Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma być przeprowadzona wymiana ogrzewania.
 2. Zgoda właściciela/administratora na zmianę ogrzewania.
 3. W przypadku gdy istnieje współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli – druk oświadczenia w załączeniu.
 4. Kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej (oryginał do wglądu) – dot. tylko zmiany ogrzewania na gazowe.
 5. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu właściciela lokalu) wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa, płatnej na konto: Gmina Białe Błota, Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota, nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001 – druk w załączeniu.
 6. Fotografie aktualnie zamontowanego, przeznaczonego do wymiany źródła ciepła wraz oświadczeniem – druk oświadczenia w załączeniu.
 7. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743.):
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 9. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 311) albo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 nr 121 poz. 810).
 10. Oświadczenie w zakresie możliwości dokonania przelewu przez Urząd Gminy Białe Błota przyznanej dotacji celowej na rachunek bankowy (należy podać dane właściciela rachunku, bank, nr rachunku).

Opłaty:

Bez opłat.

Termin składania wniosku:

Od 1 lutego do końca sierpnia danego roku budżetowego.

Termin rozliczenia dotacji:

Do końca września danego roku budżetowego.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Białe Błota, Referat  Ochrony Środowiska, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, pokój nr 10.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Uwagi (wyciąg z regulaminu udzielania dotacji):

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie nieekologicznego źródła ogrzewania. Osoba ubiegająca się o dotację celową jest zobowiązana złożyć, w terminie od 1 lutego do końca sierpnia danego roku budżetowego, przed wymianą ogrzewania, wypełniony wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z załącznikami określonymi w pkt I.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, zwanej dalej umową.

Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Liczba przyznanych dotacji jest limitowana wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok. Dotacja może być przyznawana jednokrotnie na dany lokal lub budynek. 

Po  podpisaniu umowy oraz zakończeniu  prac  związanych  ze  zmianą  sposobu  ogrzewania, osoba która otrzymała dotację,  zobowiązana jest złożyć  w Urzędzie formularz rozliczenia dotacji (załącznik nr 3 do uchwały) wraz z następującymi dokumentami:

 1. Kserokopią faktury VAT z wyróżnioną wartością zakupu kotła (brutto) bez usługi montażu (nie dotyczy pompy ciepła) lub bez dodatkowego wyposażenia (oryginał do wglądu) - jeśli na fakturze nie ma wyszczególnionej ceny nowego źródła ogrzewania – oświadczenie wystawcy faktury o cenie źródła ogrzewania (nie dotyczy pompy ciepła).
 2. Kserokopią protokołu odłączenia starego kotła oraz podłączenia nowego sporządzonego przez instalatora (oryginał do wglądu).
 3. Imiennym dokumentem zezłomowania/kartą przekazania odpadu/formularzem przyjęcia odpadów metali (kotła przeznaczonego do wymiany).
 4. Kserokopią opinii kominiarskiej (oryginał do wglądu – nie dotyczy pompy ciepła, kotłów elektrycznych, kolektorów słonecznych przeznaczonych do ogrzewania budynku/lokalu).
 5. Dokumentacją fotograficzną zainstalowanego nowego źródła ciepła wraz z oświadczeniem, że załączone do formularza rozliczenia dotacji fotografie nowego urządzenia grzewczego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz przyjęcia odpadów metali.       

Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie będzie następować według wpływu tylko kompletnych wniosków. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku pod uwagę będzie brana data wpływu uzupełnienia. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, podlegają odrzuceniu.

Dofinansowanie polega na dotacji udzielanej jednorazowo i wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji ograniczających niską emisję, związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, wymianą kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze o których mowa w § 5 uchwały, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Przez  ekologiczne  urządzenia  grzewcze  należy  rozumieć:

1) kotły klasy 5 na paliwo stałe, w tym: kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, kotły na pellet, ekogroszek (bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,

2) kotły elektryczne,

3) kotły gazowe,

4) kotły olejowe,

5) kolektory słoneczne przeznaczone do ogrzewania lokalu lub budynku mieszkalnego,

6) pompy ciepła.

Za nieekologiczne źródła ogrzewania uznaje się wszystkie źródła ogrzewania, które nie zostały wymienione powyżej.

Nie przyznaje się dotacji celowej:

1) na nabycie przenośnych urządzeń grzewczych,

2) na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach,

3) na wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy w lokalu lub  budynku mieszkalnym występuje system ogrzewania ekologicznego,

4) na modernizację istniejącego ogrzewania ekologicznego (w tym również na korzyść ogrzewania niskoemisyjnego),

5) na koszty eksploatacji,

6) w przypadku lokali posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne,

7) na usługę montażu pieca ekologicznego (z wyjątkiem pompy ciepła) lub zakupu jego dodatkowego wyposażenia.

Ponadto, w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu lub ciepła systemowego, w ramach programu nie udziela się dotacji na zakup kotła na paliwo stałe w tym budynku.

Ubiegającym się o dotację celową może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowanego na terenie Gminy Białe Błota. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dofinansowanie – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

Zgodnie z art. 252 pkt 1 Ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Procedury wnioskowania o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne:

 1. Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w pkt I.
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Poinformowanie o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej.
 4. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
 5. Wypłata dotacji w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 6. Wykonanie inwestycji.
 7. Rozliczenie dotacji do końca września danego roku budżetowego, tj. dostarczenie dokumentów wymaganych po wymianie ogrzewania (formularz rozliczenia dotacji wraz z załącznikami).


Załączniki:

Karta informacyjna
Formularz rozliczenia dotacji
Formularz rozliczenia dotacji
Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne
Wniosek o dofinansowanie zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne