Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.05.2020 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie
 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.05.2020 r. 
od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, w trybie zdalnym.   
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Sławomir Ruge Przewodniczący Komisji, Katarzyna Tomicka Radna Gminy, Maria Wolsztyńska Radna Gminy. 

Nieobecny radny Piotr Mądrzyński 
 
Przewodniczący Komisji odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia komisji. 
 
Temat posiedzenia:
1. Omówienie Raportu o stanie Gminy.
2. Przygotowanie zakresu kontroli na miesiąc czerwiec 2020 rok.
3. Sprawy bieżące.
 
Przedstawiony porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 Przewodniczący Komisji przekazał, że raport o Stanie Gminy zgodnie z ustawą powinien być przedstawiony Radzie Gminy  do końca maja br. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania poprzedzone jest debatą nad przedstawionym raportem. 
  
Ad. 2 Przewodniczący Komisji przedłożył  dwa projekty uchwał dotyczące przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli. Temat pierwszej kontroli dotyczy zakresu wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń- maj 2019 r w porównaniu do okresu styczeń- maj
2020 r. Drugi projekt uchwały dotyczy kontroli w zakresie wydatków w dziale Promocja za okres styczeń- maj 2019 r. w porównaniu okresu styczeń – maj 2020 r. Projekty uchwał zostały przedłożone do Biura Rady Gminy celem wydania opinii przez kancelarię Radcy Prawnego. Przewodniczący Komisji wnioskował, aby przedstawione projekty uchwał za zgodą Wójta Gminy zostały wprowadzone do porządku Sesji Rady Gminy, która została zaplanowana na dzień 25.05.2020 r.  

Ad. 3 Przewodniczący Komisji p. Sławomir Ruge zaproponował kolejny termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 09.06.2020 r. godz. 14.30. 
Następnie dyskutowano na temat, kto powinien przygotować projekt uchwały dot.  udzielenia bądź nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy.   
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
Przewodniczący Komisji
                                                                                  Sławomir Ruge 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (22 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (22 maja 2020, 13:06:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231