PROTOKÓŁ Z I SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 23.11.2018 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


plik do pobrania                                                                 Protokół

Z I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018r.  w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.  


Sesja trwała: od godziny 13.00 do godz. 16.40
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Krzysztof Kocikowski 
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 


Przebieg sesji został transmitowany i utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 W sesji udział wzięli:1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator
3. Zastępca Wójta Jan Jaworski,
4. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
6. Sołtysi;
7. Zaproszeni goście i mieszkańcy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Białe Błota.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białe Błota. 
5. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1. Otwarcie I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
Radny Bronisław Balcerowski  jako najstarszy wiekiem radny otworzył I Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. Powitał wszystkich obecnych na sesji w tym Wójta Elekta p. Dariusza Fundatora, byłego zastępcę wójta gminy Białe Błota p. Jana Jaworskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych, sołtysów, radnych rady gminy, gości, mieszkańców. Stwierdził quorum, przy obecności 20 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały. Poinformował, że radny elekt p. Jacek Krzyżanowski nie został ujęty na liście obecności dlatego, że nie ma postanowienia komisarza wyborczego o objęciu przez  p. Jacka Krzyżanowskiego mandatu radnego. Jeżeli wpłynie postanowienie komisarza wówczas ślubowanie p. Jacka Krzyżanowskiego zostanie złożone na następnej sesji rady gminy. Przekazał, że zostały przedłożone zaświadczenia radnym o wyborze na radnych gminy Białe Błota przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej p. Danutę Ferenschtain.

Pani Danuta Ferenschtain pogratulowała radnym gminy Białe Błota wyboru. Następnie wręczyła zaświadczenie wyboru na Wójta Gminy Białe Błota dla Pana Dariusza Fundatora.  

Ad.  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Radny najstarszy wiekiem  Bronisław Balcerowski  poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania. Następnie kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „Ślubuję”. Część radnych dodatkowo po słowie „Ślubuję” dodatkowo wypowiedziała formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Radny Bronisław Balcerowski wniósł o zmianę porządku obrad o dodanie następujących punktów:
Punkt 4. Wybór sekretarza obrad.
5. Projekty uchwał.
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023
2) Projekt uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.
3) Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
4) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Białe Błota.
5) Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
6) Złożenie Ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białe Błota. 

7. Podjęcie uchwał.

1) Projekt uchwały w  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
2) Projekt uchwały w  sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota, ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
3) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023
4) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota.
5) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia  przedmiotu jej działania oraz składu osobowego  w kadencji 2018-2023
6) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023
7) Projekt uchwały w sprawie  powołania Komisji Oświaty, Kultury Rady Gminy Białe Błota  oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023
8) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
9) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.
10) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
11) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. Radny Łukasz Wyszomirski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radny Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
Interpelacje i zapytania radnych
Wolne wnioski i zapytania
Zamknięcie obrad sesji. 

Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował wprowadzenie poprawki do treści uzasadnienia zmieniającej ilość radnych z 21 na 20

Radca prawny p. Edyta Ksobiak proponowała, aby zmiany dot. ilości radnych wpisanych w uzasadnieniu przegłosować przy każdej uchwale jeżeli taki zapis widnieje.

Głosowanie:
w sprawie ustalenia w sprawie zmian w porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Ad. 4. Wybór sekretarza obrad.
Radny Bronisław Balcerowski zaproponował radnego Krzysztofa Kocikowskiego na sekretarza obrad. Głosowanie:
w sprawie wyboru radnego Krzysztofa Kocikowskiego. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść regulaminu, która stanowi załącznik do projektu uchwały. 

Głosowanie:
projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.109.2018 w  sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

2) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

Radny Łukasz Wyszomirski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Ruge.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Wyszomirskiego.  

Radny Jacek Grzywacz zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Moroza. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Głosowanie:
w sprawie zgłoszonych kandydatów na  członków komisji Skrutacyjnej:
Radny Sławomir Ruge,
Radny  Łukasz Wyszomirski,
Radny  Zbigniew Moroz.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski.

Radny Bronisław Balcerowski wnioskował o przedstawienie kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Sławomir Ruge zaproponował kandydaturę radnego Łukasza Wyszomirskiego na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Łukasz Wyszomirski wyraził zgodę na objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Głosowanie:
w sprawie wyboru radnego Łukasza Wyszomirskiego na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Głosowanie:
projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Rada Gminy podjęła uchwałę  Nr RGK. 0007.110.2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

 3) Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
b) prezentacja (wystąpienie kandydatów)
c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
d) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór
e) przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego najstarszego wiekiem.

Ad. a) radny Łukasz Wyszomirski zgłosił kandydaturę radnego Bronisława Balcerowskiego. Radny Bronisław Balcerowski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Radny Krzysztof Michalak zgłosił kandydaturę radnej Marii Wolsztyńskiej.Radna Maria Wolsztyńska nie wyraził zgody na kandydowanie na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Białe Błota. Podziękowała za zgłoszenie jej kandydatury i wskazała, że jej kandydatem jest radny Bronisław Balcerowski. 

Ad. b) prezentacja (wystąpienia kandydatów). 

Radny Bronisław Balcerowski przedstawił swoją osobę. 

Ad. c) przeprowadzenie głosowania (tajnego).

Radny Łukasz Wyszomirski odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy oddali swój głos w głosowaniu tajnym. Radny Bronisław Balcerowski ogłosił 10 minutową przerwę. Poinformował, że została przygotowana lista z poszczególnymi komisjami i zaproponował, aby radni wpisywali się do komisji. Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Łukasz Wyszomirski odczytał  protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach Przewodniczącego Rady gminy i poinformował, że na Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota został wybrany radny Bronisław Balcerowski.  

Wyniki głosowania: 2 głosy ważne bez dokonania wyboru, 16 głosów za wyborem kandydata, 2 głosy przeciw. 

Radny Bronisław Balcerowski podziękował za oddane głosy. Następnie przejął dalsze prowadzenie sesji.
Zaproponował zmianę w treści projektu uchwały polegającej na skreśleniu słowa radnej i pozostawieniu słowa radnego. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki dot. wpisania do projektu uchwały przewodniczącego Rady Gminy p.  Bronisława Balcerowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Ad. d) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór.

Głosowanie:
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzającej wybór. 
 Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.111.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-20234) 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym składzie jak do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Członkowie komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pozostanie w  komisji skrutacyjnej.   Głosowanie:
w sprawie kandydatów na  członków komisji Skrutacyjnej:
Radny  Sławomir Ruge,
Radny Łukasz Wyszomirski,
Radny  Zbigniew Moroz 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie radnego Łukasza Wyszomirskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr. 0007.112.2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

5) Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

 Ad. a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił kandydaturę radnej Marii Wolsztyńskiej. Radna Maria Wolsztyńska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radna Katarzyna Tomicka zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego.

 Radny Sławomir Ossowski nie wyraził zgody na kandydowanie. 

 Ad. b) prezentacja (wystąpienia kandydatów).

Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła swoją osobę.

 Ad. c) przeprowadzenie głosowania (tajnego).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Łukasz Wyszomirski odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy oddali swój głos w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Łukasz Wyszomirski odczytał  protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady gminy i poinformował, że na Wiceprzewodniczącą  Rady Gminy Białe Błota została wybrana radna Maria Wolsztyńska. 

Wyniki głosowania 18 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 głos bez dokonania wyboru. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zgłosił autopoprawki do projektu uchwały dotyczące skreślenia słowa radnego i pozostawiania słowa radnej oraz wykreśleniu liczby 21 radnych i pozostawieniu 20 radnych. 

 Głosowanie:
autopoprawki Bronisława Balcerowskiego.

 Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie podjęcie uchwały w sprawie stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski.

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr. 0007.113.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023


6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Białe Błota.

Pan Dariusz Fundator Wójt Gminy Białe Błota odczytał rotę ślubowania: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Białe Błota. Tak mi dopomóż Bóg."

 Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski pogratulował wójtowi p. Dariuszowi Fundatorowi i podziękował za pracę na rzecz gminy zastępcy wójta p. Janowi Jaworskiemu. 

Pan Dariusz Fundator Wójt Gminy Białe Błota podziękował mieszkańcom gminy za udział w wyborach i dokonanie mądrych wyborów. Podziękował przybyłym gościom. Pogratulował nowo wybranym radnym. Zadeklarował wolę współpracy w podejmowaniu dobrych inicjatyw. Podziękował odchodzącym władzom za pracę na rzecz gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski  ogłosił przerwę do godziny 15.30

7. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski  odczytał nazwiska członków komisji, którzy wpisali się do składu Komisji Rewizyjnej:
Radna Magdalena Burdanowska, radny Sławomir Ruge, radna Anna Banaszek, radny Łukasz Wyszomirski.

Radny Łukasz Wyszomirski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Ruge na przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

Radny Sławomir Ruge wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

Głosowanie:
w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej: Burdanowska Magdalena Banaszek Anna Łukasz Wyszomirski, przewodniczący komisji rewizyjnej: Sławomir Ruge. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.114.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.


2) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski  odczytał nazwiska członków komisji, którzy wpisali się do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Radna Patrycja Harczenko i radny Jacek Grzywacz.

Radna Katarzyna Tomicka  na przewodniczącego komisji zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Grzywacza. 

Radny Jacek Grzywacz wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Głosowanie:
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji p. Jacka Grzywacza i członka  komisji Skarg Wniosków i Petycji p. Patrycji Harczenko.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.115.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

3) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski  odczytał nazwiska członków komisji, którzy wpisali się do składu Komisji  Budżetu i Finansów. Radna Ilona Nowakowska, radna Magdalena Burdanowska, radny Bronisław Balcerowski, radna Aleksandra Lubońska, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski. Wszyscy wymienieni radni wyrazili zgodę udział w Komisji Budżetu i Finansów

Głosowanie:
w sprawie wyboru członków komisji: Ilona Nowakowska Burdanowska Magdalena Bronisław Balcerowski Aleksandra Lubońska Henryk Sykut Sławomir Ossowski. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.116.2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

4) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota. 

Radna Magdalena Sznajder zgłosiła kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Radna Patrycja Harczenko zgłosiła kandydaturę radnej Ilony Nowakowskiej.

 Radny Sławomir Ossowski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącego komisji Budżetu i Finansów. Radna Ilona Nowakowska wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącej komisji Budżetu i Finansów. 

Głosowanie:
w sprawie kandydata na przewodniczącego komisji Budżetu i Finansów radnego  Sławomira Ossowskiego.

 Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (7) Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (12) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sławomir Ruge

Głosowanie:
w sprawie kandydatury na przewodniczącą komisji Budżetu i Finansów radnej Ilony Nowakowskiej. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wnioskował o poprawienie treści uchwały polegającej na skreśleniu radnego i pozostawieniu słowa: radnej.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawek zgłoszonych przez przewodniczącego rady gminy p.  Bronisława Balcerowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (15) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Głosowanie:
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Krzysztof Michalak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.117.2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów  Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

5) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali udział w Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
Radny Łukasz Wyszomirski, radna Ilona Nowakowska, radny Zbigniew Moroz, radny Sławomir Ruge, radny Piotr Mądrzyński. Radni, których nazwiska zostały odczytane wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 

Głosowanie:
w sprawie wyboru członków komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska: Łukasz Wyszomirski, Ilona Nowakowska, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Piotr  Mądrzyński. Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.118.2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

6) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego  w kadencji 2018 -2023

Radny Sławomir Ruge zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Wyszomirskiego na funkcję przewodniczącego komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Radny Łukasz Wyszomirski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego komisji. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odczytał poprawki do projektu uchwały polegające na skreśleniu słowa radnej i pozostawieniu słowa radnego oraz wpisaniu na przewodniczącego komisji radnego Łukasza Wyszomirskiego. 

 Głosowanie:
w sprawie poprawek zgłoszonych przez przewodniczącego komisji. Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4) Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak

Głosowanie:
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018 -2023.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.119.2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018 -2023.

7) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odczytał nazwiska radnych którzy zapisali się do komisji Oświaty i Kultury: Radna Aleksandra Lubońska, radna Kamilla Grzelak, radna Patrycja Harczenko, radna Maria Wolsztyńska. 

Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na udział w komisji Oświaty i Kultury.  

Głosowanie:
w sprawie składu  komisji Oświaty i Kultury radna  Aleksandra Lubońska, radna  Kamilla Grzelak, radna  Patrycja Harczenko, radna  Maria Wolsztyńska. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023.

 Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.120.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023. 

8) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Radna Anna Banaszek zgłosiła kandydaturę radnej Aleksandry Lubońskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski prosił o wykreślenie w projekcie uchwały słowa radnego o pozostawieniu radną oraz wpisaniu: przewodniczącą Aleksandrę Lubońską.Głosowanie:
w sprawie poprawek zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (15) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4) Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Krzysztof Michalak

Głosowanie:
w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2) Sławomir Ossowski, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.121.2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

9) Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odczytał nazwiska radnych, którzy zadeklarowali udział w komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota: radna Kamilla Grzelak, radna Anna Banaszek, radna Maria Wolsztyńska.
Wszyscy wyczytani radni wyrazili zgodę na udział w komisji. 

Głosowanie w sprawie:
wyboru kandydatów do komisji: radna Kamilla Grzelak, radna Anna  Banaszek, radna Maria Wolsztyńska.

 Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.122.2018 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018 –2023. 

10) Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska zgłosiła kandydaturę radnej Anny Banaszek na funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota. 

Radna Anna Banaszek wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawek dot. wpisania do projektu uchwały przewodniczącą Annę Banaszek i skreśleniu słowa radnego i pozostawieniu słowa radnej. 
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Głosowanie:
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.123.2018 w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.

11) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Radny Łukasz Wyszomirski przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.  

Radny Sławomir Ruge zaproponował wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3840 zł brutto, dodatek funkcyjny w kwocie 1000 zł, dodatek specjalny 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. Dodatek stażowy za wysługę odpowiedni do ilości przepracowanych lat. Łaczna kwota wynosi 5800 zł brutto, dodał że stawki zostały przygotowane przez grupę radnych. Mówił, że wójt dopiero zaczyna pracę w samorządzie, Stwierdził, ze  przez okres 3 miesięcy będzie się zapoznawał z funkcjonowaniem urzędu gminy. Proponowane wynagrodzenie nie jest najniższe, lecz adekwatne do posiadanych na chwilę obecną przez pana wójta umiejętności i wiedzy o strukturze i działalności urzędu. Mówił, ze podczas kampanii wyborczej pan wójt wielokrotnie wspominał o tym, że trzeba szukać oszczędności i ciąć koszty. Proponowana kwota jest średnią i realną na początku kariery pana wójta.

 Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski pytał jaki procent stanowi dodatek funkcyjny. Radny Sławomir Ruge odpowiedział, że jest to 50% ustawowego dodatku, maksymalna kwota wynosi 2000 zł 

Radny Krzysztof Michalak stwierdził, że według radnego Sławomira Ruge, wójt wybrany głosami mieszkańców powinien zarabiać mniej niż urzędnicy w gminie. Stwierdził, że radny Slawomir Ruge powinien się wstydzić. Wspomniał sytuację z poprzedniej kadencji, gdzie wielu radnych, którzy obecnie są radnymi dawali podwyżki ówczesnemu wójtowi przed jego aresztowaniem mimo, że wiedzieli, że dochodzi do skandalicznych sytuacji. 

 Radny Henryk Sykut  proponował, aby w dodatku funkcyjnym wpisać kwotę 2100 zł, co stanowi 100%Radna Karolina Lachowicz wnioskowała o przerwę. Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski ogłosił 3 minutową przerwę. 

Po przerwie głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski, który poinformował, że ustawodawca ustanowił obniżenie pensji dla samorządowców.  Były głosy od dużej części społeczeństwa, że nie znają wójta, ze wręcz oczekują minimalnej stawki, lecz część radnych nie chciała się na to zgodzić. Pojawiały się również głosy, że rada w sposób złośliwy będzie ustalała stawki dla wójta. Wynagrodzenie wójta składa się z czterech części, rada nie ma kompetencji do części związanej z wysługą lat. W widełkach kwota minimalna wynosi 3500 zł do 4800 zł, Gmina Białe Błota liczy ponad 20.000  mieszkańców, maksymalna stawka w kwocie 4800 zł według radnych dotyczy organu liczącego 100.000 mieszkańców. Mówił, że stawki nie zostały ustalone na minimalnej pozycji. Dodatek procentowy został ustalony na przyzwoitym poziomie 20% co daje kwotę w granicach 6.000 zł brutto. Odniósł się do wynagrodzenia prezydenta Bydgoszczy, który zarabia 12.000 zł brutto, a Bydgoszcz zamieszkuje prawie 360.000 mieszkańców. 

Radny Krzysztof Michalak nie zgodził się z wypowiedzią radnego Krzysztofa Michalaka, wskazują na wynagrodzenia wójtów sąsiednich gmin. Stwierdził, że jeżeli mają być oszczędności to przygotuje na sesję uchwałę o obniżeniu diet radnych.

 Radna Magdalena Sznajder poprosił radcę prawną p. Edytę Ksobiak o przedstawienie maksymalnych stawek wynagrodzenia dla wójta i przedstawienie wynagrodzenia urzędników w stosunku do uposażenia wójta. 

Radca prawny p. Edyta Ksobiak odpowiedziała, że wynagrodzenie wójta w gminie od 15.000 do 100.000, zgodnie z rozporządzeniem pracowników samorządowych waha się w granicach od kwoty 3600 zł do kwoty 4800 zł. Maksymalny dodatek funkcyjny wynosi 2100 zł, dodatek specjalny od 20 % do 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie. 

Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że porównywanie wynagrodzenia wójta do wynagrodzeń pracowników zawsze będzie obarczone błędem. Zwrócił się do radnego Krzysztofa Michalaka twierdząc, że nie będzie bronił swojej diety. Dodał, że nikt, oprócz radnego Sławomira Ossowskiego nie zapisał się do żadnej komisji. Wynagrodzenie, a dieta to dwie różne sprawy, bo dieta jest zwrotem kosztów.

 Radny Krzysztof Michalak odpowiedział, że nikt z części radnych nie zapisał się do żadnej komisji, gdyż zostali wspólnie wybrani przez mieszkańców, a wybór przewodniczącego, zastępcy i przewodniczących komisji został wybrany przed sesją. I część radnych nie miała żadnych szans, żeby w tym startować. 

Radny Łukasz Wyszomirski zapytał, skąd radny Krzysztof Michalak ma informacje, że funkcje zostały rozdane przed zapisami do komisji. Mówił, że otrzymał list intencyjny, w którym radni tej grupy proszą o to, aby mogli wpisywać się w sposób demokratyczny do każdej komisji. Nikt z tych radnych nie zadeklarował pracy na rzecz gminy tylko przychodzenie na sesję. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że list intencyjny został złożony do wszystkich radnych. Chciała odczytać treść listu intencyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że treść tego listu była publikowana w mediach Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że nie przedstawi treści listu, gdyż nie uzyskała na to pozwolenia. Dodała, że tym listem  radni chcieli zawalczyć o wspólną gminę. Pod listem podpisało się 6 radnych, inni radni nie podpisali chęci współpracy. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że dla radnego satysfakcją powinno być uzyskanie mandatu. Pytał, czy do rady idzie się po funkcje, czy po to, żeby sprawować mandat radnego i zgodne ze ślubowaniem sprawować obowiązki. Mówił, że pierwszy raz spotyka się z sytuacją, że oprócz jednego radnego nikt z grupy radnych  nie zapisał się do pracy w komisji. Obowiązkiem radnego jest praca w komisjach rady. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska przekazała, że posiada list intencyjny, który wzywa radnych do podjęcia działań na rzecz gminy i mieszkańców. Radni na początku sesji składali przysięgę, która nie rożni się od tego, co zawiera list intencyjny. Uważa, że dodatkowe podpisywanie i nawoływanie jest niepotrzebne, ponieważ radni złożyli ślubowanie, które zobowiązuje radnych do tego samego co jest w treści listu. 

Radny Sławomir Ruge odpwiedział na pytanie dlaczego wójt ma mieć mniejsze wynagrodzenie niż pracownicy pełniący funkcje kierownicze. Ustawa reguluje pewne widełki, pracownicy pełniący funkcję muszą mieć specjalistyczne wykształcenie i wygrać konkurs. Wójt jest z wyboru mieszkańców i bez znaczenia jest posiadane wykształcenie, wiedza i umiejętności. Okres 3 miesięczny będzie rozsądny do oceny jakości pracy wójta. 

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator stwierdził, że jest to paradoks demokracji, że inne osoby wybierają na urząd wójta, a inne ustalają pensję. Mówił, że jeżeli radni byliby pracodawcami to nie przyjąłby tej pensji. Jeżeli miałby dokonać wyboru to nie pracowałby w takim przedsiębiorstwie. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przekazał, że paradoksem jest, że to rada ustala wysokość zarobków, natomiast pracownikom ustawa ustala wyposażenie.  

Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że jest mu przykro, że pan wójt tak zareagował. Wynagrodzenie zostało wyliczone w sposób rzeczowy. Możliwe wynagrodzenie było znaczne podczas kampanii i przed kampanią wyborczą. Dodał, że docierały do niego sygnały, żeby nieznanemu człowiekowi nie dawać od razu wielkiego  kredytu zaufania. Minimalna kwota nie jest w żaden sposób umotywowana.Radna Karolina Lachowicz zaproponowała wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł, maksymalny dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł , 30% dodatku specjalnego.  

Głosowanie:
w sprawie wniosku radnej Karoliny Lachowicz.

 Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (7) Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (12) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Patrycja Harczenko

Głosowanie:
wnioseku radnego Henryka Sykuta dotyczący dodatku funkcyjnego w wysokości 2100 zł.

 Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 

0Podsumowanie |  ZA (7) Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie w sprawie:
wniosku radnego Sławomira Ruge.
Wynagrodzenie zasadnicze 3840 zł
Dodatek funkcyjny w wysokości 1050 zł
Dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

 Radny Sławomir Ruge dodał, że po trzech miesiącach rada ponownie rozpatrzy wynagrodzenie wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie |  ZA (13)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut

Głosowanie:
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Karolina Lachowicz, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr 0007.124.2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Sławomir Ruge zaproponował, aby kolejne sesje rady gminy odbywały się o godz. 15.00

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że należy wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.  

9. Wolne wnioski i zapytania.
Brak. 

10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zakończył obrady I sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.         

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                             Białe Błota
                                                                                                       Bronisław Balcerowski 

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić  do 17.12.2018r. Uwagi wnosi się z formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.                    metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 listopada 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (26 listopada 2018, 08:49:49)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (5 grudnia 2018, 14:36:01)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 373