Znak sprawy: RZP.271.104.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont budynku Urzędu Gminy Białe Błota

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz projekcie technicznym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 19 grudnia 2021 r. od daty podpisania umowy.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/527319

Informacja z otwarcia ofertZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert