Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Gminy Białe Błota może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Gminy Białe Błota nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Białe Błota w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota;
  • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy;
  • przesłać na numer fax: (+48) 52 323 90 80;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bialeblota.eu;
  • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Uprzejmie informujemy, że w przypadku wskazania sposobu udzielenia informacji publicznej w formie e-mail, lub jako przesyłka pocztowa niezbędne jest wskazanie odpowiednio adresu e-mail, lub adresu korespondencji ze wskazaniem imienia i nazwiska. W przypadku wskazania sposobu udzielenia informacji publicznej jako odbiór osobisty - zaleca się podanie numeru telefonu celem kontaktu w sprawie. Nie podanie powyższych danych może uniemożliwić organowi udzielenie informacji publicznej.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota z siedzibą urzędu przy ul. Szubińskiej 7, reprezentowana przez Wójta Gminy Białe Błota. Kontakt do IOD pod adresem e-mail: iod@bialeblota.eu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub c) RODO i zgodnie z ustawą z 6 września 2001r., o dostępie do informacji publicznej. Pozostałe informacje w zakładce RODO.

* Pole wymagane


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Wójta Gminy, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.