Sołtys Sołectwa Białe Błota zaprasza na zebranie wiejskie, które jest planowane na dzień 26.05.2023 r. na godzinę 17:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, przy ul. Czystej 1 A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
2. Wybór przewodniczącego zebrania wiejskiego.
3. Wybór sekretarza  (protokolanta) zebrania wiejskiego.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.
5. Omówienie zmian w funduszu sołeckim na rok 2023.
6. Dyskusja na temat zmian środków funduszu sołeckiego na 2023 r.
7. Wybór komisji skrutacyjnej i sposobu głosowania.
8. Głosowanie i przyjęcie uchwał w sprawie zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 r.
9. Zamknięcie zebrania wiejskiego.Załączniki:

Zaproszenie na zebranie sołeckie- skan