Znak sprawy: RZP.271.37.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele – zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. „Budowa zaprojektowanej altany w Cielu”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470270

Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 22.06.2021 r.

 

 

 Załączniki:

Wyjaśnienia treści zapytania z dn. 22.06.2021 r.