link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/762128

 

1.                 ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach

Adres: ul. Piesza 4, 86-005 Białe Błota

telefon: 52 588 89 98

e-mail: osp.bialeblotavice@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego www.bip.bialeblota.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona została SWZ oraz udostępniane będą dokumenty postępowania:    https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

2.                 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1/OSP/2023

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.                 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp".

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

4.                 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach oraz dofinansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

5.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.           Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH. 

Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota Załączniki:

wyjaśnienia treści SWZ
Informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej