Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2017

stanowisko:

Nabór na stanowisko starszy opiekun w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie

miejsce pracy: w Gminnym Żłobku Integracyjnym
termin składania dokumentów: 25 sierpnia 2017  12:00Nabór na stanowisko starszy opiekun w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie
Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie ogłasza nabór na stanowisko starszy opiekun w Gminnym Żłobku w Łochowie. Przy zatrudnieniu na stanowisku pracy nie obowiązują zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela ze zmianami. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu. Przewidywany okres zatrudnienia od 1 września 2017 r.
 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia”  w Łochowie, ul. Okopowa 10

OPIS STANOWISKA: Opiekun zgodnie ze schematem organizacyjnym Żłobka, podlega Starszemu terapeucie
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie, 
2)  ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz   
      korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4)   wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
1.      pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
2.      osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
a)   co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b)   przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w punkcie 1.
3.      Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
5) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
6) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
7) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
8)   nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie
9)   cieszący się nieposzlakowaną opinią.


Dodatkowo pożądane:
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
- umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
- dobra organizacja pracy;
- kreatywność,
- wysoka kultura osobista.


OBOWIĄZKI 


Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
- przygotowywanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczej,
- podliczanie obecności dzieci,
- zarządzanie pracą grupy,
- przygotowywanie scenariuszy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,
- opieka, wychowanie oraz edukacja dzieci,
- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
- przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego, Regulaminów wewnętrznych  oraz Instrukcji i Zarządzeń obowiązujących w Żłobku,
- prace porządkowe.
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze Żłobek Gminny „U Misia” w Łochowie nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie  o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
-  list motywacyjny
-   życiorys zawodowy (CV) z klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
- oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt. 1, 2, 3, 5 ,6 , 7,8,9.
- scenariusz zajęć dla dzieci 2 letnich obejmujących zabawy: dydaktyczne, plastyczne, ruchowe oraz relaksację dla dzieci z tematu: „Adaptacja”


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.08.2017 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem „NABÓR  - Starszy Opiekun Łochowo” pocztą lub osobiście w sekretariacie Gminnego Żłobka w Łochowie, ul. Okopowa 10, w następującym trybie związanym z tym, że w miesiącu sierpniu żłobek jest zamknięty:
Pon, wt – w godzinach 12-15.00
Czw – pt – w godzinach 9-12.00
Za dotrzymanie terminu uznaje się wpływ dokumentów do Sekretariatu Żłobka. W dniu 25.08.2017. dokumenty będą przyjmowane do godziny 12.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie. Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych od 28 sierpnia 2017 do 1 września 2017.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota oraz na stronie internetowej Gminnego Żłobka.
 
 
 

Wytworzył: Iwona Nowak (10 sierpnia 2017)
Opublikował: Marek Jakubowski (10 sierpnia 2017, 13:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij