ZARZĄDZENIE NR 61/2021

WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 26 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z poźn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej,
wskazanych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, opiniującej oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,,Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”, o których mowa w Zarządzeniu Nr 56/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

§2

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Białe Błota zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,

2)      posiadają znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych,

3)      udokumentują znajomość obszaru tematycznego, którego dotyczy nabór, w ramach którego posiadają kompetencje do oceny ofert,

4)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

5)      nie podlegają wyłączeniu z postępowania konkursowego określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. z poz. 735),

6)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

§ 3

1.    Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko jednego kandydata.

2.    W przypadku braku zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe, komisja konkursowa zostanie powołana bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

§ 4

1.    Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

2.    Wyboru członka komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Białe Błota.

3.    Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

4.    Posiedzenia komisji odbywać się będą w obiektach Urzędu Gminy Białe Błota, w godzinach pracy urzędu.

§5

1.    Nabór na członków komisji konkursowej upływa z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

2.    Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.    Wypełnione formularze należy dostarczyć: 

a)      bezpośrednio do Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota - Biuro Obsługi Klienta – parter pokój nr 1;

b)      za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota;

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: e- mail sekretariat@bialeblota.eu.

§ 6

Skład komisji konkursowej określi Wójt Gminy Białe Błota na podstawie odrębnego zarządzenia.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 13 sierpnia 2021 roku 
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert celem wyboru realizatora zadania wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, 
ul. Osiedle 4c oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich Dziennego domu pomocy

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Wójta

Anna Jankowska - Cepak


 

Załącznik do zarządzenia nr  61/2021

Wójta Gminy Białe Błota z dnia 26.08.2021 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

kandydata reprezentującego organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,,Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”, o których mowa w Zarządzeniu Nr 56/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 5 sierpnia 2021 roku.

 

 

I. DANE DOTYCZACE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
 

1. Imię i nazwisko kandydata
 
 

2. Adres e- mail
 
 

3.Telefon kontaktowy
 
II. DANE ORGANIZACJI LUB PODMIOTU ZGŁASZAJACEGO KANDYDATA
 

1.Nazwa organizacji/ podmiotu
 

2. Forma prawna
 

3.Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego status prawny, miejsce zarejestrowania
 

4.Adres siedziby organizacji/ podmiotu
 
 
5.Adres e- mail
 

6.Zasięg oddziaływania organizacji/ podmiotu
 

7.Funkcja kandydata 
pełniona w organizacji wraz z opisem działalności
  

8.Uzasadnienie kandydatury

(doświadczenie w pracy z projektami organizacjach

pozarządowych, znajomość obszaru tematycznego)
 
9. Osoby uprawnione do reprezentacji

organizacji/ podmiotu
Imię i nazwisko/ funkcja/ Czytelny podpis
1. 
2. 
3. 
                                         ……………………………………………………………………

czytelny podpis prezesa/ przewodniczącego organizacji
 

Oświadczam, że:

1. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Nie występują w stosunku do mojej osoby okoliczności powodujące wykluczenie z Komisji Konkursowej wskazane w art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r. 1057 z późn. zm.).

3. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru i udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Białe Błota w 2020 roku. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią „Klauzuli informacyjnej” będącą załącznikiem  Nr 1 niniejszego formularza.

                                                                                 ……………………………………………………………………

  Data i czytelny podpis kandydata