ZARZĄDZENIE  Nr 60/2021 

WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA 
z dnia 26 sierpnia 2021 
 
Zmieniające zarządzenie nr 56/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”. 


Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w załączniku do zarządzenie 56/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian §5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1:

§ 1. 

§5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty konkursowe należy składać: w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota, w Biurze Obsługi Klienta - parter p. nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: nazwa podmiotu, obszaru realizowanego zadania oraz nazwy zadania: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich Dziennego Domu Pomocy." w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 roku do godz. 10.00.”

§ 2. 

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 10 września 
2021 roku”

§ 3.

Pozostała treść pozostaje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Wójta

Anna Jankowska - Cepak