W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Nabór na stanowisko: Referent (Zastępstwo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie :
W wyniku ogłoszonego w dniu 18.10.2021 r. naboru na w/w stanowisko urzędnicze wpłynęło 6 ofert. Żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.


Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenj ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

Opis stanowiska: Referent 1 etat(na zastępstwo)

Referent 1 etat (na zastępstwo)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1.niezbędne :

- wykształcenie minimum średnie;

- minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych;

- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym nowelizacji) oraz ustawy Prawo budowlane;

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

- nieposzlakowana opinia.

2. dodatkowe :

- studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

- samodzielność i dokładność w wykonywaniu obowiązków, bardzo dobra organizacja pracy;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność pracy w zespole.

OBOWIĄZKI:

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wewnętrznymi:

a) analiza zapotrzebowania wszystkich jednostek GOPS na poszczególny asortyment, usługi,

b) szacowanie wartości zamówienia przed udzieleniem każdego zamówienia,

c) przygotowanie i rozesłanie zapytań ofertowych, SWZ, rozstrzygnięcie postępowania  o udzielenie zamówienia,  przygotowanie i prowadzenie związanej z tym dokumentacji.

2. Przeprowadzanie procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania schronienia osobom bezdomnym na terenie gminy Białe Błota oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów z tym związanych.

3. Sporządzanie umów:

a) o udzielenie zamówienia na dostawę poszczególnych artykułów;

b) na świadczenie usług (informatyczne, konserwacji oprogramowania, utrzymania stron internetowych, konserwacji windy, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego, monitoringu, w zakresie bhp, medyczne, serwisowe, remonty, roboty budowlane itd);

c) na wykonanie przeglądów rocznych i 5–letnich (elektryczne, instalacji gazowej, techniczne obiektów, kominiarskie, gaśnic i hydrantów, klimatyzatora, pieca itd).

4. Tworzenie i aktualizacja  regulaminów dot. udzielania zamówień publicznych.

5. Bieżąca analiza potrzeb ośrodka, przygotowanie zamówień i zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wyposażenia itp.

6. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w danym roku we wszystkich jednostkach GOPS  (na podstawie zawartych umów i faktur zakupowych).

7. Sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w danym roku.

8 . Wydawanie artykułów biurowych i druków akcydensowych na podstawie kart wydania.

9. Współpraca z wykonawcami usług.

10. Kompleksowa organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych tj. zgłaszanie zapotrzebowań na środki finansowe, planowanie wymiaru usług, przygotowywanie decyzji administracyjnych, sporządzanie sprawozdań, rozliczanie budżetu).

11. Przygotowywanie list wypłat przyznawanych świadczeń finansowych z pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).

2. Praca jednozmianowa.

3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.

4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

· list motywacyjny

· życiorys zawodowy (CV)

· kserokopie świadectw pracy

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje

· kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)

· referencje

· oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)

· oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie BIP w zakładce „wymagane dokumenty”)

· oświadczenie o niekaralności

· oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

· oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

· klauzula rekrutacyjna (druk do pobrania na stronie BIP w zakładce „wymagane dokumenty”)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referent”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane