Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie

link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/445810

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.21.2021.KZP

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1.                 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp".

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

2.                 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Gminy Białe Błota.

3.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.           Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ulicy Cyprysowej 
w Łochowie – etap I – obejmuje przebudowę fragmentu drogi od ulicy Grabowej do ulicy Jałowcowej.

Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.2.           CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

Główny przedmiot: 

45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg. 

3.3.           Specyfikacja Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SWZ" lub „Specyfikacją". 

3.4.           Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w kosztorysie ofertowym oraz tomach II i III niniejszego SWZ.