Zarządzenie nr SG.0050.28.2017
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 21 marca 2017

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) zarządzam, co następuje:

§1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez i wydarzeń skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Gminy Białe Błota ustanawia się zasady przyznawania   Patronatu Honorowego Wójta Gminy Białe Błota.

§2. Regulamin objęcia Patronatem Honorowym Wójta Gminy Białe Błota stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§3. Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym stanowi załącznik nr 2.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej KulpaZałączniki:

Załącznik Nr 1 - Regulamin
Załącznik Nr 2 - przyznanie Patronatu Honorowego