Brak treści artykułu

Załączniki:

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.
Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.
Rachunek Zysków i Strat za 2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r.
Informacja dodatkowa za 2020 r.