Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zespołu linii kablowych w rejonie ulicy Jodłowej w Prądkach i Zielonce (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
sygnatura: GPR.6733.3.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2020, znak: GPR.6733.3.2020.4, dla inwestycji polegającej na:
 
BUDOWIE ZESPOŁU LINII KABLOWYCH NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 45/6 OBRĘB PRĄDKI I NA DZIAŁKACH 275/2, 275/3, 277/6, 277/7, 299/11,299/12, 299/13 OBRĘB ZIELONKA ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 251/1, 299/9, 299/10, 299/14, 302/1, 416, 424 OBRĘB ZIELONKA, GMINA BIAŁE BŁOTA (w rejonie ulicy Jodłowej)
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Monika Derc (19 maja 2020)
Opublikował: Monika Derc (19 maja 2020, 15:02:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175