezpieczone środki są przeznaczone na wynagrodzenie terapeuty. Na zajęcia będzie się mógł zapisać każdy mieszkaniec. Grupy przewiduje się w wielkości około 20 osób. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.37.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2020. 
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
Inspektor Aneta Malcer zgłosiła autopoprawkę. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Autopoprawka zgłoszona przez inspektor Anetę Malcer. Numer uchwały w uzasadnieniu . 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Patrycja Harczenko-Staszewska 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.38.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Białe Błota na rok 2020. 
6) w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta, czy zdążymy zrealizować uchwalane programy? 
Inspektor Aneta Malcer odpowiedział, że program walki z otyłością będzie realizowany w roku szkolnym i jest wieloletni. Program szczepień przeciw HPV może być zrealizowany, dzięki temu, że szczepionki są dostępne, co jest potwierdzone pisemnie przez producenta. 
Radna Anna Banaszek pyta o programy walki z rakiem prostaty i rakiem piersi, czy coś wiadomo na ten temat? 
Inspektor Aneta Malcer odpowiedział, że oba programy zostały zaopiniowane negatywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.39.2020 w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025. 
7) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.40.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.. 
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.41.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński. 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.42.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
10) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że niektóre komisje mają w planie pracy omówienie materiałów na sesję, pomimo że w tym okresie nie ma sesji. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.43.2020 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta przewodniczącego Rady Gminy czy wróci do comiesięcznych sesji zwyczajnych? 
Przewodniczący odpowiedział, że od przyszłego roku rozważy taką sytuację jeżeli będzie taka wola radnych. 
11) w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.44.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG. 1510.1.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
12) w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.45.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.5.2020 w sprawie przywrócenia przez Radę Gminy Białe Błota sesji w trybie zwyczajnym i zaniechanie ograniczenia jawności działania samorządu, praw mieszkańców i wolności słowa. 
13) w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta jakich wymogów nie spełnia ta petycja? 
Radna Magdalena Sznajder odpowiedziała, że petycja nie zawierała adresu zwrotnego. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.46.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. 
14) w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.4.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.4.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.47.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.4.2020 w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
15) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak omówił projekt uchwały. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Kocikowski 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.47.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom. 

Ad. 5. Zakończenie obrad XXVIII Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz Zakończył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy. 
  
  
       Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Grzywacz
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 21.07.2020 r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (1 lipca 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (1 lipca 2020, 07:44:46)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (14 lipca 2020, 12:50:16)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217