Znak sprawy: RZP.271.111.2021.ZP3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa ulicy Guliwera w Białych Błotach na odcinku o nawierzchni bitumicznej - projekt

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 28 grudnia 2021 r. od daty podpisania umowy.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/538499

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 30.11.2021 rZałączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 30.11.2021 r