PROTOKÓŁ Z III SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 21.12.2018r., o GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie


Protokół
Z III Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  21 grudnia 2018 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 18.40
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Magdalena Burdanowska
Protokolant: posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 

W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
6. Sołtysi;
7. Zaproszeni goście i mieszkańcy

Porządek obrad:
1. Otwarcie III sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał. 

1)  w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024,
3) w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
4) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
5) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.
6) w sprawie ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Ad. 1 Otwarcie III sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski otworzył III Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na sali jest 21 radnych i Rada Gminy może podejmować uchwały. Odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie na sekretarza obrad kandydatury radnej Magdaleny Burdanowskiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy p. Dariusza Fundatora i każda zmiana w porządku obrad wymaga zgody wnioskodawcy. Zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić projekty uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
-zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi  Nr RGK. 1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
-zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku.
-zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK. 1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator wyraził zgodę na wprowadzenie ww. projektów uchwał do porządku obrad. 

Radna Magdalena Sznajder w imieniu Klubu radnych „Lepsza Przyszłość” wnioskowała o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Głosowanie:
w sprawie zmiany porządku obrad. Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Patrycja Harczenko

Ad. 4. Podjęcie uchwał:1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały i autopoprawki.
Radny Krzysztof Kocikowski pytał, gdzie trafią pieniądze z inwestycji, które są ujęte w projekcie,  jeżeli przedstawiony projekt nie zostałby przegłosowany przez Radę Gminy. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że w zadania inwestycyjne z których są zdejmowane środki. W poprzednich uchwałach deficyt budżetowy był ponad 10.889.000 zł, źródło finansowania było 4.500.000 zł z kredytu i 6.389.000 zł z wolnych środków. Po dokonanych zmianach nie zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 4.500.000 zł i kredyt który był wcześniej źródłem sfinansowania spłaty rat kredytu i pożyczek. Wolne środki z ubiegłego roku w kwocie ponad 7 mln zł stają się źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 2.500.000 zł i źródłem sfinansowania spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ponad 6 mln zł. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił o petycjach, które wpływają do Rady Gminy, gdzie  mieszkańcy m.in. oczekują na realizację ulic, a w projekcie uchwały proponuje się zdjąć środki z tych ulic. Prosił o wyjaśnienie  tej sprawy.  

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała, że źródłem finansowania inwestycji, które były wpisane wcześniej do budżetu były kredyty. W sytuacji, gdy gmina nie zaciąga kredytów, zmniejsza się zadłużenie. Źródłem finansowania spłat jeżeli nie ma kredytu są wolne środki niewykorzystane z 2017 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska stwierdziła, że w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.644.714 zł  środków na wydatki inwestycyjne główne drogowe i zmniejszenie deficytu. Stwierdziła, że pozbawia się mieszkańców inwestycji na które czekali cały rok. Trudno mówić o pozytywnej polityce finansowej jeżeli dzieje się to kosztem inwestycji. Spowoduje to zapaść inwestycyjną. 

Radny Jacek Grzywacz pytał, co stanie się z pieniędzmi w nowym roku, które zostaną wycofane. Pytał o zdjętą kwotę 300.000 zł z utrzymania dróg i czy w tej sytuacji wystarczy środków na utrzymanie dróg. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że do bieżącego utrzymania dróg dodane jest 90.000 zł. W wykonaniu budżetu za 2018 rok dochody będą wykonane w 100%, natomiast wydatki w 70% 

Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o 10 minut przerwy

Po przerwie głos zabrał Wójt Gminy p. Dariusz Fundator. 

 Wójt Gminy p. Dariusz Fundator  przekazał, że prace nad budżetem na 2018 r., związane były z uporządkowaniem środków finansowych i inwestycjami na rok 2018. Inwestycje, które posiadają zewnętrzne źródła finansowania również przewidują wytworzenie deficytu na poziomie około 5.500.000 zł. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu dodatkowych elementów do 2019 roku to będą to elementy kosztów własnych. Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu inwestycji, które się nie odbyły w 2018 roku, a nie miały żadnych innych źródeł finansowania zewnętrznego pogłębią deficyt ogólny gminy. Celem jest zmniejszanie deficytu i zrealizowanie  części inwestycji. 

Radny Krzysztof Kocikowski zaproponował wykreślenie w projekcie uchwały wszystkich zmian oprócz zmiany dot. Centrum Rehabilitacji Revita i kwoty 65.000 zł na zakup samochodu. 

Radny Łukasz Wyszomirski przytoczył hasło z programu wyborczego  Wójta Gminy p. Dariusza Fundatora dot. wybudowania dróg i chodników z oświetleniem. Mówił o wykreśleniu ulic, które od kilku lat były przedmiotem dyskusji. Po analizie budżetu przedstawił stanowisko Klubu radnych „Wybieram Gminę Białe Błota” i przekazał, że będzie wnioskował za odrzuceniem zmian. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił o możliwości dofinansowania z funduszu rządowego, z funduszu unijnego na zadania inwestycyjne. 

Radny Henryk Sykut mówił, że zaproponowane zmiany przez wójta porządkują gospodarkę finansową. Jeżeli przesunięcia zostaną wstrzymane to chaos przejdzie na przyszły rok. Uważa, że  nie należy odrzucać poprawek, które zostały zgłoszone, środki pozostają w budżecie. 

Radny Łukasz Wyszomirski wymienił ulice, które wcześniej w budżecie zostały ujęte do realizacji, a obecnie nie zostaną wykonane. Poprzednia Rada obiecała mieszkańcom realizację wymienionych ulic. Prosił, aby Referat  Inwestycji poinformował o rzeczywistych kosztach wykonania inwestycji. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że inwestycje nie zostaną zrealizowane, bo kończy się rok budżetowy. Obecnie porządkowany jest budżet. Jest ciągłość władzy, leczy obecny wójt nie jest w stanie nadrobić przez 3 tygodnie tego, co zostało zniweczone przez 11 miesięcy. Na sali są obecni radni z poprzedniej kadencji, którzy nie reagowali przez 11 miesięcy, inwestycje zostały niezrealizowane i przez 3 tygodnie obecny wójt nie był w stanie zrealizować inwestycji, które nie zostały zrealizowane przez cały rok. Procedury przetargowe trwają kilkanaście tygodni. Na zakończenie VII kadencji mówiono, że ówczesny zastępca wójta p. Jan Jaworski reaktywował Referat Inwestycji. Pytała, co zmieniło się przez 3 tygodnie, że radny Łukasz Wyszomirski mówił na komisji w dniu 19.12.2018r  o paraliżu urzędu i niewydolności referatu Inwestycji.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska nie zgodziła się z wypowiedzią Zastępcy Wójta p. Anny Jankowskiej- Cepak, twierdząc że reagowała na opóźnienia realizacji inwestycji. Osobiście pilnowała realizacji ul. Judyma i ul. Sobótki w Białych Błotach. Na realizację ul. Judyma były zabezpieczone środki i został wyłoniony wykonawca. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła o świetlicy w Cielu i przeniesieniu środków z rozbudowy ścieżki pieszo- rowerowej na rozbudowę kuchni w świetlicy. Są to środki z funduszu sołeckiego, które muszą zostać spożytkowane do końca roku.

Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że realizacja budowy i wyposażenia świetlicy powinna być zakończona i oddana do użytku mieszkańcom. Odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Wójta p. Anny Jankowskiej- Cepak twierdząc, że nie mówił iż jest paraliż w urzędzie. Mówił że mieszkańcy czekali na realizację wcześniej wymienionych ulic. Jeżeli chodzi o fundusze sołeckie to w tym roku, dzięki referatowi Inwestycji przepada 200.000 zł, które sołectwa przeznaczyły na lampy.

Radna Magdalena Sznajder wnioskowała o dopisanie 20.000 zł na świetlice oraz 50.000 zł na  przebudowę instalacji gazowej. 

Radny Krzysztof Kocikowski wnioskował o wykreślenie zmian w projekcie uchwały z wyjątkiem propozycji zmiany w rozdziale 85295 -  pozostała działalność, kwota 65.000 zł na zakup samochodu oraz środków finansowych dotyczących świetlicy w Cielu tj. zakupu mebli i podłączenia gazu. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że uporządkowanie zadań w 2018 roku spowoduje przeprowadzenie analiz na rok 2019. Proponował pozostawienie projektu uchwały w przedstawionym kształcie. 

Radny Henryk Sykut zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały znajdują się pozycje typowo porządkowe.

 Radna Magdalena Sznajder wnioskowała o przerwę.Po przerwie głos zabrał radny Krzysztof Kocikowski, który  wnioskował o wykreślenie wszystkich zmniejszeń kwot dotyczących zadań inwestycyjnych - drogowych. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że po przegłosowaniu wniosku radnego Krzysztofa Kocikowskiego zmieni się cała konstrukcja budżetu, jak również Wieloletniej Prognozy Finansowej dlatego, że ulegnie zmianie deficyt budżetu. Muszą być wskazane źródła finansowania deficytu i spłaty rat kredytów. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że wszystkie pieniądze, które zostały zaplanowane pozostają w budżecie. Wzrosły dochody w wyniku tego, że nie zostały zrealizowane  inwestycje które nie mogą być zrealizowane do końca roku. Porządkowanie ma wyłącznie charakter księgowy. Zapewnił, że przy pracach nad  budżetem na rok 2019 będą uwzględniane propozycje i oczekiwania radnych. 

Radny Sławomir Ruge pytał, czy wójt jest w stanie zagwarantować, że w przyszłoroczny budżet zostanie zwiększony o kwotę, która nie została wykorzystana w roku 2018 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że dokonywanie zapewnień przed podjęciem planowania w tym zakresie nie może być wykonane. Różnica wskaźników musi być dokładnie wyliczona. Składanie zapewnień bez pokrycia nie byłoby działaniem odpowiednim. Mówił o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizacje inwestycji i o wspólnym konstruowaniu budżetu w sposób realny. 

Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że środki sołeckie zamiast trafić na realizację inwestycji trafią w zupełnie inne miejsce. 

Radny Łukasz Wyszomirski mówił, że Wójt nawołuje do współpracy, natomiast współpraca musi być z dwóch stron. Pytał dlaczego wójt z uporem walczy o wykreślenie ulic, które później nie wrócą do realizacji, bo nie ma takiego zapewnienia. Odczytał zapytanie, które zostało przekazane przez mieszkankę, jakie inwestycje wójt zaplanował w nowym roku? A jakie może wpisać na rok 2018 i dopisać nowe, nie burząc obecnej sytuacji i tworzyć nowego budżetu na rok 2019 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że prowizorium na rok 2019 nie jest kształtem obecnej administracji tylko poprzedników. Zaplanowane inwestycje generują ponad 5 mln deficyt. Uważa, że niezasadnym byłoby wykreślanie planów inwestycji, które mają zewnętrzne źródła finansowania. Niezasadnym byłoby dopisywanie w przyszłym roku większej ilości inwestycji, które mogłyby podwyższyć deficyt budżetowy o kolejne kilka milionów 

Głosowanie:
w sprawie wniosku radnego Krzysztofa Kocikowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak wnioskowała o przerwę.

Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby przejść do omawiania kolejnych projektów uchwał. 

Marek Staszczyk radny powiatu bydgoskiego mówił, że dyskusje merytoryczne powinny odbywać się na komisjach rady, a nie na sesji rady gminy. 
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że po wprowadzeniu zmian na rok 2018  deficyt wzrośnie do kwoty 7.144.000 zł. Przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.
 
Głosowanie:
w sprawie autopoprawka skarbnika gminy. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (14) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4) Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.132.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

2) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Białe Błota na lata 2018-2024

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak ze względu na dokonane wcześniejsze zmiany w projekcie budżetu proponowała zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i wprowadzenie tej uchwały na kolejnej sesji.

Głosowanie:
w sprawie zdjęcia uchwały z porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.133.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.134.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.135.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon. 

6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Inspektor Adam Ryfa przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą § 1 ust. 1 gdzie ulega zmianie liczba zezwoleń na kwotę 75, punkt, 1,2 i 3  zostaje zmieniony na 75. Ust. 2 zostaje zmieniony na 45, ust. 3 zostaje zmieniony na 75. W § 2 zostają wykreślone słowa: cmentarz, kaplica i figury związane z kultem religijnym, zakład przemysłowy, zakład opieki zdrowotnej lub obiekt sportowy. Następnie odczytał treść projektu uchwały z naniesionymi poprawkami. 

Sołtys miejscowości Ciele p. Mieczysław Wieczorek mówił, że uchwała nie była konsultowana z jednostkami pomocniczymi gminy, a taki zapis jest w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wnioskował o wykreślenie zapisu dot. konsultacji z jednostkami pomocniczymi gminy. 

Inspektor Adam Ryfa mówił, że konsultacje były przeprowadzone w formie elektronicznej. Na stronę Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna odpowiedź. 

Radny Sławomir Ruge zaproponował wykreślenie zapisu dotyczącego konsultacji z jednostkami pomocniczymi i dokonania  zapisu dotyczącego konsultacji z mieszkańcami.

 Radca Prawny p. Magdalena Bełza- Rojkowska zaproponowała zapis, że projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym w formie elektronicznej. 


Radna Magdalena Sznajder zaproponowała przerwę w celu odbycia  konsultacji z sołtysami. 

Po przerwie radna Magdalena Sznajder przedstawiła stanowisko, iż projekt uchwały został poddany konsultacjom podczas sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2018 r. z obecnymi na sesji sołtysami. 

Radca Prawny p. Magdalena Bełza- Rojkowska stwierdziła, że uchwała może zostać podjęta.
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki inspektora Adama Ryfy. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Magdalena Burdanowska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr  RGK. 0007.136.2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przedstawił autopoprawkę dot. zmiany daty podjęcia uchwały z 14 grudnia na 21 grudnia. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę na zapis dot. daty przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2018 roku. 

Ponownie przegłosowano plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

Głosowanie:
w sprawie zmiany daty I kwartału komisji rewizyjnej z roku 2018 na rok 2019

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:

w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.137.2018  w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

8) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK.1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK.1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.138.2018  w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK.1520.3.2018 dot. przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach w ramach inwestycji gminnych na rok 2019, podjętej w 2013 roku. 

9) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.139.2018  w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

10) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenie petycji Nr RGK.1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce.

Radny Jacek Grzywacz mówił o zapisie w projekcie uchwały dotyczącym przedstawienia stanowiska przez komisję na kolejnej sesji, która prawdopodobnie miałaby się odbyć 28.12.2018r. Komisja nie zdąży wypracować stanowiska w ww. sprawie. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odpowiedział, że w tym dniu odbędzie się sesja nadzwyczajna. 

Radna Karolina Lachowicz wnioskowała, aby powrócić do uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. Mówiła, że powinny być przegłosowane dwie autopoprawki do ww. uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenie petycji Nr RGK.1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK.1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.140.2018  w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji Nr RGK.1520.4.2018 dot. inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki Polnej w Zielonce. 

Radca Prawny p. Magdalena Bełza- Rojkowska sugerowała ponowne głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ponownie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota, ponieważ wcześniej zostały zgłoszone dwie autopoprawki. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki inspektora Adama Ryfy dot. ilości punktów sprzedaży alkoholu. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Jacek Grzywacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki inspektora Adama Ryfy dot. konsultacji, które odbyły się z sołtysami na sesji w dniu 21.12.2018r. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Głosowanie:
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (14)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Aleksandra Lubońska, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.136.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

11) Projekt uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Michalak przedstawił wysokość wynagrodzenia wójtów sąsiednich gmin. Stwierdził, że wynagrodzenie wójta Gminy Białe Błota jest niskie i powinno być podwyższone, ponieważ prawdopodobnie jest ono najniższe wynagrodzenie w Polsce. Dodał, że przed aresztowaniem poprzedniego wójta podwyższono wynagrodzenie. 

Radna Magdalena Sznajder przewodnicząca Klubu radnych „Lepsza Przyszłość” mówiła, że jest wnioskodawczynią uchwały, którą wprowadza się po konsultacjach z mieszkańcami. Dodała, że dotychczas wójt prawidłowo kierował bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentował ją na zewnątrz i zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały dot. podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wprowadził autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wprowadzeniu zapisu: Traci moc uchwała Nr RGK. 0007.124.2018r  

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki Przewodniczącego Rady Gminy.

 Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Patrycja Harczenko

Głosowanie:
w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie |  ZA (8) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Uchwała nie została podjęta. 

5. Zakończenie obrad III Sesji VIII Kadencji.Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt i zakończył obrady III Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                      Rady Gminy Białe Błota
                                                                                                         Bronisław Balcerowski 

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 14.01.2019r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 grudnia 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (27 grudnia 2018, 09:30:54)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (10 stycznia 2019, 11:04:02)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245