a:49:{s:4:"name";s:85:"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";s:19:"Gmina Białe Błota";s:9:"createdBy";s:44:"Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota";s:11:"createdDate";s:10:"2019-11-29";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:3511:"

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r.,  nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od dnia 23 maja 2016r.

Powyższy dokument (treść uchwały, załączniki: opisowy i graficzne-mapowe) jest dostępny po otwarciu odsyłacza:

Uchwała Nr RGK.0007.56.2016

oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach, pokój nr 4, w godzinach pracy Referatu: 7.30-15.30  (poniedziałek, czwartek),  7.30-17.00 (wtorek) lub 7.30-14.00 (piątek).

Wójt Gminy Białe Błota wydaje na wniosek wypis i wyrys z wyżej wymienionego Studium (stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827), opłata za wydanie dokumentu wynosi  łącznie 50 zł (30 zł za wypis i 20 zł za wypis).

Informacje ogólne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi podstawowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, dotyczy całego jej obszaru i jest uchwalane przez radę gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych i stanowią wytyczne do podejmowanych działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązująca od 2003r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła relacje prawne między studium a planami miejscowymi – zamiast spójności ustaleń planu ze studium wymagana jest obecnie zgodność rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Studium jest dokumentem określającym wizję rozwoju przestrzennego gminy oraz działania mające doprowadzić do realizacji tej wizji, a jego ustalenia są wprowadzane w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty Archiwalne

Studium aktualnie obowiązujące zastąpiło uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Natomiast pierwszym dokumentem było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, uchwalone przez Radę Gminy Białe Błota uchwałą Nr XXVIII/235/2001 z dnia 15 lutego 2001r. (STUDIUM NIEAKTUALNE) 
Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2020-10-07 11:37:44";s:8:"editDate";s:19:"2020-10-07 11:37:44";s:6:"editBy";s:4:"1016";s:10:"editorName";s:6:"Szymon";s:13:"editorSurname";s:5:"Pater";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Obszar";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:19:"Gmina Białe Błota";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}