PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 11.08.2020 r., od GODZ. 15:00. Sesja odbyła się w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

nagranie
plik do pobrania

Protokół 
z XXIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 11.08.2020 r. 
w trybie zdalnym w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do godziny 17:36. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz 
Sekretarz obrad: Sławomir Ruge 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
Radni Gminy Białe Błota; Wójt Dariusz Fundator Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak; Sekretarz Gminy Ewa Galicka; Radca Prawny Maciej Dalka; Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota. 
Nieobecny radny Krzysztof Michalak 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie XXIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
2) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
3) w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Białe Błota. 
4) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021. 
5) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. 
6) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5. Zakończenie obrad XXIX Sesji VIII Kadencji. 
  
Ad. 1. Otwarcie XXIX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz sprawdził obecność radnych na obradach Sesji Rady Gminy. Stwierdził quorum. 
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zaproponował kandydaturę radnego Sławomira Ruge na sekretarza obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wybór sekretarza obrad radnego Sławomira Ruge. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Sławomir Ruge 
NIEOBECNI (4) 
Anna Banaszek, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Radny Sławomir Ruge został wybrany sekretarzem obrad. 
Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wójt Gminy Dariusz Fundator zgłosił do porządku obrad trzy projekty uchwał: 
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota. 
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że termin przekazania projektów uchwał może skutkować ich nieważnością. Stwierdziła, że nie jest dopuszczalne rozszerzanie porządku obrad o sprawy, które nie są przedmiotem wniosku. Radna uważa, że projekt uchwały zmieniający budżet jest ważny z uwagi na zmiany w funduszu sołeckim, natomiast pozostałe powinny poczekać do sesji zwyczajnej, dlatego wnioskuje o głosowanie każdego projektu oddzielnie. 
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, że Sołectwo Przyłęki organizuje w dniu dzisiejszym również zebranie, na którym jest planowane dokonanie przesunięć w funduszu sołeckim, dlatego przyjemne zmiany w budżecie w dniu dzisiejszym nie będą kompleksowe. Ponadto jest do wprowadzenia wiele innych uchwał i radny nie jest przekonany, czy powinny one być wprowadzone do porządku obrad. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy wszystkie sołectwa dokonały zmian w funduszu sołeckim? 
Sekretarz Gminy Ewa Galicka poinformowała, że w tej uchwale są tylko cztery sołectwa, które dokonały prawidłowo zmian w budżecie, w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego. 
Radna Maria Wolsztyńska prosi o opinię radcy prawnego na temat możliwości wprowadzenia projektów uchwał, ponieważ według radnej są one obarczone wadą prawną i będzie 
to skutkowało ich unieważnieniem. 
Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, że ustawowy termin przekazania materiałów radnym na sesję dotyczy wniosku wraz z załączonymi projektami. Ustawa dopuszcza rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe uchwały za zgodą wnioskodawcy. W związku 
z powyższym nie będzie wady prawnej skutkującej nieważnością tych uchwał w przypadku ich podejmowania. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wprowadzenie poszczególnych projektów będzie realizowane przez indywidualne głosowanie. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał przez Wójta Gminy Białe Błota: - 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (3) 
Magdalena Burdanowska, Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (3) 
Magdalena Burdanowska, Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska 
PRZECIW (1) 
Krzysztof Kocikowski 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Przewodniczący rady Jacek Grzywacz poinformował, ze postanowił złożyć projekty uchwał mające na celu wyłonić wiceprzewodniczących komisji. Ma to na celu utrzymać prawidłowe działanie komisji. Kolejnymi projektami są uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 
ds. zmian Statutu Gminy Białe Błota oraz komisji doraźnej ds. zmian statutu jednostek pomocniczych w gminie. 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że komisje funkcjonują prawidłowo wtedy, gdy działają zgodnie z ustawą. W związku z tym, że przewodniczący nie jest w żadnym klubie, 
ani też projekty nie są przedkładane na wniosek grupy radnych to prosi o opinię radcy prawnego, czy istnieje ryzyko nieważności podjętych uchwał, jeżeli będą one wprowadzone. 
Radca prawny Maciej Dalka poinformował, że art. 20, ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym mówi o sytuacji wyjątkowej, w której wprowadzany projekt uchwały przez klub radnych nie wymaga zgody rady, aby znalazł się w porządku obrad. Przewodniczący proponuje dokonanie zmian w porządku na podstawie art. 20, ust 1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany 
w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poprosił o zgodę wójta na możliwość wprowadzenia nowych projektów uchwał do porządku obrad. 
Wójt wyraził zgodę na wprowadzenie projektów uchwał. 
Głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, który stwierdził, że ma wątpliwości 
co do wprowadzania tych projektów uchwał do porządku obrad. W ocenie radnego nieobecność przewodniczącego, czy panująca pandemia nie jest sytuacją, która paraliżuje prace Rady Gminy, dlatego zastanawia się skąd taki pośpiech przy wprowadzaniu tych projektów uchwał. Uważa, że nie ma potrzeby powoływania zastępców przewodniczących w ogóle, natomiast jeżeli już miałoby to mieć miejsce, to należałoby to przedstawić wszystkim radnym 
i przedyskutować to podczas posiedzeń komisji. 
Radny Bronisław Balcerowski prosi o informację jakie są przesłanki do wprowadzenia tych projektów, ponieważ argumentacja przewodniczącego jest niewystarczająca. Radny nie widzi potrzeby, żeby te projekty wprowadzać w dniu dzisiejszym. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta, czy następstwem powołania wiceprzewodniczących komisji będzie zwiększenie diet radnych? Każda funkcja pełniona w Radzie Gminy jest objęta gratyfikacją, nowo powołane osoby na te funkcję muszą liczyć się z tym, że będą musiały poświęcić więcej czasu. W dobie panującej pandemii jest spadek wpływów z tytułu podatków PIT i CIT. W związku z powyższym jest to kolejny argument przeciw wprowadzeniu tych projektów. 
Radny Sławomir Ossowski powiedział, że popiera słowa przedmówców. Nie widzi potrzeby powoływania zastępcy przewodniczącego w komisji Budżetu i Finansów, którą prowadzi. Podobnie jest w innych komisjach, gdzie nie ma chętnych do objęcia tej funkcji. Jeżeli chodzi o powołanie komisji doraźnej ds. zmian statutu Gminy Białe Błota, to jest wyjaśniony cel jej powołania w uzasadnieniu do projektu. W przypadku powołania komisji doraźnej ds. zmiany statutów jednostek pomocniczych w uzasadnieniu nie ma nic, co wyjaśnia przyczynę jej powołania. 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że docierają do niego sygnały, iż komisje nie opiniują wniosków oraz nie odpowiadają na pisma mieszkańców. Dlatego postanowił wprowadzić takie projekty uchwał, aby komisje mogły działać. Do radnych należy decyzja 
o wprowadzenie tych projektów do porządku. Jeżeli chodzi o statuty sołectw należy dopracować kadencyjność. 
Radna Magdalena Sznajder pyta czy komisja może procedować bez obecności przewodniczącego? 
Radca Maciej Dalka powiedział, że w jego ocenie istnieje możliwość obradowania komisji bez jego obecności, po wyznaczeniu osoby prowadzącej. Jednakże są pewne kompetencje, które ma wyłącznie przewodniczący komisji jak choćby jej zwołanie. 
Radny Krzysztof Kocikowski zauważył, że jeżeli istnieje problem z brakiem odpowiedzi na pisma ze strony komisji (czego nie zauważył), to w pierwszej kolejności należałoby spotkać się z poszczególnymi przewodniczącymi komisji i ustalić tego przyczyny, a nie powoływać wiceprzewodniczących. Radny odniósł się do słów wiceprzewodniczącego Rady Gminy Henryka Sykuta, ze rozwój potrzebuje zmian, natomiast wprowadzone zmiany wpłynęły 
na pogorszenie funkcjonowania komisji. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut stwierdziła, że jeżeli jesteśmy w państwie demokratycznym, to większość decyduje. To co zostało przyjęte to już historia, a teraz chcą przejść krok na przód. Wiceprzewodniczący proponuje zamknięcie dyskusji. 
Radca prawny Maciej Dalka doprecyzował wypowiedź, dotyczącą prowadzenia komisji. Gdzie w statucie jest zapis, że przewodniczący może zwoływać obrady i je prowadzić, natomiast 
w razie jego nieobecności może tego dokonać wiceprzewodniczący, w sytuacji jego braku posiedzenie komisji nie może się odbyć. 
Radna Magdalena Sznajder zauważyła, że w dobie koronawirusa należy brać pod uwagę sytuację, w której zdarzy się nieobecność przewodniczącego, co będzie skutkowało nieprzeprowadzeniem obrad. W sytuacji nieobecności przewodniczącego będzie mu potrącona dieta i te środki mógłby otrzymać jego zastępca, dlatego nie będzie dodatkowych kosztów. 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jeżeli będzie taka potrzeba to będzie można zwołać sesję nadzwyczajną i powołać wiceprzewodniczącego komisji. 
Radny Zbigniew Moroz jest zdania, że powinien być powołany wiceprzewodniczący. Wynika to z doświadczenia jakie miał będąc przewodniczącym komisji gospodarki. Jest również zdania, że każdy radny powinien pracować chociaż w jednej komisji. 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że sesja zwołana na wniosek powinna się zamknąć w obrębie uchwał proponowanych przez wójta, a sprawy związane z usprawnieniem prac rady być procedowane na komisjach. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył dyskusję i zarządził głosowania w sprawie przyjęcia poszczególnych projektów uchwał do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały: - w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (4) 
Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Karolina Lachowicz, Ilona Nowakowska 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 16, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (16) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (3) 
Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały: w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu 
i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (9) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Anna Banaszek, Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Jacek Grzywacz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (11) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (2) 
Krzysztof Michalak, Łukasz Wyszomirski 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Jacek Grzywacz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (11) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały - w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Jacek Grzywacz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (12) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 
Wyniki głosowania 
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (7) 
Jacek Grzywacz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (12) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Karolina Lachowicz 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały: w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG. 1510.7.2020 dotyczącego połączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (14) 
Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Maria Wolsztyńska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko-Staszewska, Aleksandra Lubońska 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
  
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad.. 
Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (20) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) 
Krzysztof Michalak 
Porządek obrad został przyjęty. 
  
Ad. 4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o rezygnacji Pani Lucyny Krasulak z pełnienia funkcji skarbnika gminy. Przewodniczący odczytał podziękowanie Pani Lucyny Krasulak za współpracę. 
Głos zabrał radny Henryk Sykut, który poinformował o okolicznościach, które doprowadziły do takiego stanowiska, że nie ma dzisiaj problemów z powołaniem skarbnika. Przedstawiciele Rady Gminy podjęli się negocjacji między Urzędem, a Panią Lucyną Krasulak. Na bazie tego zostało wypracowane stanowisko, że Pani Lucyna Krasulak złożyła wniosek, w którym rezygnuje z stanowiska skarbnika, co pozwala Gminie normalnie funkcjonować, ponieważ podczas nieobecności nie mogła wykonywać tych czynności. Radny powiedział, ze zawarcie tego kompromisu jest właściwe i stawia naszą Gminę w porządnym świetle, że potrafimy rozmawiać. Artykuły, które ostatnio pojawiały się w prasie, że jakaś wojna trwa, to radny jej nie widział. Można się różnić, co do stanowiska, ale nie dopuści do tego aby pisać że są prowadzone jakieś wojny i zachęca też pozostałych radnych, aby patrzeć w kierunku stabilizacji polityki gminnej. Zmiany kiedyś muszą się dokonać, w przypadku Pani Lucyny Krasulak Szkoda, że ta kariera musiała wcześniej się zakończyć, ale stan zdrowia nie pozwala jej dalej pełnić tych obowiązków. 
Wójt Dariusz Fundator powiedział, że dzięki postawie obecnej skarbik Lucynie Krasulak, która podjęła tą mądrą i rozważną decyzję, aby ustąpić z funkcji skarbnika, ale jednocześnie dalej wspierać gminę. To porozumienie, które nastąpiło między wójtem, a skarbnikiem to jest porozumienie, które dotyczy pracy Pani Lucyny Krasulak do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie ma takiej sytuacji, w której nie będziemy mogli skorzystać z jej wiedzy, doświadczenia 
i pomocy. Jeżeli stan zdrowia pozwoli na to Pani Lucynie Krasulak, to wójt powierzy jej funkcję zastępcy skarbnika. Wójt poinformował, że dla działania zgodne z prawem gminy poczynił działania mające na celu zapewnienia obsady na tym stanowisku, stąd ta inicjatywa. Wójt złożył podziękowania Pani Lucynie Krasulak za współpracę. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta z czyjej inicjatywy doszło do tego porozumienia? 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że Pani Lucyna Krasulak prosiła o nie komentowanie tej sytuacji na sesji, dlatego prosi o wycofanie pytania, natomiast sam wniosek został złożony przez Panią skarbnik. 
Radna Maria Wolsztyńska podziękowała za odpowiedź. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.49.2020 uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
2) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota 
  
Radna Maria Wolsztyńska pyta czy odbył się konkurs na stanowisko skarbnika gminy, jeżeli nie to na jakiej zasadzie wyłoniono kandydata? 
  
Sekretarz Gminy Ewa Galicka odpowiedziała, że procedura rekrutacyjna nie była oparta 
o konkurs. W ubiegłym roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko zastępcy skarbnika, gdzie zainteresowanie nim było niewielkie, a zgłaszający się kandydaci nie spełniali oczekiwań pod względem wymagań i wiedzy. W związku z tym zostały podjęte rozmowy 
z kandydatem, który pochodzi z Gminy Białe Błota. Negocjacje przyniosły efekt w postaci wyrażenia zgody na przyjęcie stanowiska skarbnika. 
  
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na fakt zwrócił uwagę, że informacja 
o zorganizowanym spotkaniu z kandydatką wpłynęła za późno, dlatego nie wszyscy radni mogli w nim uczestniczyć. 
  
Przewodniczący odpowiedział, że informacja była od 5 sierpnia, natomiast postara się, 
aby takie informacje wpływały jak najwcześniej. 
  
Radna Magdalena Sznajder zwróciła się z prośbą do radnych, aby wzięli odpowiedzialność 
za powierzone stanowiska. Uważa, że to co się dzieje teraz na sesji to jest parodia, ponieważ na wczorajsze spotkanie można było się połączyć również zdalnie i prosi o uszanowanie czasu pozostałych radnych, ponieważ oni tez pracują i mają dzieci i byli na tym spotkaniu, a osoby które są na emeryturach i urlopach nie zdążyły. 
  
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że wracając z Warszawy i prowadząc samochód ciężko jej było połączyć się zdalnie na spotkanie. Powiedziała również, że interesuje ją jawność procesu rekrutacji, ponieważ z tego, co zauważyła przeważyło miejsce zamieszkania 
  
Wójt odpowiedział, że kierował się przede wszystkim zasadą odpowiedzialności 
za sprawowaną funkcję oraz za finanse Gminy, dlatego poszukując osoby, która spełniałaby te kryteria starała się pozyskać osobę, o najwyższych kompetencjach i kwalifikacjach. Pani Katarzyna Strzygocka - Kowalska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Katedry Naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w specjalności rachunkowość oraz ukończyła wiele szkoleń i kursów o tematyce rachunkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych. Pani Katarzyna Strzygocka - Kowalska spełnia wymagania formalne do sprawowania funkcji skarbnika gminy określone w ustawie o finansach publicznych. Wójt zaznaczył że kandydatka posiada potencjał, który należy wykorzystać w szczególności jeśli chodzi o zarządzanie wpływami i deficytem Gminy. 
  
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 
Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Michalak 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.50.2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota. 
  
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, ze Pani Lucyna Krasulak ustępuje ze stanowiska skarbnika gminy z dniem 31.08.2020 r., a Pani Katarzyna Strzygocka – Kowalska obejmuje je z dniem 01.09.2020r. 
3) w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Białe Błota. 
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa przedstawił projekt uchwały. 
Radna Maria Wolsztyńska pyta czy grant w kwocie 200 tys. zł został już przyznany? 
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa odpowiedział, że została podpisana umowa z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, która jest instytucją nadrzędną i ona rozdziela dalej środki. 
Radna Maria Wolsztyńska poddaje pod dyskusję, czy w dobie pandemii oraz trudności lokalowych jakie są w budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach należałoby wstrzymać się z realizacją tego projektu. Wpływ mają na to również koszty jakie miałaby Gmina ponieść na jego realizację. 
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa odpowiedział, że zajęcia te nie będą prowadzone podczas zajęć dydaktycznych ponadto nie ma obostrzeń mówiących o zakazie wykorzystywania pomieszczeń. Ponadto będą wykorzystywane dodatkowe lokalizacje. Kosztem po stronie Gminy jest obsługa finansowo księgowa. Pozostałe koszty będą finansowane z projektu, środki będą wypłacane w transzach. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.51.2020 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Białe Błota. 
4) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021. 
Wyniki głosowania 
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (19) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (2) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.52.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym 2020/2021. 
5) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. 
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że ilość worków na śmieci nie jest adekwatna do ilości mieszkańców na danej posesji. Rodziny wielopokoleniowo ośmioosobowe otrzymują tyle samo worków co trzyosobowe. W związku z powyższym radny sugeruje uściślić regulamin. 
Wójt odpowiedział, że zmiany do regulaminu mają charakter dostosowawczy 
do obowiązujących przepisów, natomiast to o czym mówił radny Bronisław Balcerowski musiałoby być przygotowane na etapie sporządzania nowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Radca prawny Maciej Dalka powiedział, że to właśnie ustawa zobowiązała rady gmin 
w ubiegłym roku do podjęcia zmian regulaminu. Zaznaczył również, że w regulaminie jest zapis mówiący, iż na każdego mieszkańca musi być zabezpieczony pojemnik o pojemności minimum 15 litrów, ponadto wykonawca jest zobowiązany do odbioru każdej ilości śmieci wyprodukowanych przez gospodarstwo domowe. Pakiet startowy w wysokości 4 worków jest określany firmie, która wygrywa przetarg i dokonuje odbioru, ale należy wskazać, że firma musi odebrać wszystkie odpady właściwie posegregowane. 
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła również uwagę, na termin wystawiania worków 
do odbioru, ponieważ w niektórych przypadkach są one wystawione nawet trzy tygodnie przed odbiorem. Kolejnym aspektem jest utrzymanie pasów drogowych, które nie są utrzymane w porządku i czystości. 
Radny Krzysztof Kocikowski i radna Karolina Lachowicz opuścili obrady. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.53.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. 
6) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Radny Henryk Sykut pyta o możliwość wypracowania systemu przetwarzania odpadów zielonych we własnym zakresie, co pozwoli je wykorzystać we właściwy sposób oraz obniży koszt ich usuwania? 
Wójt odpowiedział, że przykładem utworzenia instalacji do przetwarzania odpadów zielonych jest Wielkopolska, niestety takiej instalacji w okolicy Gminy Białe Błota nie ma. Budowa biogazowni odpada, gdyż uzyskanie decyzji środowiskowej jest bardzo trudne i jest duży opór społeczny. Sprawy tego typu upadły na terenie całego kraju. Temat uruchomienia biokompostowni na terenie Gminy jest tematem do rozważań. 
Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że efektem kompostowania jest czarnoziem dość drogi poszukiwany w dzisiejszych czasach dlatego należałoby się nad tym pochylić, być może znalazłaby się osoba, która prywatnie przyjmowałaby odpady zielone. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.54.2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  
7) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota. 
  
Głosowano w sprawie: 
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.55.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białe Błota oraz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota. 
  
8) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (4) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.56.2020 w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych. 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Radny Bronisław Balcerowski pyta o ile zwiększyły się środki na kartę dla uczniów? 
Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak odpowiedziała, że to nie są środki 
na kartę, tylko na przedłużenie jej ważności. 
Głosowano w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.57.2020 zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 
Wznowiono obrady po przerwie. 
10) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 
Radny Henryk Sykut zadał pytanie czy prace związane ze zmianą Statutu Gminy Białe Błota 
i Statutów sołeckich wymagają powołania komisji, czy możemy to wprowadzić zmianami na sesji. 
Radca prawny Maciej Dalka odpowiedział, że wskazany przez RIO błąd w statucie można poprawić od ręki, natomiast jest kwestia tego, czy Rada chce dokonać innych zmian w statucie, ponieważ niecały rok temu dokonano w nim szerokich zmian. Zmiana statutu  gminy nie wymaga powołania komisji, jeśli chodzi o jednostki pomocnicze w związku z faktem, że nikt od dłuższego czasu nie przyglądał się nim Rada Gminy mogłaby się pochylić nad nim. 
Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, żeby komisje do obu statutów były w tym samym składzie. 
Radny Bronisław Balcerowski zasugerował, że najbardziej zorientowana w sprawach statutu jest komisja, która dokonywała jego zmian w ubiegłym roku, dlatego jej członkowie powinni ją na nowo zawiązać. 
Radny Henryk Sykut złożył wniosek, aby przesunąć projekt uchwały na kolejną sesję z uwagi na małą liczbę radnych pozostałych na obradach. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek radnego Henryka Sykuta w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały . 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Magdalena Burdanowska 
NIEOBECNI (7) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
Projekt uchwały została wycofany z porządku obrad. 
11) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Białe Błota. 
Radny Henryk Sykut złożył wniosek, aby przesunąć projekt uchwały na kolejną sesję z uwagi na małą liczbę radnych pozostałych na obradach. 
Głosowano wniosek w sprawie: 
Wniosek radnego Henryka Sykuta w sprawie zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad . 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Magdalena Burdanowska 
NIEOBECNI (7) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
Projekt uchwały została wycofany z porządku obrad. 
12) w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2020 dotyczącego przyłączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2020 dotyczącego przyłączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Henryk Sykut 
NIEOBECNI (7) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.58.2020 uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2020 dotyczącego przyłączenia działek budowlanych o numerach: 83/2, 83/3, 82/6, 80/185, 82/7, 80/186 zlokalizowanych przy ul. Albatrosa 
w Murowańcu o przyłączenie do sieci wodociągowej. 
  
18) w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach. 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji scharakteryzowała przedłożoną petycję 
i przedstawiła stanowisko komisji. 
Głosowano w sprawie: 
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach. 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7 
Wyniki imienne: 
ZA (12)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, 
Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) 
Jacek Krzyżanowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Magdalena Burdanowska 
NIEOBECNI (7) 
Patrycja Harczenko-Staszewska, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.59.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach. 
Ad. 6. Zakończenie obrad XXIX Sesji VIII Kadencji. 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz Zakończył obrady XXIX Sesji Rady Gminy.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (12 sierpnia 2020, 07:39:48)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (25 sierpnia 2020, 16:44:28)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 187