W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

PRZETARG ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: niezabudowanych działek położonych w Kruszynie Krajeńskim

Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości:


niezabudowanych działek położonych w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota, powiat bydgoski, zapisanych w KW nr BY1B/00094198/6:


- nr 531/23 o powierzchni 0,1008 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  100.000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/26 o powierzchni 0,1008 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  100.000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/6 o powierzchni 0,1247 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  124.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 - nr 531/7 o powierzchni 0,1243 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  124.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/8 o powierzchni 0,1240 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/9 o powierzchni 0,1236 ha;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/19 o powierzchni 0,1074 ha wraz z ½ częścią udziałową w działce nr 531/20 o pow. 0,0231 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  109.000,00 zł  (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/22 o powierzchni 0,1111 ha wraz z ½ częścią udziałową w działce nr 531/20 o pow. 0,0231 ha,;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  112.000,00 zł  (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/24 o powierzchni 0,1112 ha wraz z ½ częścią udziałową w działce nr 531/25 o pow. 0,0231 ha,;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  113.000,00 zł  (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- nr 531/27 o powierzchni 0,1112 ha wraz z ½ częścią udziałową w działce nr 531/25 o pow. 0,0231 ha,;
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  113.000,00 zł  (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100).
Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Dla działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota przyjętym Uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r., w/w działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 16.M1 — strefa mieszkalno — usługowa (funkcja mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług). Działki stanowią grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren działek jest niezagospodarowany, porośnięty trawą, nieogrodzony. Dojazd do nieruchomości zapewnia droga nieutwardzona - ulica Magnoliowa. Sąsiedztwo to tereny niezabudowane i zabudowa jednorodzinna. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Sieci dostępne w ulicy Magnoliowej: wodociągowa i elektroenergetyczna.


Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2022r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 57 (wejście od ul. Guliwera), pokój na parterze.
 
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego na sali będą mogli być obecni tylko ci oferenci, którzy wpłacili wadium na daną działkę.  
 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 października 2022r. włącznie, na rachunek bankowy Gminy Białe Błota nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota.
 
W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „przetarg dz. nr……… – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule należy podać imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu). Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Białe Błota.


Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 
Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. 

Ustalona w drodze przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

 
O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 
Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Białe Błota terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Urzędu Gminy Białe Błota nr 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001.


Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania. 

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. 

Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (52) 311 17 48.


Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57 oraz publikuje się na stronie internetowej urzędu www.bialeblota.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bialeblota.pl  


Białe Błota, 16 września 2022r.

Powiadom znajomego