Uchwała nr RGK.0007.143.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446,1579) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016. poz. 224, 437, 1893) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.143.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446,1579) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016. poz. 224, 437, 1893) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok.

§ 2. Źródłami finansowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, są środki finansowe Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 3. Celami Gminnego Programu i kierunkami działania są:
1) podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez ograniczenie dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim poprzez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym;
2) zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej, polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uzależnieniem;
3) stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej, zmierzających do modyfikowania stylu życia, propagowania zdrowia psychicznego, kondycji fizycznej, zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz innych używek wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie liczby programów profilaktycznych w szkołach z uwzględnieniem problemu narkomanii i sposobu zapobiegania temu zjawisku.
§ 4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży będzie polegało na:
1) organizowaniu i prowadzeniu w szkołach na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;
2) prowadzeniu konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowym stylu życia, wolnego od narkotyków i innych używek, oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu;
3) zakupie i upowszechnianiu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych;
4) organizowaniu i finansowaniu spotkań, szkoleń, prelekcji związanych z narkomanią dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, pedagogów, rodziców i członków komisji, policji, pracowników GOPS i innych grup zawodowych;
5) organizowaniu i finansowaniu spektakli teatralnych dot. problemu narkomanii.
§ 5. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii będzie polegało na:
1) udzielaniu pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) wspieraniu działalności stowarzyszeń i instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii;
3) prowadzeniu działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania;
4) nawiązaniu współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprowadzania narkotyków wśród dzieci i młodzieży, dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych;
5) współpracy ze służbą zdrowia, dotyczącej pomocy merytorycznej dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.
§ 6. Wydatkowanie środków z działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, przy czym przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę w wysokości: 10.000,- zł. na niżej wymienione zadania:
1) Organizowanie i prowadzenie w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Białe Błota programów profilaktycznych,
2) Zakup materiałów profilaktycznych dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Białe Błota, w szczególności publikacji multimedialnych,
3) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie form czynnego wypoczynku - konkursy, festyny, wystawy, wycieczki, zawody sportowe,
4) organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota pochodzących z rodzin dotkniętych nałogami, a w szczególności narkomanią.
§ 7. Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Białe Błota.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016. poz. 224, 437, 1893) podjęcie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok jest niezbędne w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, które są zadaniami własnymi gminy. Gminny program je uszczegóławia, wskazuje kierunki działań i środki na ich realizację

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
* uchwała zmieniona uchwałą nr RGK.0007.13.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.02.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok. oraz uchwałą nr RGK.0007.132.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31.10.2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:31:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 listopada 2017, 08:51:13)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460