referent ds. świadczeń wychowawczych (Gminny Osrodek Pomocy Społecznej) - BIP w JST - Urząd Gminy w Białych Błotach
Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Anna Ciechanowska, Trzciniec 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka uzyskała największą liczbę punktów z testu kompetencji. Wykazała się tym samym znajomością zagadnień wymaganych
na stanowisku pracy. Pani Anna Ciechanowska została oceniona jako odpowiedni kandydat na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych.Wytworzył: Ewelna Marczak GOPS (28 czerwca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (28 czerwca 2018, 15:14:36)stanowisko:

referent ds. świadczeń wychowawczych

miejsce pracy: Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
termin składania dokumentów: 20 czerwca 2018  15:30Ogłoszenie Nr 6/2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach
ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –  referent ds. świadczeń wychowawczych 1 etat 
 
 
OPIS  STANOWISKA:  REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  1 ETAT
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
1.niezbędne : 
- wykształcenie minimum średnie ogólne,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- nieposzlakowana opinia.
 
2. dodatkowe :
- studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o profilu odpowiadającym zajmowanemu stanowisku pracy (administracyjne, ekonomiczne, prawne)
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,  
- znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku, w szczególności: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 
OBOWIĄZKI:
Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:
1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.
3. Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego.
4. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego.
5. Przygotowywanie decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego, generowanie z systemu informatycznego list wypłat, zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe.
6. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
7. Tworzenie bieżących aktualizacji wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych.
8. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji zadania.
9. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
2. Praca jednozmianowa.
3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
·       list motywacyjny
·       życiorys zawodowy (CV)
·       kserokopie świadectw pracy
·       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
·       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
·       kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
·       referencje
·       oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
·       oświadczenie o niekaralności
·       oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
·       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data
i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15.30.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21  listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   testu   kompetencji   połączonego z rozmową kwalifikacyjną.
O miejscu i terminie przeprowadzeniu testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.gops.bialeblota.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2018r.


Wytworzył: Ewelina Marczak GOPS (14 czerwca 2018)
Opublikował: Andrzej Pasek (14 czerwca 2018, 11:46:33)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (28 czerwca 2018, 15:14:36)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij