Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w rejonie ulicy Wysokiej, Ukośnej, Nektarowej, Niskiej i Poziomej w Prądkach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.34.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 
prowadzonego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Ewę Rucińską,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych przy ul. Wysokiej, Ukośnej, Nektarowej, Niskiej i Poziomej, na terenie części działek o nr ewid.: 5/62, 4/44, 5/65, 4/43, 4/45, 5/63, 4/42, 4/41, 4/9, 5/4, 4/7 obręb Prądki, gmina Białe Błota.
                             
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Derc (18 maja 2020)
Opublikował: Monika Derc (18 maja 2020, 09:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179