Znak sprawy: RZP.271.40.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Utrzymanie skwerów na terenie Gminy Białe Błota"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 1 listopada 2021 r.


Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470381

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty