zamówienie na:

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części. Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.44.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00

Data wszczęcia postępowania

20.05.2020 r.
Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Numer referencyjny sprawy RZP.271.44.2020.ZP3
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane we wskazanych poniżej terminach dla poszczególnych części:
nr 1 – 18 miesięcy,
nr 2 – 18 miesięcy,
 
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dla części:
nr 1- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
nr 2- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
 
  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2)      Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2020 r. godz. 10:00  
 

Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia Pełna treść ogłoszenia (2281kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (158kB) zip

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (508kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (20 maja 2020, 14:09:17)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (29 maja 2020, 12:28:51)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160