Znak sprawy: RZP.271.78.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt ul. Dzięciołowej w Zielonce

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 30 listopada 2022 r. od daty podpisania umowy.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/505020

Zmiana treści zapytania z dn. 17.09. 2021 r.

Informacja z otwarcia ofertZałączniki:

Zmiana treści zapytania z dn. 17.09. 2021 r.
Informacja z otwarcia ofert