Znak sprawy: RZP.271.36.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami branży elektrycznej na zadaniach:
A. Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce
B. Budowa ulicy Topolowej (od ulicy Szosa Nakielska do ulicy Letniskowej), ulica Letniskowa (od ulicy Topolowej do Wczasowej), ulica Wczasowa (od ulicy Letniskowej do Plażowej), ulica Plażowa (od ulicy Wczasowej do ulicy Biwakowej) w Łochowie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz dokumentacji projektowej stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do dnia zakończenia realizacji inwestycji  (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.04.2022 r.).


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/469609

Unieważnienie

 Załączniki:

Unieważnienie