Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.11.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 4 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Walczak - Projekt Pracownia Projektowo - Konsultingowa, ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin., z ceną brutto 39 114,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie projektanta drogowego – 40% (max 40 pkt.)  Data wszczęcia postępowania

11.02.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdłuż ulicy Biedronki w Zielonce.

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.11.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 15 października 2019 r.

 

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie złotych:  czterysta 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 04.03.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (405kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ wraz z załącznikami (250kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (360kB) pdf

zawiadomienie o odrzuceniu ofert


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowaniainformacja o zawarciu umowy


ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

zawiadominie o odrzuceniu ofert (383kB) pdf
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (503kB) pdf


umowę w sprawie zamówienia podpisano w dniu 29.04.2019 r.

Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (11 lutego 2019, 14:45:28)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (6 maja 2019, 14:17:42)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij