Podatek od środków transportowych

 

Wymiar podatku od środków transportowych: 

Pracownik do kontaktu: Małgorzata Mackiewicz
Tel. 52 311 17 73, Pokój nr 7


e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Opłata skarbowa: brak opłaty za zgłoszenie
 
Podstawa prawna:

Art. 8 - art. 12b  ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 11170 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015  roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025) 

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane:  

- składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,

- odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.     

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:  

- I rata płatna - 15 luty, 

- II rata płatna - 15 wrzesień, 

Numer rachunku Gminy Białe Błota

74 81421020 0000 3098 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota,

ul. Guliwera 13, tel. 052 3814092Wymagane dokumenty:

deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT-1/A

Załączniki:
przedłożyć do wglądu dokument na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności, mających wpływ na powstanie / wygaśnięcie obowiązku podatkowego (umowa kupna-sprzedaży pojazdu, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu). 

Opłata skarbowa: brak opłaty za zgłoszenie

 

Druki obowiązujące od 01.01.2019 roku


DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych - PDF XLS


DT-1 A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych PDF XLS