W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Nabór na stanowisko Starszy Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - starszy księgowy 1 etat

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Betonowa 1A, 86-005 Białe Błota

Opis stanowiska: Starszy Księgowy 1 etat

Termin zatrudnienia: 1 lipiec 2022 r.

Wymagania kwalifikacyjne:

1. niezbędne :  

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne (wówczas 2 lata stażu pracy),
 • wykształcenie minimum średnie ogólne oraz kurs księgowości (wówczas 2 lata stażu pracy),
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub na dowolnym innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości i finansów,
 • doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym w jednostkach finansów publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia.

2. dodatkowe :

 • znajomość rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów regulujących zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku, w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz aktów wykonawczych.

Obowiązki:

Do obowiązków na stanowisku pracy należy w szczególności:

 1. Wprowadzanie planu i zmian do budżetu.
 2. Wpłacanie gotówki do banku pochodzącej ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
 3. Ewidencja księgowa wydatków budżetowych.
 4. Ewidencja księgowa dochodów budżetowych.
 5. Weryfikacja ksiąg rachunkowych oraz wydatków i dochodów budżetowych.
 6. Przygotowywanie materiałów do analizy sprawozdawczości.
 7. Sporządzanie dowodów księgowych w formie polecenia księgowania.
 8. Realizacja wypłat gotówkowych oraz prowadzenie dokumentacji kasowej podczas nieobecności kasjera.
 9. Rozliczanie i przekazywanie do jednostek samorządu terytorialnego dochodów budżetowych.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (budynek posiada windę).
 2. Praca jednozmianowa.
 3. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.
 4. Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze GOPS Białe Błota osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (CV)
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają niniejsze orzeczenie)
 • referencje
 • oryginał kwestionariusza osobowego (druk do pobrania na stronie BIP „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”)
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • klauzula rekrutacyjna (druk do pobrania na stronie BIP w zakładce „wymagane dokumenty”)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Betonowa 1a lub pocztą (decyduje data 
i godzina wpływu do sekretariatu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru 
na stanowisko starszy księgowy”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2022 r. do godz. 15.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w tym list motywacyjny i CV) powinny być podpisane przez kandydata, a CV opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formalnej oceny nadesłanych dokumentów aplikacyjnych   przez   powołaną   Komisję    Rekrutacyjną   oraz   testu   kompetencji   połączonego z rozmową kwalifikacyjną.

O miejscu i terminie przeprowadzeniu testu kompetencji i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane