Wymagane dokumenty

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma być przeprowadzona wymiana ogrzewania,
 2. zgoda właściciela/administratora na zmianę ogrzewania,
 3. w przypadku gdy istnieje współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli,
 4. kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej (oryginał do wglądu) – dot. tylko zmiany ogrzewania na gazowe,
 5. pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu właściciela lokalu) wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł za przedłożenie pełnomocnictwa, płatnej na konto: Gmina Białe Błota, Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota, nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001. Pełnomocnictwo dla małżonka, rodziców, dzieci lub rodzeństwa jest zwolnione z tej opłaty,
 6. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, jest zobowiązany przedłożyć:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Opłaty

Bez opłat.

Termin realizacji wniosku

W ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Białe Błota, Referat Ochrony Środowiska, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, pokój nr 10.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi (wyciąg z regulaminu udzielania dotacji)

Warunkiem  niezbędnym  do  uzyskania  dofinansowania  jest  posiadanie nieekologicznego  źródła  ogrzewania. W celu  ustalenia  zgodności  danych  z wniosku z danymi faktycznymi zostaną przeprowadzone, przez uprawnionych pracowników Urzędu, oględziny  lokalu  lub  budynku.  Z czynności  oględzin  zostanie  sporządzony  protokół. Po  zakończeniu  prac  związanych   ze  zmianą  sposobu  ogrzewania  ubiegający  się o dofinansowanie  jest  zobowiązany  złożyć  w Urzędzie  następujące  dokumenty:  

 1. kserokopia faktury VAT z wyróżnioną wartością zakupu kotła (brutto) bez usługi montażu  lub dodatkowego wyposażenia (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia protokołu odłączenia starego  kotła  oraz  podłączenia  nowego  sporządzonego  przez uprawnionego instalatora (oryginał do wglądu), kserokopia opinii kominiarskiej (oryginał do wglądu),
 3. certyfikat zgodności lub świadectwo/zaświadczenie badań lub etykiety efektywności energetycznej lub wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklaracja zgodności - dt. tylko w przypadku montażu kotła klasy 5 na paliwa stałe,
 4. oświadczenie w zakresie przelewu przez Urząd przyznanej dotacji na rachunek bankowy (należy podać dane właściciela rachunku, bank, nr rachunku).

 Dofinansowanie  jest  przekazywane  na  zasadach  określonych  w umowie,  nie wcześniej niż po dostarczeniu dokumentów wyżej określonych. Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie będzie następować według wpływu tylko kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku pod uwagę będzie brana data wpływu uzupełnienia.

Nie  przyznaje  się  zaliczek  na  wykonanie  zadania.  Wypłata  dofinansowania następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów.  Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym. Dotacja  może  być  przyznawana  jednokrotnie  na  określony  lokal  lub  budynek mieszkalny.  

Dofinansowanie polega na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczające niską emisję, związane ze zmianą sposobu ogrzewania, wymianą kotłów c.o.  lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 50 %  poniesionych  kosztów  nabycia  ekologicznego  urządzenia  grzewczego,  nie  więcej jednak niż 3000 zł.  

Przez  ekologiczne  urządzenia  grzewcze  należy  rozumieć

 • kotły klasy 5 na paliwo stałe, w tym: kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690 z późn. zm.) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, 
 • kotły elektryczne, olejowe, gazowe,
 • pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego.

Za nieekologiczne źródła ogrzewania uznaje się wszystkie źródła ogrzewania, które nie zostały wymienione powyżej. 

 Nie przyznaje się dofinansowania: 1) na zakup przenośnych urządzeń grzewczych  2) na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach 3) do wymiany systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy od początku lokal lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego 4) do modernizacji istniejącego ogrzewania ekologicznego 5) do kosztów eksploatacji 6) na modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) 7) w przypadku lokali posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne 8) do usługi montażu pieca ekologicznego lub zakupu jego dodatkowego wyposażenia.

Ubiegającym się o dofinansowanie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc  de minimis w rybołówstwie.

Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania  na proekologiczne należy złożyć przed wymianą kotła nieekologicznego.

Procedury wnioskowania o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne:

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami (dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku lub prawo do dysponowania nieruchomością w odpowiednim zakresie, zgodę właściciela/administratora na zmianę ogrzewania, w przypadku gdy istnieje współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli, kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej (oryginał do wglądu) – dot. tylko zmiany ogrzewania na gazowe).
 2. Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu oględzin lokalu lub budynku w celu ustalenia zgodności danych z wniosku (potwierdzenie posiadania nieekologicznego źródła ogrzewania).
 3. Dostarczenie dokumentów wymaganych po wymianie ogrzewania (kserokopia faktury - oryginał do wglądu, kserokopia protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez uprawnionego instalatora- oryginał do wglądu, kserokopię opinii kominiarskiej- oryginał do wglądu, kserokopia certyfikatu zgodności lub świadectwa/zaświadczenia badań lub etykiety efektywności energetycznej lub wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklaracja zgodności – dotyczy tylko w przypadku montażu kotła klasy 5 na paliwa stałe – oryginał do wglądu, oświadczenie w zakresie przelewu przez Urząd przyznanej dotacji na rachunek bankowy - należy podać dane właściciela rachunku, bank, nr rachunku.
 4. Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu oględzin lokalu lub budynku w celu potwierdzenia zainstalowania nowego ekologicznego urządzenia grzewczego.
 5. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
 6. Wypłata dofinansowania.


Załączniki:

Karta informacyjna
Formularz rozliczenia dotacji
Formularz rozliczenia dotacji
Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne
Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne