W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych,

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Katarzyna Mazur - Skoczylas , Bydgoszcz
uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się posiadaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku ds. zamówień publicznych
Szczegóły
stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych
miejsce pracy Urząd Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Treść

Ogłoszenie o naborze nr 03/2021
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu  02 marca 2021 r. (www.bip.bialeblota.pl),
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

Wójt Gminy Białe Błota

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • rejestrowanie i opiniowanie wniosków o ustalenie trybu zamówienia publicznego,
 • rejestrowanie zleceń i umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opiniowanie zleceń i umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • współpraca z innymi Referatami Urzędu Gminy Białe Błota, w tym z kancelarią prawną oraz jednostkami podległymi w zakresie prawa zamówień publicznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrzne Regulaminy udzielania zamówień publicznych obowiązujące w Urzędzie Gminy Białe Błota, w tym:
 • współpraca z referatem merytorycznym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 • współpraca z referatem merytorycznym w zakresie szacowania wartości zamówienia;
 • współpraca z referatem merytorycznym w zakresie określania kryteriów oceny ofert;
 • współpraca z referatem merytorycznym w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu;
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie dokumentów przedłożonych przez komórki merytoryczne, w tym opisu przedmiotu zamówienia;
 • wprowadzanie i przesyłanie online ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily);
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami w zakresie i w ramach obowiązujących  przepisów prawa obowiązujących na zajmowanych stanowisku;
 • prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • umieszczanie aktualnych informacji dotyczących toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na stronie internetowej dedykowanej platformy zakupowej, tj. ogłoszeń o zamówieniu publicznym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacji dotyczących zebrania Wykonawców, informacji z sesji otwarcia ofert, decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty i innych;
 • umieszczanie aktualnych informacji dotyczących toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w biuletynie informacji publicznej Gminy Białe Błota;
 • przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych, a także ich gromadzenie i przechowywanie;
 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne;
 • sporządzenie corocznych sprawozdań, wymaganych przepisami ustawy, kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • opracowywanie instrukcji i regulaminów dotyczących zamówień publicznych;
 • współpraca z kierownikami i pracownikami Urzędu Gminy Białe Błota w ramach planowanych i prowadzonych postępowań przetargowych;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej;
 • nadzór nad zabezpieczeniami należytego wykonania umowy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą na powierzonym stanowisku zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, finanse i rachunkowość,
 • znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 288 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz.U.2020r., poz. 2176 z późn zm.)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r., poz. 54 z późn. zm.)

 • umiejętność posługiwania się komputerem, znajomość MS Office,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • obywatelstwo polskie,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat  nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • usytuowanie stanowiska pracy:  budynek piętrowy, schody, bez windy,
 • obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

 • list motywacyjny,
 • życiorys /CV/  z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.),
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru załączonego w ogłoszeniu.
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Wymagane dokumenty można składać:

 • osobiście:

W biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7,

 • przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Białe Błota
86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7

w terminie do 15 marca 2021 roku w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych - ogłoszenie Nr  03/2021”

VI.  Inne informacje:

 • O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota lub data stempla pocztowego.
 • Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane