Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Tabela skrótów
Nazwa skrócona Pełna nazwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
BRG Biuro Rady Gminy
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz.U.
Dziennik Ustaw
KPUW Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje
OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
OZWK Ośrodek Zamiejscowy Wydziału Komunikacji
PE Parlament Europejski
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
p.o. Pełniący/a obowiązki
PUP Powiatowy Urząd Pracy
PZP Prawo Zamówień Publicznych
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RGP Referat Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
RI Referat Inwestycji
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RO Referat Organizacyjny
RZP Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy
SG Sekretarz Gminy
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
UE Unia Europejska
UG Urząd Gminy
USC
Urząd Stanu Cywilnego
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
z up. Z upoważnienia
ZWiUK Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych