Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Gminy Białe Błota

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, natomiast linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • link do serwisu zewnętrznego otwiera się w tym samym oknie,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-22

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Szymon Pater

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Piotrowskiego 7-9 85-098 Bydgoszcz

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Szymon Pater

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: sekretariat@bialeblota.eu

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 52 311 17 00

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można pod nr telefonu 52 311 17 00 lub  mailowo, sekretariat@bialeblota.euDostępność architektoniczna:

Dostępność wejścia do budynku

 • Budynek Urzędu Gminy Białe Błota posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.
 • Wejście do budynku głównego Urzędu Gminy Białe Błota znajduje się od strony ul. Szubińskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd.
 • Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy Białe Błota, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Gminy Białe Błota uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 52 311 17 00  bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bialeblota.eu.
 • Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Białe Błota odbędzie się w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Dla osób na wózkach dostępne jest tylko Biuro Obsługi Klienta.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

 • Pochylnia przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Białe Błota
 • brak platformy, informacji głosowej, pętli indukcyjnych

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych na parkingu przy Urzędzie Gminy Białe Błota.

Prawo wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Jest dostępne.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W Urzędzie Gminy Białe Błota jest jeden pracownik, który ukończył 3 stopnie SJM i kontynuuje naukę PJM.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (25,66KB).docx
wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (570,95KB).pdf

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Raport dostępności