Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
Termin: 14.02.2022 r., godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka: 
1. Informacja Wójta Gminy Białe Błota w sprawie wykonanych inwestycji w roku 2021. 
2. Plan realizacji budowy oświetlenia 2022.
3. Materiały na sesję. 
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, pytania.

Komisja Rewizyjna
Termin: 14.02.2022 r. godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka: 
1. Rozpoczęcie kontroli problemowej "Kontrola Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami w Gminie Białe Błota w zakresie realizacji i nadzoru nad zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi w 2021 roku". 
2. Sprawy bieżące w tym materiały na sesję.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Termin: 15.02.2022 r., godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Sprawy bieżące i omówienie materiałów na sesję.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Termin: 21.02.2022 r. godz.14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka: 
1. Spotkanie członków komisji z dyrekcją placówek oświatowych z terenu Gminy Białe Błota.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Szkołach Przedszkolu, Żłobku Gminy Białe Błota za rok szkolny 2020/2021.
3. Omówienie bieżących problemów społecznych i socjalnych mieszkańców Gminy Białe Błota.
4. Przedstawienie bieżącego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej.
5. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Finansów 
Termin: 23.02.2022 r. godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4a.
Tematyka:
1. Utrzymanie zimowe i letnie dróg – sprawozdanie za 2020 r . Jakie zostały wydatkowane środki finansowe na poszczególne zadania.
2. Analiza inwestycji drogowych w Gminie Białe Błota pod względem:
- nowych projektów zawartych w budżecie gminy i WPF w br.,
- przygotowanych, aktualnych projektów z wyszczególnieniem ewentualnych zdezaktualizowanych,
- projektów realizowanych, 
- projektów zrealizowanych, 
- całkowitych kosztów inwestycyjnych.
Analiza z uwzględnieniem:
    - podziału na sołectwa, 
    - długości dróg lub odcinków objętych inwestycją w odniesieniu do wszystkich istniejących w danym sołectwie,
    - źródeł finasowania,
    - czasu realizacji.  
3. Sprawy bieżące.Załączniki:

Terminarz