Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Ptasiej w Murowańcu

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.12.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 7 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROJ-MASZ Dorota Cieszyńska, ul. Świętopełka 34e/1, 87-100 Toruń, z ceną brutto 37 884,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  Data wszczęcia postępowania

11.02.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Ptasiej w Murowańcu

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Ptasiej w Murowańcu.

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.12.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 15 października 2019 r.

 

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.03.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (405kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ wraz z załącznikami (250kB) zip

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

 

Zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (400kB) pdf

informacja o odrzuceniu ofert


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania


informacja o zawarciu umowy


ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


zawiadominie o odrzuceniu ofert (381kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty (785kB) pdf
umowę ws. zamówienia zawarto w dniu 14 maja 2019 r.


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (11 lutego 2019, 15:41:46)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (20 maja 2019, 13:34:28)
Zmieniono: informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 525

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij