Uchwała nr RGK.0007.144.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446, Dz. U. 2016. poz. 1579) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016. poz. 487) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.144.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. poz. 446, Dz. U. 2016. poz. 1579) oraz art. 4 ¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016. poz. 487) uchwala się, co następuje:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 rok


Rozdział 1.
Cele  ;i zadania  programu
§ 1. 1. Zmniejszenie w Gminie Białe Błota, występowania negatywnych zjawisk, powstałych w wyniku nadużywania oraz uzależnienia od alkoholu.
2. Promowanie trzeźwego oraz zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez dzieci, młodzież oraz dorosłych.
3. Zamierzone cele osiągane będą w drodze realizacji poszczególnych zadań.
§ 2. Zadania  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegają na ograniczeniu dostępności alkoholu poprzez:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży zgodnie z limitem - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy;
2) przestrzeganie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i zasad sprzedaży tych napojów - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) cofnięcie zezwolenia podmiotowi prowadzącemu sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - odpowiedzialny za realizację: Wójt Gminy.
§ 4. Działalność wychowawczo-profilaktyczna dotyczy:
1) realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych obejmujących dzieci i młodzież uczęszczających do przedszkoli oraz szkół na terenie gminy Białe Błota  - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy przedszkoli i szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
2) przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli oraz szkół na terenie gminy Białe Błota - odpowiedzialny za realizację: dyrektorzy przedszkoli i szkół, pedagodzy szkolni, urząd gminy;
3) przeprowadzania zajęć wychowawczo-profilaktycznych z grupą dzieci z rodzin z programem profilaktycznym w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - grupa terapeutyczna funkcjonująca przy Zespole Szkół w Łochowie oraz w świetlicy w Lisim Ogonie przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
4) zakupu materiałów edukacyjno-profilaktycznych dla szkół (multimedia, ulotki, książki) - odpowiedzialny za realizację: urząd gminy, dyrektorzy szkół;
5) rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Białe Błota poprzez finansowanie:
a) działalności świetlicy socjoterapeutycznej przy GOPS w miejscowości Ciele - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
b) organizacji zimowisk, półkolonii, kolonii i obozów letnich z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy;
§ 5. Rozwiązywanie problemów osób nadużywających napojów alkoholowych realizowane jest przez:
1) prowadzenie terapii z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi oraz rozszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy GOPS dla ofiar przemocy, członków rodzin osób z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) współdziałanie z Prokuraturą, Policją, poradniami odwykowymi - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz rozmów merytoryczno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych oraz członkami ich rodzin - odpowiedzialny za realizację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) kierowanie osób wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenie o nałogowy alkoholizm na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra)- odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) występowanie z wnioskiem do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
7) szkolenia na temat doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania w sytuacji zetknięcia się z tym problemem alkoholowym dla grup zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą (pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - odpowiedzialny za realizację: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 2.
Kontrola
§ 6. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi obejmuje:
1) przestrzeganie warunków działalności określonych w zezwoleniu- odpowiedzialny za realizację:  Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) kontrolę zgodności danych podawanych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
4) kontrolę, czy popełniono przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osobę odpowiedzialną za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
5) kontrolę, czy ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
6) kontrolę, czy zdarzają się w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7) kontrolę, czy miało miejsce wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8) kontrolę, czy sklepy na terenie Gminy Białe Błota prowadzą sprzedaż na kredyt lub pod zastaw - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota;
9) kontrolę, czy placówki handlujące alkoholem przestrzegają zakazu reklamy napojów alkoholowych - odpowiedzialny za realizację: Policja, Stanowisko d/s zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Rozdział 3.
Preliminarz
§ 7. Na podstawie uchwały nr RGK.0007.141.2016 Rady Gminy Biale Błota z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2017 rok ustala się zakres  działań finansowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym w związku z zagwarantowaniem na ten cel kwoty 310.000 złotych, który przedstawia się następująco:
1. Na zadania realizowane przez Urząd Gminy Białe Błota przeznacza się kwotę 113.000 złotych.
2. Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przeznacza się kwotę 197.000 złotych.
§ 8. 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za udział w jednym posiedzeniu wynosi: dla przewodniczącego – 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017  określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1456) dla członka – 14%  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016  określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 1456).
2. W przypadku gdy członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie pracownik Urzędu Gminy Białe Błota od wynagrodzenia naliczana będzie składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i na Fundusz Pracy  po stronie pracodawcy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Działania te w szczególności obejmują: - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć; - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, podejmujących działania z zakresu profilaktyki uzależnień i wspomagających rozwiązywanie problemów uzależnień. Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program jest kontynuacją działań rozpoczętych w minionych latach. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
* uchwala zmieniona uchwałą nr RGK.0007.12.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.02.2017 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r. oraz uchwałą nr RGK.0007.133.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31.10.2017 r. zmieniającą uchwałę w  sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (29 grudnia 2016, 14:37:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 listopada 2017, 08:59:20)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222