W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Stanowisko urzędnicze: ds. aglomeracji  w Biurze Nadzoru Projektów

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Andrzej Nowak, Prądki
uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat spełnił wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazał się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. aglomeracji
Szczegóły
stanowisko Stanowisko urzędnicze: ds. aglomeracji  w Biurze Nadzoru Projektów
miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Treść

Ogłoszenie o naborze nr 02/21
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Białe Błota 
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu  25 lutego roku (www.bip.bialeblota.pl)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 t.j.)

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: ds. aglomeracji  w Biurze Nadzoru Projektów, w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach obejmuje między innymi:
- koordynacja działań dotyczących przedsięwzięć w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przy współpracy z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach,
- prowadzenie ewidencji sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- współpraca z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w zakresie odprowadzania ścieków z nieruchomości na terenie gminy, w tym prowadzenie ewidencji przyłączeń w zakresie sposobów odprowadzania ścieków,
- współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen dotyczących przedsięwzięć gminnych,
- przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie funkcjonowania aglomeracji na terenie gminy;
- sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i innych podmiotów oraz wykonywanie zestawień, raportów i informacji z zakresu prowadzonych spraw.
- prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na powierzonym stanowisku zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem :

a/ niezbędne:
-   wykształcenie: wyższe techniczne
-   co najmniej 5 lat stażu pracy,
-   znajomość przepisów:
Ø  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2020r.,  poz. 256– t.j.),
Ø  ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2020r.,  poz. 1219 – t.j..),
Ø  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z  2020 poz. 2028)
Ø  ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm)
Ø  ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 – t.j.),
- umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office, w tym bardzo dobra znajomość Excel,
- uprawnienia do kierowania samochodem osobowym – prawo jazdy kat. B,
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
- kreatywność,
- obywatelstwo polskie,
- kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w gminach,
- znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora publicznego,

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- usytuowanie stanowisk pracy: przy ulicy Szubińskiej 57 w Białych Błotach, I piętro, schody, budynek bez windy, 
- bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, 
- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe,
- wyjazdy służbowe w teren.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- list motywacyjny,
- życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzające niezbędny staż pracy (np. świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.),
- kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach, dodatkowych kwalifikacjach, 
- kserokopia prawa jazdy,
- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 – t.j.)  jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Wymagane dokumenty można składać:
- osobiście:
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7,

- przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 w terminie do 08 marca 2021 roku.

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

ds. aglomeracji  - ogłoszenie Nr 02/21”

VI. Inne informacje:

- O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
- Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.
- Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane