Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

stanowisko:

stanowisko urzędnicze – księgowa

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
termin składania dokumentów: 20 lutego 2018  17:00
GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ
       W  BIAŁYCH  BŁOTACH
                                                      
 
  ul. Betonowa 1A     86-005 Białe Błota     tel. (052) 34 94 824     fax. (052) 34 94 452   e-mail: gops.bialeblota@admin.com.pl    www.gops.bialeblota.pl        
Ogłoszenie Nr 1/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach
ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –  księgowa 1 etat 
 
 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:   GMINNY  OŚRODEK  POMOCY 
 
OPIS  STANOWISKA:  KSIĘGOWA  1 ETAT
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1.niezbędne : 
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (wówczas 2 lata stażu pracy na stanowisku księgowego),
 • wykształcenie minimum średnie ogólne oraz kurs księgowości budżetowej (wówczas 2 lata stażu pracy na stanowisku księgowego),
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.
 
2. dodatkowe :
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku,
 • w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz aktów wykonawczych.
 
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych w informatycznym systemie finansowo-księgowym.
2. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach analitycznych w informatycznym systemie finansowo-księgowym.
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania środków budżetowych i pozabudżetowych.
4. Sporządzanie sprawozdań do GUS-u.
5. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT.
6. Sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT 7 oraz JPK.
7. Uzgadnianie okresowo sald kont syntetycznych i analitycznych.
8. Przygotowywanie dokumentów księgowych do realizacji.
9. Przygotowywanie niezbędnych materiałów dla potrzeb analizy, planowania i wykonania budżetu oraz sprawozdawczości jednostki.
 
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
2. Praca jednozmianowa.
3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (CV) 
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
 • referencje
 • oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data
i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru
na stanowisko księgowa”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 17.00.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   testu   kompetencji   połączonego z rozmową kwalifikacyjną.
O miejscu i terminie przeprowadzeniu testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.bialeblota.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 07.02.2018r.
 

 
   


 
 
 
 
 

Wytworzył: Ewelina Marczak GOPS (13 lutego 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (13 lutego 2018, 16:32:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij