zamówienie na:

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części. Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.44.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: W zakresie cz. 1 i 2: Ofertę nr 2 złożoną przez Pracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, za cenę brutto: Cz. 1: 39.360,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Cz. 2: 45.141,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1.faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2.prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt), 2. Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).  

Data wszczęcia postępowania

20.05.2020 r.
Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Numer referencyjny sprawy RZP.271.44.2020.ZP3
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane we wskazanych poniżej terminach dla poszczególnych części:
nr 1 – 18 miesięcy,
nr 2 – 18 miesięcy,
 
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dla części:
nr 1- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
nr 2- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
 
  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2)      Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2020 r. godz. 10:00  
 

Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia Pełna treść ogłoszenia (2281kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ (158kB) zip

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (508kB) pdf

Wybór ofert i odrzucenie oferty Wybór oferty i odrzucenie (882kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (20 maja 2020, 14:09:17)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (16 czerwca 2020, 15:17:06)
Zmieniono: wybór ofert i odrzucenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434